giovedì 29 novembre 2012

orgosolo

Orgosolo

Orgosolo  cantu t’ apo mirada
In tempos chi parias una foltesa
Su mundu  ti pariat tot’ in falada
Bidu dae subr’ e  rund’  in  altesa
 Famada pro no esser mai domada
E  invasores  mai  serva  t’an resa
Si no est gai.. tantu l’apo pessadu
Gai su sentidu in coro m’ est restadu


Bona die Orgosolo a tie
a sos chi ti dan bantu in poesia
a  Zuanne Pira  e  siat a chie
ti rendet  su saludu ‘onzi  bia
piaghere mannu tue das a mie
in su cant’ e tenore  e melodia
onzi mamentu  tue naras presente
cando bisonzu  pedit s’ umana zente

murales chi t' abbelin sas garreras
de su tempus passadu  in balentia
galanu benidore e zoventude

famada  in sas artes gherreras
como pesadu as bona zenia
de artes bonas e sanas virtudes

antigu testimonzuantigu testimonzu

de pedra e de s' omine s' inzegnu
c' at in Sardigna antigu testimonzu
su mannu cussideru faghet signu
d' istoria c' ana fatu e com' isconzu
d' antiga ziviltade ' e sardu regnu
che restat un' ammentu male conzu
populu no ti mustres gai arresu
isolve sa trobea.. no istes presu.

si de s' ammentu ses tue fiera
chilca de nde sighire  sa semida
sa limba  e bonos usos cussidera
comente trata bona pro sa vida
cando sa cara ater' ue s' acerat
det esser siat cumprida e reverida
mai su numen sou siat ispesu
pro sos falzos valores chena pesu

s' antigu sentimentu  'e balentia
siat de bonu proe in s' amistade
mai odiu zegu  chi bi siat

pro fagher  de vindita voluntade.
Che sa  pedra  niedda o su granitu
segura  siat sa sorte 'e terra mia.

mercoledì 28 novembre 2012

abba, entu e fritu.. (Giuanne Pira, Paola Black (Nieddu), Fruianu e Cambiganu)


Giovanni Pira.

Sa poesia, a u'est andada
chi no l'ido pius in custa domo?
O fortzis tuttus dormuinde sun como,
chi nemos faghed'un'improvisada?
Ajò zente faghide s'ischidada,
si nono fitzas deo mi che dromo!
Ajò pro alligrare custu situ.
cantade s'aba, su bentu, su frittu..

Lussorio Cambiganu 

A Giuanne Pira rispund’ a s’ invitu
Ca sentit de versos sa mancantzia
Postu at su tema de bentu e fritu
de abba ch’ est falende in abbundantzia
ateros duos com’ isto apitu
pro dare a s’ argumentu impoltanzia
dae foras recuidu al’ ilfustu
unoro s’ abba e in rima li do gustu.

Lussorio Cambiganu 
^^^^^^^^^^^^

Giuanne a cantu ido e pius iseto
Fizos no c’ at innogh’ e poesia
Mama no est, de mus’ est agadia
Unu no b’at pro faghere dueto
Tando de tene agradessire tia
Si rispundes in rima a su chi ’ eto
Isco chi meda b’ at it’ imparare
Dae chie ischit iscrier e pessare.


Lussorio Cambiganu
‎^^^^^^^^^

Orfanu paret restadu su fritu
No b’ at pessona chi l’ apat a coro
No connoschet domo ne abitu
comente chi siat bandidu o moro
Mischinu, umiliad’ e cuntritu
Pedende est s’ acumpanz’ issoro
De ‘istare chin s’ abba e su ‘entu
Pro coglire de rimas su cuntentu-

Paola Black ---

Zuann' e Rinu postos in apitu
si sunu de cumpanzos in su tema
ma toccat cadunu timet e tremat
si com' intro deo chi so su fritu
ca bos nd' 'atto s'ijerr' in custu situ
e jambare bos fatto cust'ischema...
... s'abba la tresformo in candelorbu
s' 'ent' in s'aera niedda che corbu...

Lussorio Cambiganu 

Paula ses niedd’ e sambenadu
Color’ e corvu su fritu ses tue
S’ abba chi tene as com’ astragadu
falada est apenas de’ nue
Issa chi t’ at su sidis cazadu
La frimmas in astrau peri cue
No bides cantu fin al’ a disizu
Totu de mene siat babbu che fizu

Paola Black ---

Pagu restoru das a sos umanos
abba, cando chi un'abba carda ses
nd'ales solu pro l'infundere sos pes
de men'ant bisonzu sos cristianos
cando s'olia li ruet in manos
ca guasta l'at sa musca si bi cres...
...Bintro deo e ti mudas in nie
e sa musca si morit intr' 'e die...

