martedì 31 gennaio 2012

innanti a su foghile..In su foghile

Alu  alciades sos ojos a chelu
isperiende  si nues  sun benzende,
o puru si  eddia  ponet velu
fin’ istanote, a s’incras arveschende.
O forzis  sezis chilchende s’anghelu
chi  dae meda bos ‘ido preghende,
cussu chi bos at dadu vida dura
etende sulciu in chelvas d’aradura.

Ateros tempos  su sero in sa pinneta,
istracos , tota die  tribagliende,
recuiazis  chin sa cusciescia neta
e tot’ in tundu  in foghile contende.
In tribides  padedda fit chieta
subr’ e su fogu  sa chena fit coghende,
sas fiamas  impare a sas caluras
faghian  d’ umbras   istranas pinturas.

Ite b’ idias pastore  in cussu fogu?
in cussas brajas  chi pes  ti brujaian,
forzis  chi  cussu fit su menzus logu
‘ue  sos isetos  bonos acurrian.
Com’ isconzadu est  totu su jogu
e sos ammentos inie che finian,
sas ischintiddas  fuidas  a sa braja
an postu  fogu  a totu sa traja .
 

lunedì 30 gennaio 2012

su tempus

su tempusSu tempus  nostru  est sempre currente
cando lu pessas si ch' est già passadu,
deris,  o cras  no es mai presente
che-i su 'entu isse  ch’est boladu.
Est  cussu   limbazu frecuente
de narrer como....,  pro tempus andadu,
e  finas  cando paret benzende
prima de l’ider  si ch’ est imbelghende. • Paola Black ‎--

  Nos jughet tottus a s'appuligada
  su tempus, passàda sa pizzinnia,
  dae cand' a 'bratzeta lu portìa
  ca como de sos annos so gravada;
  eppuru pesso chi ammadurada
  mi soe sena tanta tribulìa...
  ... Mi goso menzus su tempus presente
  prejadu che passad' e avvenente....

 • Lussorio Cambiganu

   Est gai su tempus.. no dat car’ a niune
  ne a sos re, nemmancu a sa bellesa,
  no si podet ligare chin sa fune,
  no est teracu .. e no chilcat richesa.
  Bi nd’ at chi gioventura calecune
  chilcat de agatare in s’ etzesa,
  ma forzis cussu est già  in vida mortu
  ca no a su tempus, ma isse faghet tortu.


  Giuseppe Pintore 

  ‎*  E su tempus chi nos da pedinu
  contras de issu s'omine no resessi.
  firmare no si podet ca si ch'essi,
  proite lu prosight su caminu.
  Lea s'esempiu de unu trainu
  s'abba currente no e sa matessi,
  No as s tempus a bide sa prima
  ne sa segunda ca mai si frima.


  Lu tempu (Miryam Marea)

  E candu noi pinsemu 
  di filmallu,
  lu tempu
  sinn'anda piu' lestru 
  di li nostri pinseri,
  palchì
  iddu anda..anda
  ...e insembi a iddu
  s'innandani li sogni nostri ,
  palchì no so' altru
  che sogni senza tempu
  e lu tempu curri
  palchì tempu 
  d'aspittacci no ha !

chen' isetu


Chen’ isetu

Naschida  tue ses, oh criadura!!
che  foz’ e  chessa  in roccas e terra,
su fadu  ti porrit  vida  dura
tempos  d’inzertu  e d’ effetu ‘e serra.
Che pigat  sempre pius  sa calura
in tempos  miscios de pagh’ e de   gherra,
subr’ e unu  crastu  prima fis setzidu
pustis  de giogos ti che ses drommidu

isperiende  in chelu s’est  ‘enzende
su  tempus chi as sempre disizadu,
cando  in mes’ e naes fiorende
colore  de listincanu tanadu.
Prima de l’ider ti che ses ‘olende
subr’ e sas nues  chi t’an batijadu,
pessas ch’ inie bi siat  su reposu
chi potat dare a tie paghe e gosu.

