domenica 29 settembre 2013

sole e terra


sole e terra

^^^^^^^^^^

Cantu  isto innoghe pessende
Sa terra  faghet  inghirios in tundu
Unu  tra iss’ e totu l’ est fatende
S’ ateru   tra su sol’ e custu mundu
Cando a una palt’ est basculende
Cambian sas istajones in su vundu
Cand’ una perra  est  a  cara sua
S’ atera  drommit  e restat  a sa cua


amore

amore

D’ amore est fatu su mundu
E ligat totu cantu su criadu
A bias isse curret vagabundu
In chie no l’at apreziadu
Ma sempr’ inie lu gighet in tundu
Isetat solu d’ esser invitadu
A ponner passos intr’ e su giannile
De chie at s’ animu gentile

Su sentimentu pius decantadu
Su pius chi est post’ in poesia
Sempre totue est istadu chilcadu
a s’indonu natura lu daiat
Pro cantu siat isse ilmentigadu
Cando bi fit su coro zocaiat.
a niune si podet negare
bastat de lu contivitzare.

S’ amore no est solu passione
Nemmancu est solu sentimentu
Est rejone, materia e pessone
Est benidore, presente e ammentu
S’ Amore a sa dereta si ponet
de su Segnore e su firmamentu
Est sa parte chi dat a sa vida
Sa forz’ e narrer “issa l’ap’ inchida”

De amore si pienat sa ‘ucca
Cando no at in coro su reposu
Gai faghiat sempre padre Luca
Cantende a finta cussu veru gosu
Totue est.. e sempre si tucat
Finas in logu pighidu e iscurosu
No est cosa chi frimmat sa mente
Ca trazat su destinu de sa zente

Totu est gulpa de s’eternu Dante
Ch’ at postu in poesia sa trisca
De animas in ilferru errantes
Notas comente Paul’ e Franzisca
A issos mi paret simitzante
Su sentimentu chi tropu  arriscat
pro cantu però isse s’ arrempellet:
“amor che move il sole e l’altre stelle”

S’ amore est chei sa poesia
benit cando paret pius atesu
presente no est zeltu chi bi siat
B’ at mamentos chi pius est azesu
che sa braja chi restat semper bia
In d’ unu furru chi est ben’ inchesu
Amore.. amore… amore et amore
Ite bella paraula ………….. amore…!!

bonu e malu..

bonu e malu...

^^^^^^^^^^

Sa terra, chelu, mare e abbitadores
Sun  issos chi bidimus  not’ e die
Donzunu pessat  “totu est dadu a mie”
-Lu chelzo, francu  pelea e dolores-
Gai, parimus che sos professores
Chi solven  beru e falzu che nie
De totu  si buglian e si nde rien
Mai  chi  muden  dae sos errores

Politica  dae semper si narat
 s’arte de cumbinare  zente in pare
ma cando issos  faghen presentada

paret de l’ aer como inventada

b’ est totu  cantu iscritu in sa natura
bonu e malu.. in s’ omine b’ addurat.


giovedì 26 settembre 2013

ses torradu...ses torradu..Istevene,   oe   tue  ses    torradu
a  s’  idda de  Lodè in mes’ e zente,
cussa chi s’ annu faghet as lassadu
pro azendere s’ isteddu risplendente .

Lughe  d’ isperas bonas  nos as dadu
sulenu  pro su coro e pro sa mente,
e  como  ses  torradu  dae  atesu
ca cheres  su chi  terra s’ at muntesu.

Accollu !!  ti porro  totu s’ amore
De mama.. sorres tuas e sos custrintos
S’ affetu  ludinu  dae nou

Abbratzat  a  tie  e babbu tou.

Sos males de su mundu los as bintos
donende  unu sorrisu  chin su core.
martedì 24 settembre 2013

Otieri
Otieri
^^^^^^^^^^
Inue  ses  finida  Otieri?
Su Logudoro t’ est pianghende
Dae  s’ olt’ e su conte pius no feris
In sos  zillerris d’ adde  sun chilchende
Ammentu no as  pius dae oe a deris
Cand’ olaias  e in chelu  fis pasende
Iscolas, ispidale  e ufiscios
Sa vida  e caddos curriana liscios

