domenica 31 luglio 2011

a giammarieddu fedale "bonanima"

Giammarieddu

a fin' e die festa e allegria
su ser' in moto e bona cumpantzia,
asa truncadu vida e pitzinnia
asa lassadu a nois isgumentos.
Die chena foltuna e chena santos,
de prim' e maju bi restan piantos,

como m’ammento in bucca su sorrisu
de ‘otza e vida tue nde fis’ intrisu.
Inteligente ma fina giogu e risu,.
pro buglias bellas fisi campione,
a totu tue daias ocasione
de ponner sa tristura in su matone.

Nessun commento:

Posta un commento