mercoledì 30 maggio 2012

sa ghia (il percorso)
sa ghia (il percorso)

Semper ses tue galana sorridente


De vida faghes bella fantasia
Totu su bene ‘ides in donzi bia
Ca gighes coro e anim’ isplendente
Onzi disizu in ojos de sa zente
Nde coglis dende a issos sa ghia
De unu mundu de paghe e amore
Chi tue muntenes e li das su colore

martedì 29 maggio 2012

faeddu mudu.. Canu - Nieddu - Tamponi e Cambiganu

FAEDDU MUDU


FILOMENA CANU 

E’ troppo ferita questa storia
 
Questi secoli a cavallo
 
questo nostro niente pieno
 
che attraversiamo 
non sanguina 
a sufficienza 
si nutre di cadaveri 
ma riesci a vedere ?
i calabroni spiccano il volo
sulle note di una canzone 
stanca 
la nostra dobbiamo cercarla 
si .. la canzone intendo 
le parole verranno a trovarci 
anche se ben sappiamo di non di essere poesia 
ma emettiamo suoni
che sono esplosioni di silenzio
dentro i luoghi del nostro sangue.
dove fluisce 
il nostro accadere ....

Paola Black

Si a sentid' una rima li dasa
giai est una cantone dae se
naschet paschet e restat in pe'
e bivet de deris oe e crasa
peroe s'ite narrer nudda nd'asa
est ca no lu sentis intr' 'e te...
... e tand'onzi faeddu aortidu
est menzus a lu tenner remunidu...

Natale e Ornella Tamponi
‎#
Chimentu faghes pur' istande mudu
cando t' estis de lagrim' e piantu
tando solu ti essidi su cantu
est che attittidu tristu e crudu,
ca su cor' est affartadu e nudu
e de donzi dolore nd'est affrantu.
Des cantare tristur' o cuntentesa
c'a bortas su mudimen' est offesa #


Sa poesia est bell’ e diciosa
Cando ‘e totu si faghet cumprender
No est sa fromma sua balentiosa
Ma su chi si resessit a s’aprender
Sinono restat intro ‘e sa losa
Cuada chena mai issa s’istender
Che a rejna ripudiada muda
Restat s’ olvidu e de su vessu duda.
Fine modulo

lunedì 28 maggio 2012

malu podere (mal governo)Malu podere (mal governo)

Bi cheret curagiu in sa vida
pro narrer  ite frorit in sa mente,
pro poder fagher nois s’atrivida
d’ esser  padronos  e no  servientes.
De  modas,  e de  cosas semper bidas
chi  torran  a s’imbess’ in s’ oriente,
chi faghen aultire s’arveschida
de onzi cosa noa .. mai bida.

Sempre diai,  sa mantessi  cosa
ti naran: “vot’ a mie e b’ istas bene”,
Su mundu est gai,  intr’ e una losa
s’ onestu semper est cabuene.
Pone a  conca, sa mente reposa
iseta  chi  podere ti sulenet,
no b’at  ateru mediu  in sa vida:
pessare a tie ..  su restu  mai s’ idat.

Eppuru.. alu no m’as conchinadu
dimoniu chi mi cheres fagher mannu,
a  criadura  como  so torradu
pustis chi   t’ ap’ idu  fagher dannu.
Totu su mundu asa triuladu,
as postu  totu cuntra e in affannu.
Ma forzis  si  s’ istoria s’est cumprida
finzas pro te .. sa fine est arrivida.

DUAS COLUMBAS in ammentu de Franziscu e Lucianu de Lugula..duas columbas


In  cuss’ istrada  Lugula –Onanie
‘oe  bi pasan ateras duas rughes
Duas culumbas  fuidas  dae nues
Pasan sezidas  subr’ e su pal’ inie
Franziscu e Lucianu tue ajues
Mama diciosa  ‘e Jesus , nara ammie:
“proit’ e tantos zovanos  sas lughes
Morin  luego  prima chi tue l’istudes?”

Pallade Atena (Minerva)
Pallade  Atena (Minerva)

Ses tue Atena, Pallad’ e cultura
Dea  amparadora  ‘e poesia,
d' onz' arte  ch’ at dadu sa natura,
de Gregos e Latinos armonia.
De  s’Olimpu  ses sa fiza pura
ch’ at postu  su male in afannia,
as dadu su curagiu at Ulisse
andende in donzi  logu a perisse.