Lussorio Cambiganu

 Fritu ses tue e nudda podes dare
Solu fastizu a piantas e zente
T’ abbizas de cantu in s’ambiente
In cumpanzia no ischis ‘istare
A forza ti devimus supoltare
Ses male bidu, e trop’ invadente
Ocanno paret chi ti sies frimmadu
In polo nord ti ses sistemadu

Paola Black ---

Como frimu so in polu nordo
ma prus a tardu 'enz' a ti chircare
pro como m'assesto e mi cuncordo
de poder abb' e bentos infrittare
e cand' a igue deo abbordo
tando d'itt'est frittu t'as abizare...
...a oe ti parzo ancora nudda
ma cand'arribo naro t'accuguddas...

Lussorio Cambiganu 

Andas e torras ses iscontriadu
No as logu de poder abbarrare
In sos polos ti ch’ an impresonadu
Mancu in cue ti poden parare
A mie chilcat su campu aradu
Sas digas pro la poder pienare
Cantu est frastimadu su titia
Gai est disizada s’ abba mia

Paola Black ---

Cambiganu cantende furiosu
ses, ma no crettas faghes bonu proe
cando de su polu nord m'app'a moer
cun abba fritta e bent' astragosu
no at a esser in die de oe 
chi t'app'a turbare su reposu...
...mira su frittu no s' 'endet a chilu
pero' unu cuintal' isettadilu...

Lussorio Cambiganu 
^^^^^^^
No timo sos bentos ne sos fritos
Eo mi movo siat lestru che pianu
Paula no ti timo in sos atitos
Pro me onz’ annu torrat su beranu
Tue niune cheren in apitos
Solu in ijerru ilfritas sa manu
Eo de istajones nd’ apo tres
E in su chi naras mancu tue bi cres

Francesco Fruianu

 deo che bentu mi fia pasadu 
ca atteros impignos tenia 
abba e frittu si ponen in bia 
e subitu nde hana approfitadu 
su frittu s'abba ada ghiacciadu 
s'abba cheret frittu in su polo ebbia 
ma como peso entu e ogni costu 
ada a ponned sas cosas appostu

Paola Black ---

Tue firmadi abba in s'istante
cando falo deo cun imperiu
e firmadi bentu, bista seriu
ca so deo su pius importante,
battor meses bos isfido custante
chi so potente no est misteriu...
...bentu sena de me ses solu frina,
abba pro su frittu ses cristallina...

Lussorio Cambiganu ^^^^^^

Tue ses fritu in di’e temporada
Ma solu gai restat un’ istante
Cando fal’ eo ti do s’ iscazada
Ti fat’ olare che un’ aliante
Ischis c’ abba li dat sa temperada
E sa calura tenet custante
Difatis custa terra in mes’ a s’abba
Cando fritu benit lueg’ agabba

Paola Black ---

Ma no t' 'antes de inchere sa gherra
ca si ti zelo ti ponz' a reposu
e iscurres solu pro una perra
sutt' 'e su mantu virzine nevosu,
fis bistada trainu paludosu
si fia mancad' eo in sa terra...
...ti rennovo dogn'annu dae montes 
tottas sas tuas puras, ricas fontes...


Paola Black --- 

Bentu si no ti dao deo forza
no sulas comente si cumbenidi
s'abba puru andada e benidi
dae ube b'at de su nie corza,
no cretas in istiu mi che morza
de lu narrer pessad' e astenidi...
... ca dogn'annu cando torro bos provo
chi cun forzas e furia mi movo...

Francesco Fruianu 

frittu cun megus andabi pianu 
ca no lu timo su frittu nieddu
su frittu tou segad che busteddu 
ma no toccas su entu de fruianu
t'iscadeno su entu solianu 
su frittu si bruiad che poscheddu 
fossi ti sese abbista in ritasdu 
chi so deo chi dezido frittu e casdu

Lussorio Cambiganu 
^^^^^^^^
Totu sos elementos de natura
An chelfidu cumprire a Giuanne Pira
Su tema c’ asa dadu e post’ in cura
L’ at coglidu sa zente chi t’ ammirat
Forzis poesia no est bella e pura
Comente sa chi tue a mundu ghiras
Azetala che fiore de giardinu
Chi a sa rosa faghet s’ inchinu

totu che pare..

totu che pare..