Nudda  pro te, atere ch’ at lassadu:
s’ abba no ch’ est, s’aera est brujende,
sa terra  tota an inzimentadu
sos rios in lagrimas sun currende.
Totu  su mundu est agiotuladu
rellozu  paret su tempus tenzende,
etando   criadura  as a  pensare:
“mi restat  solu vid’ e sonniare”.

giovedì 26 gennaio 2012

Paradisu...Purgadoriu e ilferru...(Paula Black, Pintore , Cambiganu)

Paradisu...Purgadoriu e ilferru...(Paula Black, Pintore , Cambiganu)


No isco chi garrigadu e su fusile
e ch'isparat cando do s'avisu
de nou innoghe apo detzisu
un'inbitu cun amistade e zentile
pro giambare unu pagu s'istile
inferru purgadoriu e paradisu
ligados sunu no andana de sesi
proamos a discute custa tesi.
 · Non mi piace ·  ·  · 3 ore fa nei pressi di Salonicco

 • A te, Teresa SotgiuPaola Black e Sardegna Numero Uno Viaggi piace questo elemento.

  • Lussorio Cambiganu Custa materia divina meda seria
   Contada dae profeta e ‘vanzelistu
   Pustis Dante in divina cummedia
   Nd’ at fatu logu ‘e gosu finas tristu
   Mighelanghelu in Sistina dipighia
   Judisciu pro umanidade de Cristu
   Luego de su chi b’est a s’interru
   Cherzo narrer sas penas de s’ilferru

   3 ore fa ·  ·  1

  • Paola Black ‎---
   Che Beatrice m' ist' in Paradisu
   e no mi lu chirro pro sos meritos
   ma ca che femin' appo sos diritos
   de dispensare carinn' e surrisu.
   Donz'omine che Dante s'est abisu
   e gai sos eroes e sos mitos...
   ...chi sol' 'e sa femina sa bellesa
   che los pigat a chelu in lestresa...

   2 ore fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore Tando lo sonamos sos armonios
   chi la ponimos in motu sa vena
   de bi reflittede a fundu apena
   es netzessariu cun sos cunsonios
   ca tantu in sa vida terrena
   no semus totu santos ne dimonios
   deo de ambo duos so in difettu
   proite mi agtto a mesu trettu.

   2 ore fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---
   Che ses in cue, ne pett' e ne pische,
   Peppe ti cherzo pro forza salvare
   peroe ti cumbenit a pregare
   no t' ortes a josso e no t'arrisches
   s'anim'a Luciferu no affittes.
   Intenn'a mie si cheres pigare...
   ... a chel' 'ue t'isettat donzi gosu
   de s'armonia divina ch' isposu...

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Est beru chi naschidos innotzentes
   Semus totu in manos de Deus
   Su fatu est chi in istrada sa peus
   leamus pro su pius frecuentes
   totu pessamus de essere Zeus
   subr’ e s’Olimpu ‘ue tue presente
   bives Peppe serenu in terra grega
   ‘ue sos Deos fin sempre in bega.

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore Deo chi so in vida pecadore
   non poto esser'omine onu
   proite gai narat su redentore
   sa vida eterna tenes chi ses bonu
   chi ti pentis nde tene su perdonu
   ma espiare lu deves cun dolore
   e duncas pro ti purificare
   prima in purgadoriu deves istare.

   circa un'ora fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---@Lussorio Cambiganu m'est difizile a t'esser cuntra, ma mi toccat, tene passenzia ;) no so mancu si bi la fatto eheheheh...

   Dimoniu, no fentomes a Deus
   ch' 'ue che ses no ti bastat sa 'oghe
   po ti ch'intender finzas a innoghe
   anzis adduradicch'in su logu peus
   prima chi Micheli ti che boghet
   chi Peppe mi lu jutto cun megus,
   ...ca inie ti ch'at mandad' Iss'ettottu
   e su male ch'as fatt'est connottu...

