domenica 30 giugno 2013

tempos boidosTempos.. boidos.

Nudda.. che restat, nudda de s’ antigu
De cantu fit serenu custu logu
De istajones  de nazola  o figu
O chi  pedian  su friscu o su fogu
Ite che restat de tempus amigu?
Nudda  chi  siat de s’ anima  giogu
D’ aer passadu sa die  piena
E sa notte  in  riposu e serena

Muntones de paraulas  a su ‘entu
Chena  connotu  ‘e sa cuncretesa
Onzunu faghet d’ isse  monumentu

Disastros..  chi no sun de  iscalmentu

‘ue ch’ est finida  cussa dulche atesa

De coglire  ‘e sa vida  su mamentu?

ilgonzosa
'ilgonzosa..

Luna ..chi faghes tue, fazile rima
Chin  verbos e paraulas: che fortuna
Leadas  dae su coro  una- una
Pro donare a tie  ammiru e istima
Dea  de  sa bellesa .. che a mancuna
Amante de sa note .. ses in chima
Sulenu  de su cor’ e de s’ anima
Astru lughente de su chelu.. luna!!

Totu  t’ an  nadu de cantu ses bella
Pinta totue .. in sa roca isculpida
Ma  ses solu sa lughe riflessa

D’ ater’ isteddu chi ti faghet fessa.

Cando su sole faghet s’ arveschida

 Ti cuas  ilgonzosa.. a   s’ istella”!!

venerdì 28 giugno 2013

s' ardia (murale a Sedilo di Vincenzo Conciatori)
S’ ardia

Dae su frontigheddu.. sa falada
Ido a sant’ Antine maestosu
In triulas, su ses benit festada 
Sa ‘inchid’ e su santu gloriosu

Cunveltid’ a sa fide rivelada
Ardia l’at.. e fatu s’ est isposu
In Sedilo l’ amparan sas pandelas
Sa prima e sa segunda. Accò.. michelas!!

Paltit sa prima, fatu sa segunda
Posca sa terza in segus sas iscortas
Gherrande su inimigu paganu

Chilcan de lu muntenner lontanu.

Sa rughe ch’ est in mesu a sa muredda
cuntenta sighit cussa baraunda.

giovedì 27 giugno 2013

s' atia

S’ atia

De su dolore e su sentimentu
Faghes bellesa,  in coro cuada
Abbasciadu  a terra  as s’ ojada
Su muccarolu  t’at su bisu tentu
Inue  pones passos in leada
Paret  chi si frimmet su  ‘entu
Onzi  passante si cuat atentu
Abbaidende te in cuss' andada

Mai  comente in tegus .. sa tristura
Paret  chi  si ‘oltet in bellesa
Piantu  chi  t’ ilfundet su coro

Comente sole brillat  in s’ oro

Cando  de penas as esser ispresa

Chissà .. si totu su bellu ti durat.

mercoledì 26 giugno 2013

ammentos
Ammentos de Orune

It’ est de Orune s’ ammentu?
Cale est su pispinzu de sa zente?
Forzis .. alu, de l’ idere comente
Fit tando.. chi curriat che su bentu.

It’ est chi restat como in su presente
Una fotografia .. pro s’ oju atentu?
O puru.. su chi b’ est in coro tentu
Ma in veridade s’ agatat assente.

Ammentos e sos sinnos de amore
Sas semidas chi lassan bona trata
Antigos sonos e nuscos presentes

Sun cussos chi si frimman in sas mentes

Si manna ses ‘istada e t’ ana fata
Torra a cussu.. oh !! tempus benidore.

martedì 25 giugno 2013

si lu sighis amare...
si lu sighis amare..

Su coro pienas de milli prejos
d’ isperas  semper  c’as  contivizadu,
ses tue  bella  intro e dae ojos
‘essit ..  su  chi  meda  as  codiadu.

Disizos tuos e  sos bellos gosos
chi  as in mente  e meda nd'as dadu,
pessa cantu  ti podet alu dare
su mundu .. si lu sighis at amare.

Totu su c'as ..e cussu chi ti benit
est  donu chi  tue as meressidu,
si lu torras,  chena pedire cosa

sa vida   t' at a parrer pius donosa..

Cogli cantu resessis.. su c' as bidu
 ca  tantu  de  bellesa  ti coberit.
si torro a naschere (Black, Pintore, Sini, Capra, Masia, Cambiganu)

---Si torro a nascher---


Si torr'a nascher mi cheria riccu
papare peta e pane cun berdas
ma pro cantu chi bi ponza afficcu
già timo chi mi tochen solu merdas
che carrabusu cun ledamen siccu
troddulandelas tra fenu e perdas...
...It' arratza de sorte fortunada
a mi esser de nou incarnada...


