giovedì 28 luglio 2011

ilmemoriadu (smemorato)


Ilmemoriadu.

In d’un’ iscuta peldidu sa memoria
apo , pessende ,   pro poder pasare,
chi si potat sa conca ilboidare
de sos ammentos chi punghen che tiria.
Fat’ apo contos chena mi cunfruntare
chin  su ischire de sempre chi peldia,
chilchende ‘e fagher de sa mente mia
oper  ’e bonu in su forrojare.
Mai l’apere fatu, foras male!!
pariat che-i su nie sut’ a sale.

Su primu passu ch’ appo post’ in fora
so imbruncadu  in d’una pedra a punta,
etando  mi nde fato pregunta:
“proite, si che passo otora?”
Folzis chi cussa pedra fit unta,
oburu est mamentu ‘e malora?
S’ est gai pesso siat bennid’ora,
 ojos a chelu e a manu giunta.
Pesso aper’ iscasciadu canale
de  passu, in cuss’ essida uguale.

Mi alcio chin  iscatu dae terra,
intendo chi sa conca at fatu zoccu,
cunvintu pesso eo chi irrocu
m’apen etadu e a mie faten gherra.
Mischinu eo,!! pro gulpa de unu roccu,
m’ammento ‘ene l’aio fatu a serra,
cando pro casu so faladu a terra
m’enit ammentu apena leo a tocu.
Cando memoria e fagher est cabale
finas su sinnu chin isse est fedale.

Nessun commento:

Posta un commento