Sas tancas, oltaliscias e sos ‘ulos
Parian  dae pintores pinzellados
Sa poesia  curriat a sulos
Sos versos chin Cubeddu sun bolados
Fatu su logu garrigos che mulos
Totue  los an bidos  e iscultados
Narami como proite ses cuadu
Tue chin m’ as s’ istudiu imparadu?lunedì 23 settembre 2013

isperaglias de lughe
Isperaglias de lughe…

Sos cantos, s’ umilesa e su decoro
Costumenes de tota sa Sardigna
A mizas, frotas dae su Logudoro
De sa Barbagia sa piata si signat
Su Sulcis chin sa mininiera issoro
Pispinzos e peleas  Li cunsignan
bennìdos dae Caddura e Campidanu
Pro li dare su coro e sa manu

Pastores bènnidos dae sa campagna
Pro li porrire unu ratu ‘e paghe
Niune ch’ apat tristu o chi si lagnat
Fortes che pedra bìa de nuraghe
ne dolu, ne lamentos o sicagna
Paret tot’ in nues de ambaghe
Sa vida c’ asa nadu est propiu gai:
“lughe azesa .. chi no morit mai”

a Teresa Fantasia "nodu 'e paghe"

Nodu ‘e  paghe

Su bèntu chi sulat dae ponentinu
Carignat  de Bonaria sa dimora
S’ alenu  de su popul’ argentinu
Chi  benit pro a tie Nostra Segnora
S’ ispau chi nos ligat de continu
Siat sa caminera  ‘e sa “ bonora”
E  tue  minoredda  testimonza
Su nodu,  si s’ allenat.. sempre aconza.sabato 21 settembre 2013

benènnidu

benènnidu

^^^^^
Tue  bennidu  ses  dae atesu
“Buon giorno” gai ti ses presentadu
Subitu  t’ amus leadu cumpresu
Chi  totu  aias già cambiadu
S’ oro  a  s’ iscultore l’ asa resu
Cristos de ferru  ti as apicadu
Faladu dae  cadrea  imperadora
Ti ‘ bèstis  d’ umilesa  a prim’ ora.


venerdì 20 settembre 2013

mi naras paris..

mi naras paris...

Mi naras paris, ma paris no este
Su passu chi pones in caminera
Logu apoderadu dae s’ areste 
Chi de passare no ti dat manera
Ispinas chi s’ atacan a sa bèste
Fatendedi sos melmos a bisera
Cantu menzus caminas in pigada
Fadiga chi ti benit ripagada.

mercoledì 18 settembre 2013

cando s' imbelghet

cando s' imbelghet

cando ti cuas a segus de monte
pinghes s' aera tota purpurina
faghes de panorama frigurina
dae sa punt' e idd' a s' orizonte
sa vista chi s' abberit faghet ponte
dae sant' Ainzu a Codaruina
brincat Limbara e giumpat sa marina
'inchende sas cadenas de caronte.

martedì 17 settembre 2013

su Ulisse

s' Ulisse

Totu paret ammorutuladu
At unu fusu chi no girat mai
Chilchende gosu agatat guai
Omine cheret su chi no l’ est dadu
Su tempus chi mai l’at imparadu
D’ esser su ch’ est e de restare gai
Faghet de totu et andat a perisse
Pessende d’ esser un’ ateru Ulisse.

lunedì 16 settembre 2013

patza .. patzosa

patza .. patzosa

De ite ti lamentas
Nudda nd’ as a coglire
Boghe arrajolida chilcajola
T’ anniches o ti pentas
Niune t’ at a sentire
Rejone che l’ as peldida  in s’ alzola
Sa pala ‘entuladora
Che l’ ispinghet a fora
Impare chin sa patza ola – ola
Cando pasat su bèntu
As peldidu amigos e cuntentu

mercoledì 11 settembre 2013

batorinas (Porru - Betzu - Casula - Pintore - Molinu - Cambiganu)

batorinas


Peppe Molinu e Cristianu Betzu..
ponide fatu in sa cuartina..
ca onzunu a iscrier est avetzu..
in limba othieresa uddosoina...

Inizio modulo

 Mario Porru boga·lu s'atretzu
si t'abbastat sa fortza de s'ischina
ca sas rimas de custu bellu intretzu
pretendent una Musa cristallina...


 e dogniunu ponede unu petzu
e de gai finides sa faina
deo intro solu po ischertzu
e dapoi mi che torro a cantina

De poesia apo intesu s'oletzu
chi est agradessida e genuina
de parte mia tenides s'apretzu
po donni male es sa meighina.

su mosàicu cheret unu petzu
li mancat un'amada tesserina
no est chi cherzo fagher ameletzu
de
 Molinu nos servit sa benzina!

isperende chi sigat su cumertzu
chi no adduret mesu peregrina
ca basta solu de faghe s'isterzu
e Molinu luego s'avicina.


 ma si tia fagher male su trapetzu,
in canotiera e chin sa tutina,
de cussa ruta intendides s'ischetzu,
dae Monte Acutu fena a sa marina.


faghimos in sa tanca un'aderetzu
e serramos a cresuras de ispina
gai pare chi fetana in setzu
zent'e monte e zente contadina


 no lu paghes Molinu cussu pretzu
de brincare sa serra costerina
so cumbintu:a pustis su dispretzu
ti lu dat ogni òmine e femìna


 Però si nde faghides totu apretzu
de custa nostra vena genuina
bido nde azis fatu bell'intretzu
sos versos an brincadu sa marina.