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Tot’ in sa terra cheren su paradisu
   Fuende a povertade e su dolore
   Ma s’ischit chi su Nostru Segnore
   Premiat piantu e punit su risu
   Difatis su chi naro no est errore
   “chi omine ‘e peccadu est su bisu”
   Etando pro cantu innoghe conte
   Bos naro “prenotade a Caronte”

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore A mie Caronte no mi cunfortada
   ca issu leat is animas niedda
   cun Cerbero chi continu apedda
   a guardia in cuss'intrada l'iscortada
   a mie s'anghelu leat s'animedda
   de s'intrada e su monte la trasportada
   ma prima de si intrare dispone
   prite a guardia bi es Catone.

   circa un'ora fa ·  ·  2

  • Paola Black ahahaha ... bellissima, Lussorio Cambiganu ;D

   --- Pintore no ti fettasa tentare
   dae cussa lusinga de Coedda,
   ma mir' in artu e fue innedda
   chi ti pott'eo sa man' agganzare
   e iscanire donz'umbra niedda
   si s'ora tua tevet arrivare...
   ...ca Deus ettottu m'at cunfidadu
   chi sos peccados t'at già perdonadu...

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Paula ‘e Paradisu illusione
   ca omine est lead’ a su visciu
   onzi peccadu est a iss’ ammisciu
   pessende de essere Sansone
   ma s’aminu lu gighen a pudisciu
   e no cumprendet mai leiscione
   est pesante ‘e peccadu pro chelu
   no lu faghet passare cuss’ anghelu.

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore Cando arribeit s'ora e sa morte
   prima de faghe s'ultimu respiru
   so istadu un'iscuta in retiru
   pensende e como cale sorte
   penzo e prego a coro forte
   mi da deus sa pena o s'amiru
   mi so penettidu s'urtimu momentu
   e de su purgadoriu soe cuntentu.

   circa un'ora fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---
   Si Peppe no t'at firmadu cuntrattu,
   so ancor'in tempus a lu salvare
   solu chi tevet issu cunfidare
   in megus e mi tevet ponner fattu.
   Ca est valevol'ancora su pattu
   de su sacramentu rezid' umpare...
   ...Chi eo l'appo fattu de madrina
   e no mi lu faghes tue a chesina!

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Pedides su perdon’ in punt’ e morte
   Cando sezis in vana solidade
   Innanti a megus chin tanta viltade
   Cherides bois fuire a sa sorte
   No b’at remediu pro s’umanidade
   Chi ballat sempre chin megus in corte
   Su tempus est passadu, est troppu tardu
   Pro pedire a Deus riguardu.

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore Sa vida es totu ballariana
   tue nos tentas cun cosa bellas
   a sa lege divina ti ribellas
   sas cosas feas la mustras galanas
   impones puru cosas male sanas
   sos pecados timbras e no cancellas
   pero chie si pentit a s'urtm'ora
   in su perdonu isperat ancora.

   circa un'ora fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---
   Deus su perdon'at già dispensadu
   a iss' e a tottus e ammentadinde
   ch' in s'albor'e vid' 'iat perdonadu
   pur'a tie chi fis male paschinde,
   ses tue chi ti l'as alluntanadu
   ca de sa zelosia fis morinde...
   ...cherias Deus tott'a contu tou
   e de lu sostituer faghes prou...

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Tue Paula parese Franzisca
   E Peppe paret Paulu s’amante
   Ambos ligados a coro costante
   No bos pentides ‘alu de sa trisca
   Sos menzus versos postos dae Dante
   Chi renden in s’ilferru s’aria frisca
   Sun custos .. de s’amore ch’ at punidu
   Nende chi chelu no cheret pentidu

   circa un'ora fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore Franzisca cun Paolo a bolu
   sinu in sa lussuria insoro
   po nde tennere de consolu
   ana unidu coro a coro
   pero de me deus no nd'a dolu
   in vida donni die es chi l'onoro
   e pro aer fatu minore pecadu
   a mi purgare s'anima cundennadu.

   58 minuti fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---
   Ma Dante no est Deus, Cambiganu...
   chi leat peccador' in simpatia,
   su sou fit su zudissi' umanu
   attera cos'est sa divina 'ìa...
   Destinu nostru credimos in manu
   inveze no b'at custu cont'ebbìa...
   ...B'est sa cussenzia chi nos avvertet
   cando b'at male chi nos inferchet...

