martedì 30 aprile 2013

No siat de ilfadu


No siat de ilfadu

No siat de ilfadu
Su chi ponz’ in su  muru  ‘e domo mia
Lu ponzo  in poesia
Pro  chie nde coglit  gosu ilmentigadu

A bias a su criadu
Lu  ‘esto  in  alas de sa fantasia
A issas lis pedia
De  mi  mustrare su mundu cuadu

Apenas abbojadu
Inie  totu  cantu mi peldia
Sos ballos pesaia
Pessende d’ esser  de musas  chingiadu

Su tempus est passadu
Lestru comente  cando in pizinnia
Totu lughente idia
Currende fatu  ‘e  onzi disizadu

A totu apo pessadu
De  dare a sa bellesa   lughe ‘ia
Onzi bene cheria
Pro chie  solu dolores at passadu

Sa natura m’at dadu
Nuscos, colores e sa galania
Paret una maja
D’ esser in terra sarda  eo  nadu

Pustis nde so torradu
Lassende  cussu mundu  ‘e armonia
Torrende a mente mia
La trunco innoghe  pro no  dare ilfadusabato 27 aprile 2013

sa die de sa Sardigna
sa die de sa Sardigna

si namus: "eo so sardu, o sardu sò"
s' idet chi b'at un' oghe in su fungutu
siat suelz' o granit' e 'Uddusò
o puru sa berrita pro cugutu
si ater' est .. a tie Sardigna dò
su coro .. e sa resolza ap' acutu
su coro.. impar' a s' inteligentzia
mi narat: "gherra pro s' indipendentzia"

giovedì 25 aprile 2013

suelzu


Suelzu

Ses  sa  pianta  chi ponet raighina
In  sa Sardigna.. e  ses  arbur’ e vida
De  bentos nde coglis calur’ e frina
Natura  in forte colza t’at  bestida
Lande e oltiju tue faghes  istrina
De sida e linna  ‘ona  ses cumprida
De te si faghen pinzos pro s’ istelzu
Banchitas, e tupones.. ses Suelzu..!!

. e sa paghe che restat.. e sa paghe che restat.

Ite bi restat de sa resistenzia?
E de sa di’ e sa liberascione?
Muntesu alu in s’ indiferenzia
Olvidu  s’ est  su  sinnu  ‘e sa rejone
E puru  est in vida sa  presenzia
In  sa  iscrita noa  Costituscione
Cuss’ ideale pustis de sa gherra
chi tiran a d’ onz’ ala e  ‘onzi perra.

Chie  bi ponet como su sizillu
Narat: “so eo  ‘e patria difensore”
Atere,  chi su nou narat “millu !!
Est custu chi m’ iscaldit su core”.
Mundu  cofusu..falz’ e ispibillu
Chi cheret darea  Issa unu colore
No b’ at colore,  ne a manca o dresta
Si  nave  no suberat sa tempesta.

Vint’ annos  tot’ impare chin su fasciu
Finas a cando  nd’ est rutta pira cotta
Pustis, su cras .. totu a iscarasciu
Su  d’ eris .. e  cominzad’ est  sa lotta
E puru siat femina che masciu
No faghian  chin guvernu rebotta
Finas a cando .. de  ispadas s’ est desta
Cuntra   su duce .. e nd’ ana fatu festa.

De’ tant’ in tantu sonan sas campanas
Chi  giaman a  sa  “die soberana”
comente  boghes  galanas de janas
incantan  a s’ orija  sulda e vana.
Sa veridade  ch’ est intr’ e sas tanas
De chie  sa paghe no li dat sa gana
Siat comente siat  chi not’ esta
No  lasset nudda .. e sa paghe che restat.
mercoledì 24 aprile 2013

Una pintura t’ ap’ a colorireUna pintura t’ ap’ a colorire

Pro fagher de a tie unu vantu
Proo a ponner duas rimas noas
Pustis  si rezen a  su to’ incantu
De  sa  bellesa  tua  las  coloras
Su rusignolu  nd’ at  a fagher  cantu
Gasi de mund’ intreu t’ innamoras
E tando  amore misciu chin bellesa
Faghet de poesia sa richesa.