Inizio modulo
Custu no l'at'a cherre mancu deu
ca paret un'insetu derelitu.
Male pessas, proite a pessu meu,
no es bonu pro chi tenza su mitu;
comente fidi in s'antigu egitu,
ca adoradu fidi s'iscarabeu.
Ma semper'iscarabeu abarrada,
e no es bellu mancu su chi carrada.

Salvatore Sini 

Si nasco a nou como bos lu naro
ap'a impittare tota sa pascenscia
bidu chi no mi mancat s'isperienscia
e donzi die custa vida imparo.

Cominzo dai minore a dubitare
ch'in giru che siat tanta tzente 'ona
ca mancu si la 'ido a cara prona
niunu mi diat poder' ingannare.

De feminas mancu a nde fentomare
pro no ponner su coro in carre anzena
ma si pro casu suffro 'e cussa pena
a chitto o tardu già m'at a passare.

E custa 'olta no poto faddire
ca in sas magagnas già bi so passadu
crettende a cantas folas m'an' contadu
ch'in bona fide m'an' fattu pattire.

Totu' sos furbos cheria abbojare
retzendelos cun carchi risigheddu
ischende como, su ch'an' in cherveddu
zertu chi no mi poden pius trampare.

Sos bonos, incontrare los cheria
pro leare cunzizu a coro abbertu
chena timore e a visu iscobertu
fidendemi ca in coro b'an' giaria.

Abbojende sos males de su mundu
carchi cunsizu como poto dare,
milli fastizos che poto evitare
bidu chi los connosco fin' a fundu.

Sa domo mi la fatto in un'altura
attesu da e rumores e fragassu
de sas malesas fatto un'accumassu
e in fundu meda lis dao sepultura.

Mele, Murenu e Bustianu Satta,
Pedru Casu,Mossa e Montanaru,
los contivizo che frunzas de laru
illusu 'e che sighire de issos tratta.

Como so fattu 'e custa calidade,
duas puddas, una craba e un'aineddu,
un'ortu, unu 'attu e unu cateddu
pro no 'istare in totu in solidade.

Ite bellu, essende custu abberu
paritzas cosas podia cambiare,
ma est menzus chi la fine 'e mi bisare
custos disizos, fruttos de misteru.Morit su ezzu e galu imparende
po cant'isperienzi'at in piusu,
s'isperienzia pone como in usu
puite a un'atera vida ses pessende?
Cantu male as bidu sun faghende
so chi che sunu 'e su podere susu?
Ite bi tenet cussu carrabusu
intro su ch'ispinghet roddulende?

Su semene intro est chi b'at postu
po trasmiter sa vida a su venturu
ca cussu est su sou pessamentu.

Si a torrare a naschire so dispostu
mi cheglio carrabusu jeo puru
po fagher globos in su Parlamentu.

Giuseppe Pintore *

Chi naschera de nou che carrabusu,
in sa vida un'aterunu impreu,
aere fatu e no segundu s'usu,
a carrare sa melda in dossu meu.
Sa grascia pedidu aere a deu,
impare a su fizu sou gesusu.
Chi melda in terra no s'ida piusu,
po che ogare de fiagu su peleu.

Cuddos che melda chi sunu naschidos,
sena meritu in altu che pigana,
cun sa melda insoro siana punidos.

Cando la faghene si la suigana,
gai lo lassana is oros pulidos,
c'a si cunsumire solos s'obrigana.

Francesco Masia 
Si torro a naschere mi cheria pubureddu
in donzi parte e logu silenziosu a bolare
de bennere su sero a bos’acciappare
e dare sa bonanotte a minnanna e manneddu
dare unu basu a su pius minoreddu
prima de leare sonnu e si che corcare
in manera chi siat conciliante su reposu
e si bidat bonu sonniu su pius donosu

cun alas letzeras attraessende frinas
sa malasorte in mundu a che bogare
penas de zente sufferenzias e ispinas

a sa muda e chenza disturbare
in logos poveros a dare bonas istrinas
gai a pubureddu fio cherfidu torrare.
 


Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Naschend’ atera ‘ia in custu logu
Aio fatu sa mantessi cosa
Errores e isbaglios dae sa losa
Nde ti’ ogare e passare a fogu

Poi sos boes ligados a giogu
Isprendo dae sa vida penosa
Est tando chi lean bia diciosa
Chena pedire vantu ne arrogu

Est gai sa vida, chi passat una ‘ia
Niune chi la prendat un’ istante
Unu minutu alet s’ eternidade

Cando d’ issa si coglit veridade

Naschend’ ancora.. tiat esser custante
Sa ‘oza de cumponner poesia.