Romanos t’an boltadu in Minerva
diciosa mama ‘e totu  sas virtudes,
in s’arte, in sa gherra  no as riserva
pro chie  at sighidu sas  lughes,
de s’intelletu  at semenadu s’erva
abberzende  de s’ omine sas mentes,
tantu chi alu,  mancu sa religione
faghet  de tegus  motivu e discuscione,

S’ ispideru de   s’ omine ses  tue
gherreri  solu pro  giusta difesa,
coberis  sole  chin  totu sa nue
de chie  rendet  a su sinnu s’ofesa.
In donzi parte ‘e mundu, in totue
ses  s’ ispiru  chi  meda faghet presa,
in mentes  de giudisciu e de valore
‘ue b'at  versos, musica e colore.

Fiza ‘e Giove,  ne muzer’ o amante
ses tue  in s’  Acropoli  divina,
Fidi’ a tie de marmure a s’istante
t’at cread’ in  Partenone  rejna.
Esempi’ a donzunu ses innante
cando si movet  cabu e raighina,
de sabiesa sa pius soberana
chi a sa vida dat sensu  e bona gana.


saludos gairesosSaludos dae Gairo  (Deiana – Cambiganu)


deris chi fio in patria gairesa
in occasione 'e su spiridu santu
torradu soe chena una pretesa
cun zente frequentada tantu in tantu
E unu saludu che manna richesa
m an dadu 'e parte tua piena e bantu
Ja mi paret una manna conquidta
 
custu saludu dadu dae Battista


Inizio modulo
Mi faghet piaghere e bene m’ istat
Chi prestus t’apat podidu porrire
Sos mios saludos dae parte de Battista
Paesanu meu , gairesu in su bivire
Sos bantos sunu cussos chi achistas
Cando versos tue ischis atrivire
A passu lentu, diritu e dezisu
Podes tue jumpare onzi bisu.

su cumporre passione acquisida.
...oramai l appo e mi la leo
..e ti naro ca deo ispero e creo.
...chi est passione chi cambia sa vida.
..pritte ca a donzi ottava finida.
..un ater una pius bella nde creo
....ispero e prego siat sempre uguale.
..ca est sa mia passione naturale

 Manuel sa pitzinnia t’est amiga
Cuntivizada est che sa columba
Candida nida bolat chin s’auriga
Lezera che a sonos de trumba
Cando a s’ Elicona tue pigas
A sos mannos poetas tue azumbas
Innant’ a issos bogadi su bonete
De tempos tuos est su chi m’isete
Fine modulo

domenica 27 maggio 2012

Su bentone (sa camija)


Su  bentone (sa camija)

Sa  camija bianca  che su nie
De pedde che a sorre si mi ponet
Dat  friscura e sulenu a mie
E a piseddu mi torrat sa pessone
Finzas  piantu ‘oltat in rie -rie
cussu colore  galanu chi  s‘ entone
Gighet  in cantos tenores, chi a  mutu
Abbinan bene a  frustan’ e bellutu

Su jaru dat lughe a su sorrisu
A chie bivet  onz’ era  a modu sou
Canu colore  comente su risu
Dat allegria e paret sempre nou
Gai  cando mi  miro in s’ ispisu
Bentone  mi paret  pinzu ‘e zou
Paraul’ antiga  in ammentu rutu
Pro issa  limba sarda est in lutu.

sabato 26 maggio 2012

isetende s'arveschida.. Black, Nolis, Pintore,Tamponi, Canova, Sini, Cambiganu, Masia--- Isettende s'avreschida

Paula Black

Luntan' ancor' est su lugore
chi dae s'orizzonte
isparghet alas intr' 'e nue...
l' abbaido e si che fuet
ca la tenzo in fronte
cudda lughe giar' 'e amore...
S' ìa pottidu, cun ardore
fatt' aìa su ponte
pro tottu bi lu poder juer...

Francesco Nolis ‎.......

a s'iscuru a passizzu in s'oru e mare
ido un'umbra niedda e oscura
chene trattos ne colores ne figura
faghe paura acurzu a bi passare
da chi su sole proad'a ispuntare
illuminada un'amabile creatura
e su sole cudd'umbra tenebrosa 
trasfomat in dea meravigliosa
o     
Nud' est in palas
ma de lugor' 'estìda
sa dea chi at in chint' unu velu,
no portat alas
e paret infrittida
pero' at etottu bis' 'e anghèlu,
mancari no l'ammustret
sa cara de s'illustre
bellesa, ca l' offerit a su chelu...
...no est musa terreste
de Anfitrite bella nd'at sa veste...

Anfitrite sa bella
fiza fit de Nereo
o sa fiza de teti e oceanu.
Fit nereide ancella
de poseidone creo
custa puru es d'aspettu galanu.
cun su velu biancu
no nde fato a mancu,
de l'amirare in palas fitianu.
bella incantadora
corona de tramontu e aurora.