Onz’ atimu  chi ti frimmas  innoghe
Pessa  chi  podes  fagher  fiorire
Piantas  alu fritas  o sicadas

Torran a vida .. e mi dan sa ‘oghe
Una pintura t’ ap’ a colorire
De paraulas bellas .. mai nadas.

in nuesin nues

cust' est sa cartolina de Patada
tra nues, montes e chelu celeste
a mesu tra modernu e areste
coglit menzus idea immaginada.

che fada

che fada'idendedi dae s' adde Molinu
pares una maja de sa fada
che issa in s' aera ses colcada
sos ojos sighin bene su caminu

a numen t' ana postu Patada
tra sant' Ainzu e su monte Galminu
montijos chi t' amparan dae su 'entu
e santos chi ti dan fid' e atentu.

martedì 23 aprile 2013

it' est.. amore??? (Paola Black - Giuseppe Pintore - Lussorio Cambiganu)It’ est.. amore??

---
S'amor' esistit sol'in sos romanzos
in conca s'istat de s'illus' ebbìa
meda s'ispesa, pagos sos balanzos
ca este tot' una fanfarronìa
cando chi unu tenes a carcanzos
no currispondet cussu chi cherias...
...tot'in donu s'anèl' 'e nde cantare
nde cantas e sighis a tribulare...

Inizio modulo
Non chilco amore ne caridades,
isco divescio sunu is colores,
comente sunu puru sos amores,
misciados a faulas e veridades.
Fines su nuscu chi ana so fiores
sunu bellos ma in disparidades.
Nudda est oguale in sa vida
che s'abba dulche e s'abba salida.
^^^^^^^^^
Proite naras gosi Pauledda
Abberu pessas chi siat assente?
S’ amore est prinzipiu de sa zente
s’ imbessa est una vida niedda

forzis che sole l’ as bidu cuende
a ser’ a taldu in segus de su monte
su cras manzanu l’ agatas de fronte
pius allegru .. a palas arveschende

 ---
Donzunu la pessat a moda sua
no discuto s' un' e atera tesi
chie la cheret cota chie crua
pius de una 'orta ti lu nesi
tantu pro no andare a sa nua
chi s'estat de seda o furesi...
...semper dae s'amore nd'est illusu
pustis pianghet ca restat delusu...

^^^^^^^^^
Difatis benis a conclusione
Chi opinione no est mia ma tua
Comente mariane a sa ‘ua
No giompet .. et est delusione

No ‘istes dae s’ amore sempr’ in fua
Pro aer leadu calchi zurumbone
S’ abberis s’ isperaglia a cussa frina
Intrat su sole e torras signorina
Fine modulo

lunedì 22 aprile 2013

rughe

rughe


Rughe ..  it’ est ?? 
su  chi  paret  a nois  in  dolore;
chin rughe  ses
cando  s’ ischina  mujas   chena  unore;
proite rughes?
no bastat de natura su furore?
Rughes sun tres
passada, chin present’ e benidore;
rughe chi lees
bi restat  sinn’ e dolu e de amore.

Fatu su presidente.


Fatu su presidente.

Como ja  fatu l’ an su presidente
Ite bella chi est  custa notiscia
Pro dare su cuntentu a sa zente
Naran chi b’at accoldu e botza miscia
Omine sabiu, e meda intelligente
De carriera  ladina e bene liscia
Totu sa voluntade est a cumone
De che ponner su popul’ in presone

Cummedia  fata  a s’ italiana
Semper in gherra,  pustis a bratzeta
Paraulas falzas .. e una maj’ e lana
Che finit  luego in d’ una barzelleta
De  su podere .. e famene sa gana
Lean democrazia che galleta
Pro azeretare sa populascione
Naran:  “su bene  est , pro  nazione”

