lunedì 27 ottobre 2014

faedda in sardufaedda in sardu

comente s' abba carpit sa roca
gai intrat su sonu in sas orijas
abba suberat de sa terra pijas
sa limba intro 'e su coro zocat
cando non la faeddas non la tocas
sa cara 'e sa terra 'ue t'ispijas
fiore at esser de colcorija
chi non dat frutu e morit che  fioca.

venerdì 24 ottobre 2014

bon' anghelu


Bon’ anghelu


Proite nois  a bias Deus chilcamus
Cando a fac’ a nois est presente
Forzis de Isse nos ilmentigamus
Cando totu est bellu e risplendente
In coro lu tenimus si  l’ amamus
Bastat de lu render evidente
Dae sos ojos e dae su bisu
S’ idet d’ isse mirada e su sorrisu

Isse si mustrat in car’ e sa zente
Non tenet una fromma corporale
De padre Pio at pedidu sa mente
Nendeli ite fit bene et pustis male
Santu Franziscu l’ at giut’ a dischente
Ispozu l’at de su materiale
Ambos an fatu ‘e poberu s’ inchinu
Però a Deus an apidu ighinu

Fatende  pagu ‘e mente a su Segnore
Cando su mundu  pariat divinu
Si como torrat sa vist’ e minore
Finas su Ninnieddu  est vicinu
Presepiu chin lanedda et amore
 daian su sabore bucantinu
Como totu sos oros de sa terra
S’ impitan pro vanesiu o fagher gherra

Est beru chi como sa vid’ est dura
Gulpa de s’ uman’ avididade
Cando pessat de crescher fura –fura
E no fatende cont’ e abilidade
Sa cheja sol’ a Deus at in cura
Ma no est isse in sa realidade
Deus in terra est intro ’e sa zente
Parende  orijas  est elocuente

Naran  omine est dulch’ e ranchidu
A bias  tristu e pustis cuntentu
S’ est bonu, narant  tontu c’est naschidu
de abbistu nde  faghen su  monumentu 
ma forzis alu  nudda est peldidu
Si Deus gighet a su coro tentu
No est  s’esser de cheja fervente
ma d' ‘ider cussa lugh’ isplendente.

Non b’at de pelder  tempus in s’ isetu
De l’ider cando  s’ est recuende
Mancari in su balcone dirimpetu
Chi  paret, siat  isperiende
torr’ a narrer c’ abbitat in su petus
A faca de su musculu pompende
In sambene lu faghet navigare
de corpus chi l’ ischit  ospitare

pro cantu  si non si  fit  riveladu
Aite fit naschida sa terra?
Solu pro fagher paghe e pustis gherra
E lassare su mundu triuladu?
Gai tot’ in miseria fit restadu
su male  solu  inie totu  inserrat
Ma ischende de sa fide rivelada
Onz’ olta dae miseria s’ est pesada

 De onzi male nde faghimus rughe
E l’ ilfelchimus sempre fitianu
cando s’ iscuru che leat sa lughe
 damus gulpa poveru cristianu
disizos malos atesu nos jughen
de’ nos dare un’ istrinta ‘e manu
sempre  binchet sa forz’ e s’ egoismu
de  podère, avidu e narzisismu.

Populos sun de onzi continente
Sa cara, tratu ’ e s’ espressione
de unu Babbu solu de sa zente
chi pregat in divescia religione
sun modos de passadu e presente
chin dan una divescia opinione
ma totu isperian su chelu in pizu
chilchende d’ ider de Deus su fizu

De totu su chi legio o c’ ap’ iscritu
Nudda agiunghet a cuss’ evanzelu
Totu paret jaru, totu dritu
Pro arrivire a gianna ‘e chelu
No ti fatas dimandas ne cuntritu
A faca b’ est presente  bon’ anghelu
Cussu chi tantu nos paret assente
E puru  nos faghet de assistente.mercoledì 8 ottobre 2014

triulende


triulende

Tot’ unu imbrogliu nos cheren passare
Comente meighina  pro sa crisi
Naran ch’ est tusciu imbetze est tisi
A gai  sighin  issos a festare
Inue ses bistadu.. inue fisi
Cando  su mundu as bidu derutare
nende chi lu cherias aconzare
e como de totu t'  impadronisi

a totu dias cherrer  sulenare
gioghende in sa rod' e sa foltuna
naras chi das su chelu e sa luna
bastat d' ischire tempus isetare
Cantu menzus  diat  sa cos' andare
Cogliende  disizadas  una-una
pro como  non si nd' at bidu  mancuna
de  totu su  c' as fatu ilgarrigare.


martedì 7 ottobre 2014

gherrera

gherrera

de cantu sorte bos at remonidu 
restades madrighe d' umanidade
sa vida in sinnu 'e dignidade
donades chin curagiu infinidu
omines de podere presumidu
bos naran de sol' una veridade
gai bos lean conca e libeltade
nende chi solu deus cheret timidu

mercoledì 1 ottobre 2014

in morte de su poeta Austinu Nieddu

in morte de Austinu Nieddu

Cando in terra morit su poeta
Si liberat unu prammu ‘e logu
In chelu si b’ atzendet sa cometa
Alluta e isplendente che fogu
Austinu as giumpadu sa meta
Comente siat unu bellu giogu
Paula fitza dicios’ e amada
Sighi sa poesia c’ as eretada