 E sigomente no lu so bisbèticu
isterro como ateruna rima
si onzunu est in forzas atlèticu
sena torrare a s'iscritu'e prima.

Deo sigo cun su metru esteticu
tando tue Mariu innoghe frima
coment'es in su sardu dialeticu
a s'arte poesiana apo istima.


 So Cristianu no lu so erèticu
punno sempre a sa pius alta chima
mi piaghet su diversu, s'antitèticu
los acontzo sos versos cun sa lima


 Però deo lu so mes'iscèticu
e a calicunu li ponzo s'intìma
si no mi enzat attacu epilèticu
e de bistare frastima frastima

Mi pares tue poeta profeticu
chi s'attentzione como intima
pero no sias gai esegeticu
ma lassali a su versu s'anima.

Su binu bufadu a tic’ a ticu
Dat curagiu et finas istima
Ma poesia chi faddit sa rima
Imbreagat e addobat a su bicu

Ma s'acentu no lu est dietèticu
tenet règulas comente su clima
si nono su faeddu alfabèticu
in su versu est dignu de lastìma...

Chi contas e lu ses aritimeticu
su versu lu cantas e no mima
a nudda balet chi sias ermeticu
chi as talentu a sa musa t'adima.

No est cantu de su magnaficu
C’ abbelit totu dae pes a chima
Ma s’ armonia tra corpus e anima
Chi rendet cristianu pius ricu


 si ponzo in motu su donu profeticu
nde fala dae Ojos sa lagrima
duncas resto misuradu e sinteticu
cun sos donos matessi c'haio prima

Totu in jaru nudda es mimeticu
ca no bi nd'ada e pantomima
si cheres faghe puru s'antiteticu
tantu sa poesia no si estima.

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Su fiore noale o puru tzicu
Muntenet sos fiagos de prima
Ma si un’ aca subra bi concimat
Cambiat nuscu .. e pustis restat sicu


 es custa vida unu curre freneticu
vivida bene s'omine si sublima
poninde in mostra su tonu foneticu
si che pone sempre i arta chima

Comente pigat issa in su limbicu
Gai sa vena in s’ art’ e sa rima
Abbardente lichita est s’ anima
Su coro chi falat a ticu a ticu


 S'iscritu, no est faeddu, est dialètica,
Chi addurat, si b'at manos chi dan prou,
Parente no est de s'ùgula magnètica,
Chi at una boghe cun su tràgiu sou


Su bellu, est finas chin piuma sintètica,
Chi bessin tzeltos versos, si alados,
Dae su podere de sa cibernètica,
Chi oe ti faghet sos poetes clonados


 Però si essit sa rima epilètica
cun versos feos e male rimados
no cumprenden mancu sa fonètica

Giuseppe Pintore *

Chie la tenet s'indula poetica
ogat a campu verso fadados
chi sunu dae s'animu dettados
e no es che sa litania patetica.


 Bastu sian in saldu, e b'apat ètica,
Chena misciare su "continentale"
Che una, in italianu, in s'ispidale,
Chi nachi li faghiat male s'iscètica


Si sun geniosas e de bella èstètica,
A fita'e sìndria si ladin sas laras,
E a ticulida sa mata ti paras,
 
Cando ti curret tota sa diurètica.


 S'importante si sigat sa mètrica
e i sos versos chi essan esatos
ca puite si sunu male fatos
diventat una cosa patètica

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Si semenas fiores in sa pica
De badas los as tue piantados
Inie benin issos forrojados
Dae puddas piulende tica-tica


 Massimu a chie at virtude rica
versos bene medidos e sestados
deo juto una vena tropu sica
e bessin unu pagu topigados

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Medas nd’ as bidu e tantos cantados
De versos chi nd’ essin a punta fica
sa poesia no est pover’ o rica
ma sun disizos frimmos codiados.


 Chi sian iscritos o sian murmutados,
Bi cheret o letore o iscultadore,
Bastu chi paghen deretos de autore,
A chie de pinna o a chie los at cantados.
Fine modulo