It’ est chi faghet  omin’ e Sardigna?
Su  tempus chi che passat  in debadas
O su chi leat possess’ e sas leadas
Chin su connotu  e totue l’ insignat
Eo naro chin sun   malefadadas
Ideas   chi no sunu mai dignas
D’ aer  bendidu  totu a s’ indonu
Pustis restan teracu e no padronu

Sa terra e cuss’ abba amparadora
Nos  tancat sos cunfines naturales
perigulu no b’ at  ch’ essat a fora
su mare nos muntenet neutrales
ma it’ at esser sa die ch' in malora
faeddamus totu sa limba iguales
amus a narrer d’ esser in mes’ e zente
totu che pare   che ainu molente

B’at cosas chi niune  podet furare
E  solu nois podimus ispelder
Sa prima est sa terra e su mare
A sighire  connotu est de tenner
impoltu mannu est de ammentare
“sa limba e su faeddu 'e nos intender”
cherimus esser sardos de su  mundu
o puru sol' istranzos tot' in tundu?


sa catedda (KIA)Sa catedda (KIA)

Una catedda bennida dae fora
Mi leget sos ojos e sa mente
Abbarat frimma cando frecuente
Abbaido nues chi vista mi coloran
Movet sa coa si m’ idet sorridente
E mi ponet fatu tota s’ ora
Ischit chi est cussu su mamentu
De mi pedire carignu e cuntentu

ismerigliu


ismerigliu
Pro passare su ‘idru  in s’ ismerigliu
Bi cheret  de sa manu  pratighesa
Gai sa mente no cheret  impigliu
Pro  dare  a su faeddu nobilesa
Est tando chi  nd’ essit  ispibigliu
Unu penseri  c’ at d’ arte  zertesa
Chi currispundet  a una sola ghia
A cussa  chi  li naran poesia.

domenica 25 novembre 2012

femina cantu nd' as:::??


Femina cantu nd’ as..??

Femina  cantu nd’ as
De  forza pro poder  mund’ abbrazare
Cando lu podes dare
S’ amore rendes pius  de cantu nd’ as
Che fioca ‘e nie
Coberis  de  tenneru  su  dolore
Comente su candore
Carralzat  sas brutura  de onzi die
Sa Virzine Maria
Est  su modellu  ‘e grascia  e de  perdonu
Ma cale menzus donu
De l’ ider  presente  in chie si siat
Trazas  dolore e tristu
Chena pedir’ a tie  bell’ e cuntentu
Ses comente su ‘entu
Che  aeras  pulit su   coro pistu
Etando nar’ a mie
Proite  no leas su mund’ in manu?
Aite a su marranu
Lassas  chi de destinu si nde riet?
Unu mundu mezore
Ti  giamat  pro lu poder  cumponner
Sa die c’ as a benner
Est mamentu  chi binchet s’ amore.

sabato 24 novembre 2012

recuenderecuende

In fundu a sa longa caminera
Su ruju leat logu in s’ orizonte
Pro diciu est sinnu de ispera
Su sole chi si cuat in su monte
Intendo calecunu: “bonasera!!”
De zente chi mi passat de fronte
O forzis su sos alvures d’ olia
Chi m 'iden recuend' a domo mia.

mi paret de biver for' e su mundu
s' abbaido 'ue ferit sa mirada
cuddae mi che  paret pius in fundu
pesso de l'aer  bida e tocada

est sa memoria de vida passada
chi nd' ogat ammentos dae profundu.

giovedì 22 novembre 2012

zente de oe... (Sini-Pintore-Masia-Cambiganu)
Tzente de oe-Nostra Segnora mia, Deus meu,
o Santos venerados de su chelu,
animas dignas de su mundu intreu
chi azis in su coro amor' e zelu,
pregade e aggiuademi...ite feu
su mundu 'e oe leademicchelu.
Si no esserat proite, a manu mia
mi dia 'occhire...Ma...no perdonu
già l'at a bider dachì so cuddane.
Narrer e fagher' inoghe est unu donu
M'atera ia nemmanc' unu cane
si li moriat s'unicu padronu
chi li daiat carignos e pane
faghiat goi triste finitia!
Cal'est s'isettu, ne como ne poi
si nisciunu si chinnit manc'a s' hoi!!!!


