lunedì 18 luglio 2011

una visita a sos mannos de sa poesia sarda
Impare  chin sos mannos

In alas de poesia so pigadu
a bider ite faghen  sos matzores,
ap’idu  a santu Pedru  cun sos padres
de poesia mannos e minores.
A una faca bi fit,  chin sos frades,
acumpanzadu  a boghe 'e tenores,
Pepe Mereu  in tundu  'e sos cabales
Nanneddu meu,  dae cantu leadu.

Ispantu mannu  apenas l’ap' ojadu
de Macumere  su mannu cantadore,
tziu  Melchiorre  de limba chena  frenu
at passadu  una vid ‘e dolore.
E como chi s’ammentan de Murenu
sos paesanos si  nde faghen unore,
a mie cussu tzegu  dat sulenu
in  coro paret, mi siat  intradu.

Apenas  in dae segus cuadu
iscampio sa frigura ‘e Paulicu,
pur' isse de ‘Onolva   cun unore
at impitadu siat fiore che   picu.
De Mossa, Gisella in su dolore
restan  sas rimas e su cantu anticu,
de rosas e de Flora cuss'amore
apenas  bidu mi so iscabiddadu.

Remundu  ‘e 'Iddanoa assupridu
frisc’ est s’ammentu  de sa poesia,
in palcu  o puru fata  a sa sola
semper chin grabbu 'onu et armonia.
Pro totu est istadu un’ iscola
tziu Piras no b’at apid’ una ‘ia,
dae subr' a basciu, dae Bosa a Siniscola
chi  sa gara  apat  mai  peldidu.   

A unu tratu un’ oghe apo sentidu,
chi de sa mia no fit  in assimizu,
Baingiu Pes cun bogh 'e Gadhura
mi narat “beni innoghe meu fizu”.
Impare cun Lobina isse durat
su mannu  de limbas  c' ap'in  aizu,
issos sa terr' issoro an tent' in cura
in Sardigna  e  totue an  batidu.

Poi una chedda  ‘e mannos apo idu:
Pirastru, Antoni Mura ‘e Silanos,
impare a Cubeddu  Utieresu
e Pedru Casu  totu  pili canos.
Cantende  limbazu logudoresu
Sassu e Fanzellu, sonetos galanos..
a  coro totu  notas c' apo presu,
posca  apo lassadu cussu nidu.

Totu giamadu  a segus ap’ ischidu
medas d’ issos  intender mi cherian
pro  falare   cumandos  a sa terra
e calchi novidade mi pedian.
Subra sa paghe e subra e sa gherra
aldados dae sas musas  issos sian,
menzus  de no ischire ite ch’ imperrat
unu  mundu  ‘e fagher  aultidu.

A Seu chin Pazzola l'ap' idu
in gara paris fin a Pepe Sozu
de Masala e Zizi una  pregunta
l' apo respostu "lisciu che-i s' ozu"
cantat ancora chin sa limba 'unta
de' cussos versos chi nos dan apozu
ma de sos noos b'at pag' agiunta
ca poesi' e palcu  est in olvidu.

A versos   de Nuoro  non fuidu
in dulche poesia ‘e Pedru Mura,
sos cantos de Orune  mi consolan
dae totue  musica b’ addurat.
Cantos in re in sa chiterra olan
Contene chin Morete a gara pura
e Poddighe 'e Dualche issos giogan
de me paren meda apen ischidu.

In fatu Araolla m’at sighidu
a fac' e Innaziu Mannu  ‘e Utieri
cantende  “barones sa tirannia”.
e  Montanaru 'e Desulo canteri,.
de Bitti Diegu Mele e Dore idia,
Remunu ‘e Locu, Tuccone  ja b’aderit,
chin Franzischinu, Foricu  a bia-ia
totu saludo e los ap’ in sentidu.

In  sa essida    de fures'  estidu
ap’ idu  cara nota e meda chita,
dae pagos annos est chi no biverat
cussu bonomin ‘e poeta Palita,
a segus Cambone chin Cocera,
Ciddoi, Caltapedde, Sini Monzita,
Moro, Mazza,  Alcadu  poi s’acerat
' onzi patadesu est   assupridu.

Ma su disizu meu  no fit cumpridu
mancait  Ogana e sos zigantes,
Limbori mi los porrit a buca
ecco chi mi aparian sos Dantes:
prima Pesuciu luego Padre Luca
innanti 'e totu de issos sos  fantes,
a faca pustis Limbudu   si tucat
in  su  viagiu 'e Parnasu giompidu.

2 commenti:

 1. Paola Black ‎---

  Sos mannos as descritt'a panorama
  Rin' in custu tou sanu cantare
  est zertu chi ti pottant ispirare
  pro ti contare unu in cuss' ama
  seguru chi tue puru nd'as brama
  un'incras de los agguagliare...
  ...S'auguru ti fatto fittianu
  chi semper ti muntenzant a sa manu...


  Lussorio Cambiganu

  Paula, l’ischis tue su chi bramo
  No est de poder aer cussa fama
  Ma de fagher su chi in vida amo
  In libertade , intr’ o for’ e s’ama
  Totu nudos che su primu Adamo
  Semus paris e fizos de una mama
  No b’at gloria peruna in custu mundu
  Si tot’ impare che falamus a fundu

  RispondiElimina
 2. Salvatore Sini

  Deo puru carchi 'olta cun son mannos
  proadu b'apo a fagher paragone
  e mirenem'in dossu tantos dannos
  meressire cheria sa prejone.
  Postos che los as tue cun affannos
  mustrende sos aedos a rejone.
  Ma su ch'at postu ras ragas a Dante
  ponner che lu devias adelante.

  Tra sas pius altas mentes de sa rima
  forsit...ca ti nde ses ismentigadu
  ca ponner tue che lu devias in chima,
  in sa Sardigna nostra onoradu
  su chi at fattu a totus sa lutrina
  e in donzi logu 'e mundu nd'at istima.
  Cussa prenda de su sardu Parnasu,
  fit isse...s'onoradu Pedru Casu-
  S.Sini

  RispondiElimina