Si nasco a nou bentu mi cheria
pro 'entulare concas e bunneddas,
pro 'ier' donzi cosa cun giaria
siat in campos siat in concheddas
bolendecche 'onzi male ch'est in bia
chi a cantu paret che nd'amus a cheddas.
Sos carrabbusos aia salvadu
ca mundan' carchi cosa 'e su creadu.

Cando sa bora ruzzidat inoghe
deo chi so 'entu in mancu 'e unu mamentu
bennidu fia a intender sa 'oghe

de sa frùscida rebelle de turmentu
ch'in roccas e suerzos forte moghe(t)
in Giogantinu e in Gennargentu

Pro unu carrabusu miserinu
bos bido poetes in oriòlu,
chi jambare podimis su destinu
comente si tessen versos a bolu
tando neune fidi pellegrinu
in sa terra, nen fit bistadu solu,
nen fatu si fidi a un' unchinu
imbetzande sena nd'aer cussolu...

...Manu manu s'istudat sa fiama
su pilu si faghede pius canu
si pessat a su tempus ch'est coladu

e de torrar' a coa b'est sa brama
ma fortzis est unu disizu vanu
perdimos su chi amos imparadu...

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^^^

De busu isse faghet alimentu
Carrendelu a sa tana chin afannu
Loruma – loruma arrivit a s’ intentu
Chena fagher male e mancu dannu
Umile est isse.. no bogat lamentu
De artes suas no si faghet mannu
Nemmancu bois illustres poetas
Faghides bocias diai perfetas..
A s'omericu Sisipu l'assimizo
su bellu carrabbusu bistrattadu,
pensendebbei, como mi nd'abbizo
chi forsi pius de nois est fortunadu
ca in su ledamen no s'imbruttat chizo(s)
antzis, mi paret puru fortunadu
ca medas nos che l'imbolan' a pala
chena l'ischire comente an' sa cara.

Loruma loruma la giughet in tana
pro chi no finat sa sua tzenia
e sigat s'allevvada forte e sana:

Che a Sisipu in pena e tirannia
in sa battaza de fadiga vana
de carrabbusos che nd'at a porfia*(gallurese).

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^


Si sos antigos lu tenian de contu
B’ at aer motivu s’ est de bonu prou
Est como chi totu su fatu a nou
Lu leat pro esempiu malu e tontu
Eo difendo cussu fagher sou
Lead’ a malu ispreju in s’ afrontu
Isse nudda pedit a sa natura
Anzis li dat .. e si nde tenet cura

dae Cucur' e Tetti (Orune)
Dae Cucur' e Tetti (Orune)
^^^^^^^^
dae  Cucur’ e Tetti  t’ apo  idu
custu manzanu, in s’ oru ’e sa  ventana
apenas  chi su sole est naschidu
de’ Lugul’ in sos montes punta cana
alu drommida  inue  as fatu  nidu
colcada subra sedda soliana
da’ innoghe a sa rocc’ e sant’ Andria
mudada  ti nd’ ischidas donzi  bia. 

Sa muta  chi ‘oe  as postu  tue
Est cussa  chi  muntenes  costoida
Dae semper  in totue presente

In coro  de sa Orunesa   zente
Est sa mirada  chi restat carpida
In  ojos  e in sa mente chi t’at bida.giovedì 20 giugno 2013

in su bisuin su bisu

Cantu penseri.. est mannu disizu
chi paret de lu gigher a costazu,
dea de bon’ isetu in s’ assimizu
lead’ onzi mamentu sut’ e brazu.
Su gosu de sa rosa a la coglire
in coro.. gita dae diliga manu,
chi su poeta o s’ omine profanu
sempre la cheret bider fiorire.
Unu carignu l’at a cossolare
pro narrer cantu est delisciosa,
pustis benit a issa vanitosa
sa 'otza de si fagher adorare.

In poesia una bella cantada
restat comente note de amore,
s' ammentu pustis torrat a su core
dendeli sempre una sulenada.
Nara cantu ti cheres amada
a di' e note cantu nd' asa gosu,
chena un' istante mancu de reposu
totue in donzi logu  bramada
Diligas manos chi a carignadas
ti tocan su profilu de su bisu,
su poddighe sighit in su sorrisu
primas chi laras  benzan basadas.