Dae  bruncos antigos de ozastru
An ilfechidu frunzas de olia
Cheren ‘oddire frutu dae disastru
Mancari  tian cherrer su “Vossia!!”
No si cumprendet s’ est pir’ o pirastru
Ne  cale est sas peus maladia
Pro cantu  pesso a sa soluscione
Totu los brujo   in braja de titone.lunedì 15 aprile 2013

sas Prennas de Vitzi

Sas prennas de  Vitzi

A  su passizu  dades
Totu  su  bellu chi bois creades
Bellu  fior’ e  Prenda
Sezis  de  Vitzi  onore  e sienda
Vitzi bos dat impoltu
D’aer   ojos e coro a tot’ isoltu
Ojos  gai brillantes
Chi  frimman su caminu a sos passantes 
Frimman s’ atenzione
A sos colores  e s’ atrazione
Colores  sun de frutu
De late ch’ azis prima bois sutu
Su late bene friscu
Chi  donat   Bitti e ponet in  aiscu
Donat  fam’ et gloria
Dende  a donz’ ispera sa vittoria
Donzi  ‘ostru passare
Faghet  furister’ innamorare
Furister’ in Casteddu
A sant’ Efisiu  brillas che  isteddu
Efisiu  chi cumprides
Tota sa zente   in coro  la carpides
De zente meda b’ ada
Ma tot’ a bois  est  atenzionada
Bois  de s’ eleganzia
Sezis   su sinnu ‘onu e sa custanzia
Su sinnu  ‘e Mialinu
Est  su connotu ..e de bellesa sinu.
domenica 14 aprile 2013

comente poesia


Comente poesia

Comente poesia ses naschida
Sa soberana mente  t’ at cumposta
Pro mustrare su bellu ses aposta
Fatta, tue bella pianta… fiorida

Caminu  chena culvas e ne sosta
Su tou  ..  a innoghe t’ at  batida
Como abbelta  a  s’ incant’ e sa vida
Totu  pianu paret  mont’ e costa

Abbelli  de  cuntentu  onzi  logu
Dende sorrisu  a chie  pasu no at
Podes   a  sa natura dimandare

‘ue su mundu  goi cheret andare?

S’ issa bellesa  che a tie nos  dat
Forzis  non morit  alu  cussu fogu.

.. a tie apo difesu


,.. sempre t’ apo difesu:

Totu  nos namus sardos
Ma  ‘idimus  cantu faghimus ritardos?
‘idimus  cosas bellas
Ma solu las miramus che istellas
Solu  pro su cossolu
No podet esser  postu s’ oriolu
Podet  esser mirada
ma   in  difesa  poi contivizada
difesa  in  mont’ e mare
tota  sa terra  sarda de  amare
terra dad’ a s’ indonu
chi de feridas nostras  dat perdonu
feridas  de istranzos
la ponen in tristura    pro alanzos
tristur’ e allegria
in  coro meu  sento  ‘onzi bia
meu  amore e fide
ses tue,   sias assente  o chi t’ ide
tue  terr’ e incantu
mi  torras in  allegru su piantu
torras  sempr’ a mie
in mente  e coro  ti  gitto asie
sa mente  mi coloras
de  paesagiu  amenu  tue m’ onoras
paesagiu  chi mi dada
sa menzus  vista  a s’ iscampiada
menzus  de te  no b’ ada
terr’  e Sardigna … ue naschet Patada 
Sardigna t’ ap’ intesu
Cando   in piantu a tie   apo difesu.

venerdì 12 aprile 2013

Paola Nieddu (black), Lussorio Cambiganu, Giuseppe Pintore, Austinu Nieddu e Francesco Masia


--- Lussorio Cambiganu e Giuseppe Pintore dae part' 'e babbu:

Iscusademi oh caros amigos
si favella non m'azis prus intesu
Deus sa memoria m'at tratesu
pro de usare sos versos antigos,
ma fin'a morrer mi restan' obrigos
pro sos amigos accurtz' e attesu...
... e bos cherzo de nou saludare
ca isper' ancor' 'e bos atopare...

