lunedì 1 agosto 2011

santu Lussurgiu (San Lussorio)

Santu Lussurgiu (Lussorio)

Lussurgiu  sas ispadas  at leadu
pro dare forza  a s’imperu romanu,
dae Casteddu  Segnore l’at giamadu
pro li dare sa fide cristianu.
Sas glorias e cumandos  ch’at ‘etadu
e s’ evanzeliu  at leadu in manu,
pro custu zestu  de alta dignidade
Roma   l’at postu in disamistade.

Nudda, pro Isse b’at piedade
lu pessighin  in tota sa Sardigna,
onzi mineta pro isse indebade
sighende  sempre s’astru chi lu signa,
a totu nende su coro istade
pro  una religione gai digna.
Cando  sa fide obbligu l’impone
no timet  disaogu ne presone.

Brincadu at sas lacanas de fora
dae Casteddu  e su Campidanu,
prima a Bithia  poi Sulci e a Nora
preghende sempre chin su cor’ in manu.
In Cornus, Neapolis  in bonora
at  cunvintu populu profanu,
poi in  Romana  connotu su cunfinu
in  Fordongianus  ochidu l’an mischinu.

In donzi logu  nois l’amus vicinu
e meda  zassos  bi restat s’ ammentu:
Celargius, Sant' Idu l’an ‘ighinu
Uliana,  in Corrase e Gennargentu.
Totue  chejas   puntirinan terrinu
Santulussurgiu  nde pesat cumbentu.
Custa  sa vida de santu Lussorio
chi eo  prego finzas chi no che morio.

Nessun commento:

Posta un commento