Si ojos tancas tue pro sonniare
e bolas fatu lughes isplendentes,
sas laras ti s’ abberin.. e sas dentes
biancas nidas faghes brillare.
S' afetu tou est chena cunfine
abbertu a su donu 'e sa natura,
‘olos de piaghere in s' avventura
c' as cominzadu.. e non connoschen fine.
It' est s' amore si no aer e dare?
afetu chin calura corporale,
sa mente ponet fatu uguale
in alas chi sun prontas a bolare.

Suberat onzi lacan' e dolore,
pienat de impoltu una vida,
chie de iss’ at apidu s’ ischida
at connotu mament’ e "amore".
Su cantu est cantu d’ amore dezisu
si restat istampadu in su bisu.

mercoledì 19 giugno 2013

s' iscatu de Larentus' iscatu de Larentu

^^^^^^^
Comente falas tue cristallina
Abb’ e trainu atapende sa roca
In mesu ‘e frasca e sa fozisina
Chi  sulenas cando a tie tocat
Cuntenta  de ti essere vicina
Si pienat de te finzas  sa broca
Gai comente  natura t’ at fatu

Larentu  nd’ at leadu s’ iscatu

martedì 18 giugno 2013

sa "E" ilmentigada .. pro errore


sa "E" ilmentigada .. pro errore

Amadu , tue distintu fiore
Bellu, cantu sa luna isplendente,
Cantas , in poesia de amore
D’ Uliana, s’ incantu de sa zente.

Furadu, t’at Sedilo su core
Gai , tue mi naras comente,
Has, fatu d’umile cantadore
In poesia, a ti ponner mente.

Leadu, su pinzellu de pintore
M’ arrisco, chena arte de niente,
Nende, a tie versos d’autore
Onoro, chin custu ispediente

Patada, est de naschida s’ onore
Quartu, mi ospitat gentilmente,
Riuno sas notas de su pastore
Sentidas in coro e in sa mente.

Tantu , de te ap’ apidu sentore
Una, dedica fato unicamente
Vostè, chin su pinzellu unu colore
Zeltu d' esser cumpresu veramente.

Sa "e" ilmentigada pro errore.

lunedì 17 giugno 2013

su trunzu
su trunzu

^^^^^^^^
Sas frommas chi natura t’at donadu
Ammentan  de sa vida onzi  tempesta
Arvure como  abbascias   sa testa
A su destinu chi t’ at  goi mujadu

Ma de a tie sa forza bi restat
In  mesu  a sa rena    collocadu
Unu raju ‘e lughe  dae atesu
S’ ispijat in cuss’ abba ch’ est in mesu 


rimas chi morin

Rimas  chi morin

Cantas dimandas e pagas rispustas
Intendo chi si alcian dellirantes
Totu profetas  semus o che Dantes
Nende chi menzus sun cuddas o custas

Sos piagheres parene bundantes
Sas rimas  ‘essin.. semper paren giustas
Ammento solu chi a padre Luca
L’ an dadu  fenujeddu chin latuca

Bidimus cantu sun  sos  carrulantes
Chi benin dae totue a sa fortuna
Semper mantessi  solte  cadauna
Chi tocat a poetas debbutantes

Si pessat d’ aer tocadu sa luna
Comente  cussu pastore errante
In note  de romanticu serena
Cando  la mirat in fromma  piena.

Cantas bijones  a terra faladas
C’ an bidu dae altu  su terrinu
su  bentu poi las at iscutinadas
fuende dae sa nae   a peldighinu

gai  paraulas postas in otadas
lean  su logu in miseru  caminu
pessende  d’ aer  betadu  su ‘olu
coglin piore e  inie  restan solu .


sardos a mesu


Sardos a mesu

Faeddos chi s’ ispalghen e dan vida
e tue bene afissa in mes’ e mare
Canta pascescia as pro aisetare
Chi fizos tuos fatan s’ atrivida?
No nd’ as bisonzu tue de navigare
in chilc ‘e limba chi as ja cumprida
sonos c’ as dadu a coro e sa mente
ch’ essin dae terra e donas a sa zente.

Piga sas ragas e istringhe sa chintolza
Populu ses, si cheres diventare
Frundi sos malos usos de imparare
Dae forania sas modas de s’ ilgonza
Unidos in sa limba de amparare
A costos de impitare sa resolza
Dae sos montes, sas baddes a su mare
In rios nostros torramus a bufare.

Si podet faeddare su cinesu
Impare su tedescu o americanu
S’ arabu, su franzesu o s’ ispagnolu

Ma tue restas sempre sardu solu

intro 'e domo c' amus s' italianu
d' omine sardu bi restat su mesu.

sabato 15 giugno 2013

'olendeolende

Olende,  olende, olende sempr’ in altu
Che pigat…  e pius   paret  minore,
Su  ‘olu  chi sigo de cuss’ astore
Muntesu  dae  sas currentes de maltu.
Sas alas tenet  isse  tot’ ispaltu
Fatende  giros  chi paret pintore,
Pinzellat   s’  aera   de   colore
Peldendendesi  tra chelu  e cussu saltu.