(Austinu Nieddu)

 • Giuseppe Pintore *
  Tiu Austinu. 

  Deo de l'intendere so cuntentu,
  comente chi siat una pasca noa.

  Isco como es postu dura proa,
  ma l'apo in coro e pessamentu.
  Custu meu sincheru sentimentu,
  e sempere de fronte mai a coa.
  Salude e fortza torret a sorriere,
  in allegria de nos torrare a biere.

 • Francesco Masia ..
  Dae custu situ poto rispondere
  a su poete pius’anzianu
  ancora dechidu e galanu
  chi nos dada itè cumprendere

  daghi non gighimus filu a prendere
  tiu Austinu nos dada una manu
  e sigomente nudda già nos costa
  de lu fagher su re de F.B. fatto proposta..

 • Lussorio Cambiganu ^^^^^^^
  Torro a tie, zovanu piseddu
  Saludos dae sorrisu acumpanzados
  Poet’ e grabbu Austinu Nieddu
  A versos bellos nos as abbituados

  In coro ses presente e in su chelveddu
  Mai de te no semus olvidados
  Tue ses poesia bera in nobilesa
  Chi no at a connoscher mai etzesa


martedì 9 aprile 2013

bandera sarda

bandera sarda


Bandera   sarda  ses
De  bator moros   tue   bene  difesa
Comente bator res
Incoronad’  e  sarda  nobilesa
Sas  virtudes sun tres
Chi nos poden  torrare  fieresa:
Caminare chin pes
zeretos  chi  nos dian sa zeltesa
chi tue  ja l’ ides
cantu  a coro ti gihimus presa
gai tue ames
s’ idea  unu cras d’ esser ispresa
etando si bi cres
gherramus tot’ impare pro s’ impresa..!!!
   

lunedì 8 aprile 2013

tempus variu.. Pintore, Black.. Cambiganu
Tempus variu.

Mirende su tempus chi es marranu,
sena cherrere custrintu s'isserru
m'ada. Ca proite custu eranu,
lu es faghinde bellu un'ijerru.
Su sole no e s'astru soberanu,
sa natura puru ruta in cuerru.
Su chelu trulu de sero a manzanu,
chi paret una bolgia de s'inferru.

Sos puzones non bolana in i naes,
sa rundineddas in ritardu sunu,
no s'intendene suaves cirulios.

Solu bundantziosos sun so rios,
chi currene a su renniu de netunu,
gai sighini a cresche sas piaes.

peppe.

 • Paola Black -- 
  E narat: "no mi jamedas beranu"
  custu tempus in nudda solatìu,
  negat de Flora sa diliga manu
  faghet su zinn' e lu lassat batìu.

  Ch'amos a ferrer derett' a istìu
  sena de nd'ider su frutu galanu,
  mancat su sole pro l'ider cumprìu
  cuad' est dae nues fitianu...

  ...Torra Elios in forzas, coìta!
  pro ch'iscaldas sa terra totaganta
  e torret sa rundine pro chi cantat

  a sero e manzanu, boladìta.
  Torr' e iscaldi cust' aera frita
  e de fiores sa natur' ammanta...

 • Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^^
  Eo m’ ammento cando minoreddu
  Idio sos pastores pianghende
  Fin’ eo .. umile pastoreddu
  S’ abba in beranu istaio isetende

  Como est riu mannu.. traineddu
  S’ elva a oju nudu ido creschende
  Meda late pastores sun mulghende
  Mi paret ch’ abb’ est intrad’ in chelveddu.

  Si lagos sun bundantes e iscascian
  Sas bides sun allegras e donosas
  Laores chin paren su chelu tocan

  ite cherides: “chen’ ispinas sas rosas?”

  s’ abb’ e Sardigna no est mai cuntrita
  est semper bona.. e finzas beneita.