gia banda bene is preghieras tuas,
chi jammas so santos de paradisu,
ma paret chi su chelu a detzisu,
de nos lassare goi a manos nuas.
Cale deus, semos in mano suas,
nos podet isgantzare unu sorrisu?
Mi dimando e no agato risposta;
ne acinnu de cambiu in perun'ala,
totu pare che trazat s'ira mala,
su mundu est in perenne cunflitu.
Reduidu che arga ch'es frundidu,
e nois,lu semus cun sa rughe a pala,
paret ca doni ispera amos peldidu.
mancu meres contamos de s'abitu,
coment'es reduia sa vida nosta,
paret ca sole no sind'idet mai,
ca nemos intendet ne ohis e ahi.Aite nois  talora Deus chilcamus
Cando a fac’ a nois est presente
Forzis de Isse nos ilmentigamus
Cando totu est bellu e risplendente
Intro ‘e coro lu tenimus a l’ amus
Bastat de lu render evidente
Dae sos ojos e dae su bisu
S’ idet de isse mirada e su sorrisu
Gia bandan bene sos contos tuos,
abbisu chi in cussu deus crese.
Issu gia s'ista bene cun so suos,
tue che a mie suferente sese.
Peroe cun su srrisu no mi nese,
chi a isse l'ides a ojos nuos.
Tantu finas a como goi o gai,
coment'es fatu no l'an bidu mai.
Isse si mustrat in carr’ e sa zente
No tenet una fromma corporale
De padre Pio at pedidu sa mente
Nendeli ite fit bene et pustis male
Santu Franziscu l’ at giut’ a dischente
Ispozu l’at de su materiale
Ambos an fatu de poberu s’ inchinu
Però a Deus an apidu ighinu
Si fit istadu ighinu meu e tou,
tando no mi fia fatu ribellu.
padre Piu lu tenet a modellu,
Santu Franziscu che un'amigu nou.
Chi l'an bidu l'aian in costou,
e narana chi fit dulche e bellu.
Ma naro chi tenian cussu regalu,
l'an costoidu ca fit deu malu.Fagh’ unu pagu ‘e mente Pintore
Cando su mundu ti pariat divinu
Si como ti torrat vist’ e minore
Finas su Ninnieddu t’ est vicinu
Presepiu chin lanedda et amore
Ti daian sabore bucantinu
Como totu sos oros de sa terra
S’ impitan pro vanesiu o fagher gherra
Tzeltu sa gherras sunu afrontos
contras de s'intrea umanidade.
Peroe chi nois trramos a contos
su chi naras no es totu veridade.
Sa cheja tenet manna abilidade
de nos passare a totus che tontos.
Intantu cussos bene si la passana
mandigan sind'impipana e ingrassana.
Est beru chi como sa vid’ est dura
Gulpa ‘e s’ uman’ avididade
Cando pessat de crescher fura –fura
E no fatende cont’ e abilidade
Sa cheja sol’ a Deus at in cura
Ma no est isse in sa realtade
Deus in terra est intr’ e sa zente
Si orijas paras est elocuenteDonzi die, bidimus su Segnore
isratziadu subra 'e cussa rughe
cale gosu nos dat si no dolore
mirende cuss' immazine de nughe
ch'implorat pius piedade che amore.
Si Deus l'hat bocchidu ca fit puru
gasi toccat a nois e peus puru?