Cantu chi cunsolare la cheria
custa bella dea solitaria
ma timòr' appo ch' idea variat
e chi s'amore sou no mi diat;
sa situazion' est precaria
de cadrea una bi nd'at ebbìa.
Chi Poseidone mi lu cunzedet
l'app'a basare nessi unu pede. #


meste in su sonno aparida
una immagine tropo belle
ass'inniziu mi paria istella
e de brillantese bella fiorida
chi mai in logu non l'aia b'ida
pro a mie pariad'un,novella
sa persone mad'isfiorada
ma non l'apo nemancu tocada


Un'immazine dechida a ojos mios
micchè giughen in logos de ammentu
m'ischidat sos sentidos pius bios
chi cun sa mente 'olan cun su 'entu.
Sa cuntentesa torrat e-i sos brios
pro carch'aizu 'e passadu cuntentu:
naschet su sole a nou a s'avreschida
e torro pro unu pagu a noa vida.


Eo li tia fagher
Su gori gori a palas
Ma forzis no si tias tremer mancu
Pro mi poder piagher
cando sa cara falas
Sinono restat totu nieddu e biancu
Che sa fotografia
Chi gito in mente mia
M’ ammentat una cumpanz’ e bancu
In iscola minore
M’ at dadu piaghere e pius dolore


gia li dedico un'atera ottada
dadu chi e nuda e a su friscu
siaida cunzessu s'essere tocada
cun sa manu suta su suiscu
tando si vidi innamorada
naramus'abberu de Frantziscu
pero si fidi istada persone vera
tando aimus faeddadu istarera


B’ido chi atzis consolu e recreu
in su faeddare de custa cosa
de cussa dea iscura e umbrosa
como bos pontzo parere meu
a lafagher gai la cherfidu Deu 
chena dolu peccadu o anneu
cando in bolu s’ est pesada
tottu l’ana bida e ammirada..
Fine modulo

giovedì 24 maggio 2012

festival intenazionale della poesia "parole al mondo" Tula 2012Alas de poesia

Paraulas dae su ‘entu
apo leadu a giogu,
folzis fin pius de chentu.
benzende dae onzi logu,
camino a passu lentu
pessende chin atrogu,
est che unu trummentu
mi sighin che a fogu.

Totu sun sireneddas,
mi cantan chin impoltu,
a sonu ‘e launeddas,
ligadu a nodu moltu,
che Ulisse a orijeddas
tupad’ a laldu soltu,
che caddos chena seddas
e chin su nod’ isoltu.

Sa prima chi mi tenet
est un’ abe rejna,
mi faghet narrer “bene!!”
“mi torras a chejina?”
Si tratat de cabuene
“eo so s’oghe ladina”,
cussa chi pagos gighene
e tue as pro istrina.

Un’atera bin’ ada
aculzu e sa segnora,
s’est apen’ arressada
“sias bennida in bonora”
“paraula bene nada”,
chena ch’ essire a fora,
che una pedra lada
coberit garu e cora.

Epoi  totu a sighire
s’armada in sintonia,
mi faghet atuldire
pro grascia e armonia,
in su bellu sentire
sos vessos lis pedia,
pro poder poi partire
..in alas de poesia.

Ali di poesia

Parole al vento
ho preso al lazzo,
forse erano più di cento
venivano da ogni luogo,
cammino lentamente
pensando con sincerità,
e come un tormento
mi seguono come il fuoco.

Sono tutte delle sirenette,
cantano dandomi importanza,
accompagnate dalle launeddas,
io legato a doppio nodo
come Ulisse  e con le orecchie
tappate dal  lardo sciolto,
loro come cavalli senza sella
e a briglie sciolte.

La prima che mi prende
è un’ ape regina,
mi fa dire”bene!!”
“mi riduci in cenere?”
“io sono la voce chiara”,
quella che pochi hanno
e tu hai per dono  di natura.

Un’altra si trova
vicino alla signora,
si è appena fermata
“sii la benvenuta”
“parola assennata”,
che non va mai al di fuori,
come una pietra piatta
che copre  la  fossa ed il solco.

Tutte le altre a seguire,
l’armata in sintonia,
mi fanno meravigliare
per la grazia e l’ armonia,
e nel bel sentire
gli chiedo i versi,
per poter ripartire
sulle ali della poesia.

zietta Francesca


Zietta Francesca

T’  apo pessadu  eo, custu manzanu
comente  una lughe m’ aparias,
in  s’istradon ‘e basciu Campidanu
m’ est palfidu chi ammie chilcaias.
At unu tratu m’as istrintu sa manu
m’as nadu:   “l’ as fata poesia?”
Cussa bella  in rimas  ch’ ischis fagher
pro sulenare   s’aminu e piagher.