Potende fagher d’ isse  su  senteri
D’ aer  sa forza e sa lezeresa
Cuss’ armonia  chi a chelu lu ligat

Gai  comente.. inie che pigat

Tio mirare de mundu sa bellesa
E  poder  pingher d’ issa su penseri.


sa lughe


sa lughe


Sa lughe intrat in d’ onzi isperaglia

apenas issa dat iscampada,
Coglit a prima su cab’ e sa maglia
Dae su munton’ e lana triulada.
Sempre prezisa e mai s’ ilbagliat
Ponet a giaru .. sa roba cuada,
Intrat totue e nudd’ a issa fuit
‘ue pasat issa.. veridade produit,


cando sa lughe dae sos ojos tuos
s’ azendet  che  isteddu luminosu,
est ca  su coro  tochedat  dae nou

 leende   totu su sentidu tou.

est tando chi  sa mente leat  gosu..

e pasat in lidos pius seguros.

venerdì 14 giugno 2013

su campanile

su campanile

Sa turr’ e su Rosariu
Los at totu contados
Sos passos c’ apo  postu  in pebianu
In mente su diariu
Los at  sistemados
E remonidos  totu manu – manu
A inie che torro
E mai  nd’ istorro
de cussu  ch’ est pro  vida su  manzanu
folzis a palt’ e sero

a inie che torro.. e cust’ ispero

s' atu

s' atu (il gatto)

Si  tue ‘atu ses
Narami  ite bides 
E su chi sentis in orijas tuas
Lezera  ses in pes
E a totue gighes
Su  miser’ e su  mundu  chi che cuas
Torr’ a mie  deretu
Su don’e su difetu
Cussu  chi  apo eo  e no mi mudas
S’ istintu naturale
Ch’ in veridade  podet fagher male


giovedì 13 giugno 2013

cumpanzia

Sa cumpanzia

s' arrejonu amigale
est  bona meighina
contra su malumor’ e  sa tristura
cale si siat male
cando iss’ est vicina
est  pro ment’ e  gosu menzus cura
podet esser su risu
chi essit  dae  bisu 
o puru  un’ ammentu chi alu durat
no b’ at menzus bia
de bivere sa vida in cumpanzia.martedì 11 giugno 2013

ite podes donare...??

Ite podes donare..?

Ite  podes donare atera ‘ia
Pustis  d’ aer  sa vida  generadu?
Sos alimentos, su  bellu  e  s’armonia
Sun   cue.. comente  as  disignadu.
Tue  bides  cantu  est  s’ ingannia
Chi  dat in  s’ abbundu   ‘e  su  pecadu,
Sa  ‘oza  de coglire  dae totue
Su chi a cumone pro totu, as dadu tue.

Si tancan  intr’ e  domos  sos disizos
Cando  sun  a s’ indonu  meda  gosos,
Parimus  de re mida  totu fizos
Mudende  a s’ ojada   pedra  in oros .
Chie  tontos  e chie  naran  abbistos
Ca  pessan  a sos  fatos issoros,
“abberu  est de vida sa richesa
d’ aer  finas sa morte in coro presa”?

Risposta,  tue no podes  porrire
A chie no  t’ at  bidu  gai naschende,
Siat a manzanu  che in  su fiorire
De sas piantas  chi t’ istan mudende.
Pessa unu pagu: “ite poto  pedire”
In  pius  de  una fiza naschende?
C’ ap’ idu ..  comente  faghes tue
Mama  natura  de tempus  e totue..


 
lunedì 10 giugno 2013

zegos.. "scultura lignea di Antonino Ruggeri"

 zegos

Assustos  e  tristura  die chin die
Si pesan  dae terra in donzi logu
Niune chi  nelzat: “nade a mie”
Totu fuin  a  preta  ‘e custu fogu
Paret brujadu, ma no s’ ischit  chie
L’ apat  bogadu a malu disaogu
Pagu bi restat de sa nobilesa
Connota  prima d’ essere represa

Fuidu  s’ est impare  a su  tribagliu
Su   pius  bonu  de sos sentimentos
Su dare  amparu  a donzi  bisonzu

Paret   giogu antigu.. ma isconzu

Totu  pienos  sos ojos de lamentos
Chi  biden sol’ e ateru s’ ilbagliu.