A cussu puntu lasso totu a parte
che totus naro creo, e no bi creo
imparo totu e mi cunservo s'arte
e campo, coment''essit mi la leo.
Sa fide no trascuro, pro chi falte
chi a minore nos an' incuilcadu,
ma no so ne fervente ne iscabadu.
Naran c’ omine est dulch’ e ranchidu
A bias est tristu e pustis cuntentu
Cando est bravu chi tontu est naschidu
Si est abbistu faghen monumentu 
Eo naro chi nudda est peldidu
Si Deus gighet a su coro tentu
No est d’ esser de cheja fervente
ma d' ‘ider cussa lugh’ isplendente.
Deo so disizosu de l'intendere
po cantu soe a orija posta.
Peoe ia cherre cumprendere,
proite no aparit n vida nosta.
A mie paret ca lu fghet aposta
sa vida pius dura pro nos rendere.
barore no isco mancu sa rughe
chi siat amparu ghia e lughe.
 Peppe no peldas tempus in s’ isetu
De l’ider cando ti ses recuende
Mancari in su balcone dirimpetu
Chi ti paret a tie isperiende
Ti torr’ a narrer chi lu gighes in petus
A faca de su musculu pompende
Sambene chi lu faghet colare
In corpus totu pro ti poder amare
S'omine es criadura umana
e non conta criadura divina.
Sos umanos su meritu li dana
lu siat o n lu siat cun sa dotrina.
Solitariu in su mundu camina
aboltas sa caminada es vana.
Proite chi tocamos cussu tastu
bat unu fizu e unu fizastu.
Unu Deus est tzertu chi beste
chi at fattu de terra sos creados
non d’at dolu de cussos malevadados
chi sun penende gherra chei sa peste
non l’is’est lassende mancu beste
e a subire angherias cundennados
non intendede de piantu mancu sonu
eppuru naran chi est su pius bonu
non isco si so faeddende a tonu
in custu mamentu cun isse so arrabbiadu
cà de malaittos su fagher at lassadu
e s’intendene cannonadas e tronu
de gherras maccas nd’è semus a conu
e solu isse non si sentidi bulutzadu
e tando si b’est lu prego e lu rispetto 
ma chi las fattada finire mi l’ispetto.. ..
Pess’ unu pagu si no che fit ‘istadu
Aite fit naschida sa terra?
Sou pro fagher paghe e pustis gherra
E lassare su mundu triuladu?
Gai tot’ in miseria fit restadu
E male intr’ inie si ch’ inserrat
Ma ischende de sa fide rivelada
Onz’ olta dae miseria s’ est pesada
Si a casu, in custa terra turmentada
mi fit toccada sorte, mai toccada,
benzend'appare cun s'eternu Deu,
cantada bi l'aia a modu meu.
Ello e tando Tue chi ses supremu
chi totu podes, puru cuss'estremu
chi da e cuss'alta ispera miras totu,
no bides cantu male e abbolottu
chi ch'at in donzi logu de sa terra,
no bides canta morte e cuntierra?
Canta miseria, cantas tribulias,
cantas dilgrascias, cantas maladias,
canta disperascione e delinquenzia,
cantos ladrumines, canta indolenzia.
Una generascione centza amore
e coros istratziados de dolore.
E Tue?...Aisettas solu su finale
cun s'estremu giudisciu universale
pro chirriare sos malos e bonos
a chie s'inferru, a chie onore e sonos.
Tue chi ses su Deus Soberanu
ite ti costat a dare una manu,
a nois de su terrenu paradisu,
chi como est un'inferru chena risu.
ontzunu appretziada su sou Deu
e Maometto invocana sos mussulmanos
a Budda invetze sos Indianos
e narana chi su nostru est su peu-s
e non risultada solu pensamentu meu
chi a Manitou sos rujos americanos
sos Ebreos Messia si l’ispettana
e pro como de profetas s’accuntentana.. De onzi male nde faghimus rughe
E l’ ilfelchimus sempre fitianu
cando s’ iscuru che leat sa lughe
li damus gulpa poberu cristianu
disizos malos atesu nos jughen
dae nos dare un’ istrinta ‘e manu
sempre la ‘inchet sa forz’ e s’ egoismu
de su podere, avidu narzisismu.
Ma cantu nde tenimos de peleos
naran deus siat unu e trinu.
Issu chi si leat totu so anneos
proite conta su babbu divinu.
Tando naro no mi leo pedinu
o creo in issu o in ateros deos.
Antogamente tessian su ponte
doighi deos de s'olimpicu monte.
Populos sun de onzi continente
Sa cara, tratu ’ e s’ espressione
de unu Babbu solu de sa zente
chi pregat in divescia religione
sun modos de passadu e presente
chin dan una divesci’ opinione
ma totu isperian chel’ in pizu
chilchende d’ ider de Deus su fizucundennadu cheret s’estrermismu
su peus est cussu religiosu
s’omine diventada bellicosu
cando subentrada s’isterismu
pius forte resultada istragismu
e cun sas criaduras pius penosu
e tando non mi torrat su contu
o forsi so deo chi so tontu???..

Tando chi es comente naras tue
isperamos totus in sa bon'ora.
Chi prestu alluntane custa nue
de su patimentu e nos mezora,
chi issu valadu no est ancora
nos beneigat a totu e no si cue.
E de como issusu pota tessere
pro donni cristianu su benessere.
De totu su chi legio o c’ ap’ iscritu
Nudda agiunghet a cuss’ evanzelu
Totu paret jaru, totu dritu
Pro arrivire a janna ‘e chelu
No ti fatas dimandas de cuntritu
A faca ghighes su bonu anghelu
Cussu chi tue narasa assente
No t’ abbizas cantu t’ est assistente.

Serafinos Cherubinos Tronos
Podestade Dominatzione Virtude
Prinzipados Arcanzelos non dude
cun sos Anghelos sunu totu onos.
Su babbu mannu nos diat salude
de s'anima tra musicas e sonos.
Chi totu sa celeste gerarchia
a salvamentu de su mundu sia.