“Eja  zietta .. bi fio propiu pessende,
c’ a tie   apo fatu   sa  promissa
dominiga manzanu  declarende
pregadorias  in rima che in missa.
M’ as nadu chi ti fini  piaghende
e chi cherias  tue d’esser’ ammissa,
a cussos  versos  chi m’essin dae coro
chi como a tie cumponzo  e mi nd’ unoro.

A tie los porro  in  pumas lezeras
ca ses torrada pizzinna  minoredda,
ebbai podes  giumpare  aeras
‘ue   t’ est   isettende  mannedda.
Inie   bides  totu   cosas  beras
e sos disizos  ch ‘aias a pisedda,
cando sa vida  pariat unu giogu
chena   muros   de tempus  e logu.

Innoghe sun  afetos  e dolores
sos  chi as postu  intr’ unu calasciu,
totu impare cobeltos de amore
pregan   a tie in altu dae   basciu.
Siat mannos  o nebodes minores
Abban pro te fiores  in su fasciu,
appenas sun de lagrimas pienos
ti che los mando chin duos anghelos.
mercoledì 23 maggio 2012

cossizos d'amore (Paula Black (Nieddu) e Maria Pirisinucossizos d'amore


Paula---
Maria, deo lu tenz' a disizzu
de fagher cun tegus una cantada
si s'argumentu chi nd' 'ogo a pizzu
t'aggradat e ti sentis preparada,
no est unu tema de apostizzu
ca seria mi la cherz' onorada...
... sa sebera tra Amor' e Affettu,
a nde cantare preju e difettu...

Maria---
Su cuntentu a mie lu dias dare
e sos temas mi ponen a s' attenta
si seber' eo s' amore, so cuntenta
ca mi piaghet sentiment' a ricambiare
e si sos amantes si poden amare
si lean a brazett' e manu tenta
sighende paris in d' un avvenire
ispero deo pur' 'e b'arrivire

Paula---
Tando a mie toccat cun s'affettu
a trattare, ma nde so suddisfatta
anzis est su tema in sa cumbatta
pro mene preferidu e perfettu
chi ti naro no b'agatto difettu
ca ben'a su naturale m'addattat...
...chi no sento amor' e passione
app' aer prus pagu confusione...

Maria---
Comente si vivit senza s' amore?
Chi est de custa vida unu sensu
cando duos si aman a s' immensu
s' ismentigat sa pena e-i su dolore
in su coro cumparit s' isplendore
de unu sentimentu giustu e densu
si vivis a sola custa vida 
la faghes trista e cossumida

Paula---
Chie de su ver' affettu nd' est mere
no timet zertu d' abbarrare solu
anzis a pes l'arrivat su cussolu 
e dae milli partes che li feret
ca su sentidu lenu li cunferet
sovranidad' in dogni cor'a dolu...
...e tottus sos amantes los conchistat
ca no b'at passione chi los pistat...

Maria---
Deo naro chi sa passione est importante
e cando b' est s' amor' est un' ispantu
ca de sentimentos lughet e d' incantu
faghind' unu carignu prus costante
s' amore cun s' amor' est abbundante
nde velat d' allegria su piantu 
ma cant' est bellu custu sentimentu 
chi ponet su criad' a su cuntentu

Paula---
Beru est, e ti dao sa resone
ses tue in sa menzus zoventude
e-i s'amor' est sa 'ostra virtude
da' chi zovànos sezis a cumone,
ma deo passad' appo s'istajone
cor' e carena mi sunt fattos rudes...
... e tando de s'affettu m'accuntento
e no sigo che a bois sos bentos...

Maria---
No creo chi rude sias in coro.....
Pro poder dispensar' unu carignu
est importante e mannu custu signu
ca su 'e su cor' est unu tesoro
igue b' est s' amor' e su ristoro
e de miradas issu già nd' est dignu
ca cun abrazos dulches e suaves
che 'olan in secundu males graves

Paula---
Maria, ti nar' in sinzeridade
su contu de comment'andat sa vida
sena d'esser trista ne affligida
ca su sentidu jambat cun s'edade
s'amor'est una fiamma nodìda
pero' s'istudat lestr'in veridade...
...e de su fog'ardente zovanile
bi restat sol'affett'in su foghile...