   52 minuti fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu Duncas mi nades chi solu su perdonu
   Dat logu pro pigare subr’ e nues
   Tando proite a sa morte fues
   Si Gos’ Eternu azis pro donu?
   Veru est tando chi dae chelu rues
   Ca grascia no si dat a s’indonu
   Si in vida azis sempre peccadu
   Ammie bos an como cundennadu

   50 minuti fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore A donnunu deus arbitriu a dadu
   de sa vida sua es padronu
   a tie puru tiaulu a fatu donu
   poi ti sesa deus ribelladu
   de bellu in s;inferru t'a collocadu
   e mancu ti cunzede su perdonu
   proite cherias esse che a issu
   ta fatu feu e postu in s'abissu.

   39 minuti fa ·  ·  1

  • Paola Black ‎---
   No gires, Rinu, sas cartas in mesa
   e pessa ben' a sa creazione
   s' Eden in terra fit cundissione
   chi regul' 'e Deu no fit offesa.
   Pero' tue as tentu sa pretesa
   de inghiriar' anim' e pessone...
   ...Ca po primu no ti sese pentidu
   de tottu cussos passos cìas faddidu...

   38 minuti fa · 

  • Paola Black ‎---@Giuseppe Pintore deo la io, poitte no bi sunt addurande? boh, a mie puru a bortas no mi aggiornat sos post 'ostros...
   33 minuti fa · 

  • Lussorio Cambiganu De sa lussuria ‘eo mi nd’ onoro
   Su numen mi dat su disizu
   Bois chi de sos viscios sezis fizu
   Mi nades de s’ amore sol’ e coro
   Su veru est chi custu no istat rizu
   Ca passione ligat a s’issoro:
   Corpus chin corpus est peta ‘ia
   No zertu aria pura o maja.

   31 minuti fa · 

  • Giuseppe Pintore Mirende su creadu in generale
   de su bene onnunu est in disizu
   mancari no meda nessi un'aizu
   su tantu de non b'istare male
   s'omine cun pecadu originale
   enit a mundu poi cun su batizu
   li samunan cun s'abba su pecadu
   cun totu ancora no s'es salvadu.

   25 minuti fa ·  ·  2

  • Paola Black ‎---
   Ma cando su corpus si che irfaghet,
   narami Rin' 'u' est sa passione?
   Sa lugh'est po s'anima su timone
   e no su fog'ardente chi ti praghet.
   Tott'est ca gosas s'issa pranghet
   e no nd'as nudda cumpassione...
   ...Passione no b'at in paradisu
   ma b'at amor'isconfinad' e risu...

   21 minuti fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu De su peccadu ‘eo s’autore
   So su ch’ in vida ‘ois simizades
   Ricchesa, egoismu e vanidades
   Sun meritos de mente e de core
   Chie ponet in campu sas virtudes
   Est maschera faddida est attore
   Comente narat nois Pirandellu
   Virtùde prubica, privadu zimbellu.

   20 minuti fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu a li ogamus de cabu???? riprendimus istasero??
   19 minuti fa ·  ·  1

  • Paola Black ‎--- Lussorio Cambiganu so deaccordu, si no in domo no accudo sa faìna... :) Solu po custu riguardu merìtas su paradisu, Luciferu... prrrr
   18 minuti fa ·  ·  1

  • Lussorio Cambiganu mi paret chi su tema siat interessante... Dante e sos evangelistas si sun oltende in sa tumba
   18 minuti fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore s'omine chi podet s'imbeleschede
   de totu canta sa obera suas
   li naran su peccadu menzu fuas
   ma peca donni die avreschede
   a custa vida si enit pro creschede
   pro penare o pro sanare sa buas
   s'anima registra totu in s'inserru
   detzidi pro paradisu o s'inferru.

   15 minuti fa ·  ·  2

  • Lussorio Cambiganu bon' apetitu..
   14 minuti fa ·  ·  1

  • Giuseppe Pintore hahahahaha mi faghides riere faghimos pausa tando....
   13 minuti fa ·  ·  2