Maria---
Su cunzettu de s' edade apo cumpresu
ma de s' amore connosches virtude
cando las passada sa tua gioventude
sos nuscos de s' amore as aer intesu
est sentimentu rar' e no pretesu
unu durche fogu cun sa lughe
ma poi chi passan longos annos
abbarran solu contos de sos mannos

Paula---
S'amor' 'e zelosia est cumpanzu
mi paret ch'est sentidu ballarinu
lu tenzas tropp'attesu o vizinu
de pasu nde cunzedit pag' 'alanzu
a bortas prus de carignu dat banzu
segundu a chie faghet s'inchinu...
... pro bell'azzunt'est puru permalosu
no che-i s'affettu calm' e donosu...

Maria---
est beru ch est presente sa zelosia
in d una zusta coppia innamorada
e ti naro,menzus cosa no b' ada
ca dimustrat de s' amore zusta via
unu sinzu de sa manna calorìa
chi in duos cheret narrer fortunada
si b' est s zelosia est sinzu bonu
ca de s amore b' at giustu sonu..

Paula---
Ite cheres chi nerza, fizza cara,
sa zelosia bisonzat midire
ca bastat un'istante pro faddire
sa mesura; cun su tempus l'imparas
chi a congruos nde podet sufrire
solu chie la provat fort' e giara...
...imbez' in s'affettu sa zelosia
no s'esistit, nemmanc' a mesania...

Maria---
Paola sa zelosia est interessu
e a sos dubbios rendet sa risposta
deo no connosc' 'e sintumu proposta 
ch' ispinghet sa pesson' a mal' eccessu
sa folzadur' est tosta che su gessu
a sas dimandas dubbiu l' apposta(t)
ma mal' est cando dubbiu no b' ada
e pro s' amante, s' est innamorada....

Paula---
Ch'innamorada ses ma no zelosa
tando ti podes narrer fortunada
peroe zelosu in carchi cosa
podet esser su chi t'at pro amada
e pustis già t'agattas menomada
in sa libertad' e fide digiosa...
...ca est s'amore dulze chi ti ligat
pero' chin sa zelosia si brigat...

Maria---
A inue sa nostra fantasia
ch' est arrivende in custu momentu
est bellu a nos fagher cumpagnia
sena ch' ettare faeddos a bentu
m' est agradessiu su dibbattimentu
improvisende sa nostra poesia
nos lu devimos imprimere a sa mente
ca custu est chi piaghet a sa zente

Paula---
Su cunfrontu no est mai perdìdu
cand'agattas cumpanz'in arrejonu
pro chi siat mezzan' opuru bonu 
prus d'iscuta t'abarrat imprimìdu,
massimamente cand'est colorìdu
de sanu grabu in su chistionu...
... Chin piaghere t'ammento Marìa,
salud' a tie e sa cumpanzia...


D’amore sezis bois sa pregunta
Totue lu chilcades fin’ a sero
in arvescher de sole pro aggiunta
Idides su chi naro e in cor’ ispero
Est Cupidu chin friza bos dat punta
bos triulat su coro ‘ue m’acero
Cando dae cara ogades sa bisera
Totu bos sezis già soltas che chera
Zeniale su trattu
e bundante sa vena
sas Noe t'ant coronad'a istolu;
che menzus ros'in rattu
as s'anima piena
de varias dotes chi dant cunsolu;
favella colorida
brios' e saborida
in dogni rima chi pesas a bolu...
...chin vera maestrìa
las pones in Alas de Poesìa...Alas de poesia
Mi faghen bolare
Ca apo med’ istima de natura
No est solu fantasia
Ma sa ‘oz’ e amare
Su mare, chelu e donzi criadura
Sas feminas diciosas
Sunu sas menzus cosas
Chi bisonzat de aer sempr’ in cura
Tue Paula Nieddu
In poesiea ses coro e faeddude amore azis fattu una cometa
...de s arcu istellare in sa punta..
.ca candu semusu in cussa vetta..
.sa passione pius manna est raggiunta
...e nn bin d at che atera presunta.
..modalidade pro arrivire a meta.
...s amore. s istella preferida..
.bos siada in donzi passu lughe e guidaMaria Pirisinu
Nde faghes un’ istella
innoghe de sa sarda poesia
At core e sinu
E finzas rima bella
Paret ispera de noa zenia
Sa passione manna
La tremet che sa canna
Ischende chi in versos la poniat
Chin Mauel poete
Incras podet currer che coete-


‎---
Como su coro meu
at noa una fiza
già l' ìes chin seru sighit s'ormìna;
e si lu cheret Deu
chin custa meraviza
sa sarda rima torrat cristallina
a sos antigos cantos, 
ca meritat sos bantos
de sos presentes e de sa madrina... 
...ca po prima m'onoro
d'aer connottu custa prend' 'e oro...