sabato 31 agosto 2013

sa presentada chin Barore 'e Sini


Barore 'e Sini

a Lussorio Cambiganu

Iscrie, iscrie...ebbiva su rimare
mai ti manchet cussa bona lena
cando ti leggio cussa rim' amena
sero sos brios perdidos torrare
e cun gioia resesso a olvidare
sos males chi m'affritzan', donzi pena.

Semper su coro tue m'as atzesu
pili nieddu, lutzigu, ruffudu
puru poeta 'e istile pattadesu
chi sa musa deghile at isfunadu.
Bìdende, a donzi cosa ponzo afficu
ca torras birde donzi ramu siccu


Lussorio Cambiganu
^^^^
Torrat a mie su bonu sentidu
Cando agato sonos d’amistade
Gai comente unu bonu frade
Paret sa rima tua apo vicinu

Paraulas pones de calidade
Chin liricas chi faghes de continu
In cussa limba de su Logudoro
Chi ambos nos leat chelvedu e coro

dudas

dudas

A bias pianghende
Bido  sas nues  e  sole riende
Comente a tie
Un’ iscuta pianghes pustis ries
Gai  sa vida
No s’ ischit  a inue ch’ est finida
Onzi zeltesa
A unu filu ‘e  lana paret presa
Ca prima o posca
Sa debilesa umana  reconnosca
S’ isto   mirende
Alas a pes e mi palfo ‘olende
Ateras bias
Chilco in sas intragnas penas mias
Totu bellesa
Chi lassat logu  finas a malesa
Goi o gai
Su tempus  lestru o no passat mai
Cuntentu o dolu
Totu in poesia ..ponzo solu.

venerdì 30 agosto 2013

Sos entes sardos

Sos entes sardos

Est totu unu chimentu
Unu fagher  chena cabu ne coa
Chie  a fogu lentu
Chilcat de fagher  ighirios de doa
Pro isse est atentu
De nd’ aer  bissa  idea e proa
Siat betza che noa
S’ istoria si ripitit che trummentu
Igea e Abbanoa
De Sardigna nd’ an peldidu s’ammentu
E a s’ isco’ iscoa
Che furan  abba e finas s’ alimentu
Entes e interessos

Nos faghen sardos  macos  e fessos

martedì 27 agosto 2013

pedras ficadas

Pedras ficadas

Duas pedras ficadas apo idu
 ateros nodos  b’ aiat ispaltos
ruinas  de  Sardigna ‘e regnos altos
de  fieru ammentu ch’ est finidu

nuraghes   s’ iden  in totu sos saltos
tumbas e putos  chi  no s’ at ischidu
da ‘ue tantu ben’ est assupridu
ateras covecadas  sun a  cantos

cust’ era  chi su crastu l’ at impostu
e posca l’ at sighida chin su brunzu
est  sa vera  cara chi la signat

a custa terra  mama de Sardigna

torramus a la istringher in punzu

ponimus  s’ istoria in su cumpostu

lunedì 26 agosto 2013

Sas chistiones de sa limba sarda

Sas chistiones de sa limba sarda

Su sardu sun puntirinos in chelu
Chi dan sa lughe a tota s’ aera
S’ isteddu pius mannu. Hello michelu!!
Narat “cal’ est sa faeddada vera?”
A faca chin arrogu e tantu zelu
Si pesat de Casteddu una chimera:
“so eo chi Sardigna tenzo in pesu
Pro cussu naro est campidanesu”

“e no” rispundesit su Logudoro
“so eo chi faeddo limba ‘ona,
poetas, iscritores dae su coro
an impitadu custa pro padrona”
totu sun meres de cosas issoro
francu cando atere issos donan
e tando naro a tie no as cumpresu
e restas cab’ e suta inie presu.

Sas ateras istellas triuladas
Totu chi cheren intrar’ in sa parte
Dae Caddura o Tathari faladas
Chi s’ Alighera issas porrin s’ arte
Dae Nugoro, Ozastra issas misciadas
Pelden sas musas e chilcan a marte
Finas su genovesu 'e Carloforte
Cheret fagher parte de sa corte.

Cantu sun bellas sun sempr’ a sa sola
Onzuna chi si isperiat a issa
A niune si mujat sutammissa
E gai tempus e sa vida colat
Restat su fatu chi pro l’ aer bissa
Onzunu posca sa limba che ‘olat
E gai no bi nd’ abbarrat mancuna
a lughe lebia che giaru 'e luna.

sabato 24 agosto 2013

la guerra degli uomini (Silvestra Pittalis) sa gherraLa guerra degli uomini (Silvestra Pittalis)

Bambini con gli occhi rivolti al cielo, 
vitali come i prati verdi
sono distesi senza vita su campi dimenticati.

E’ arrivato il lupo cattivo
dentro pianti ingenui
ad ammucchiare infanzie
dentro grumi di sangue.

Sono solo numeri,
come nei campi di sterminio nazisti.
Sa gherra

Criaduras.. ojos a chelu
Bios che prados birdes
Isterridos chena vida in campos ilmentigados.

Est arrividu su lupu malu
Intro piantigos  ingenuos
Ammuntonende pitzinnia
Intro sambene apietadu.

Sunu solu numeros,

comente in sos campos de isterminiu nazistas.

su diferenteSu diferente

Giardinos  de piantas e fiores
Cheren  de sa pessona cuntivitzu
 s’ abbellin de nuscos e de colores
Comente  s’ afetu tra babbu e fitzu

Isse no dat impoltu  a sos  unores
Totu los tenet  in mantessi  pitzu
No b’ idet  de  pedde sa diferentzia
Cuntentu est  solu de sa presentzia

Est tandos chi fiores sun galanos
Cando  ‘onzi colore est presente
Armoniosu  creschet su giardinu

Cando tocat  divesciu dae vicinu

Eo  naro:   “bellu su diferente”
Si mancat  semus de bellu  orfanos.
giovedì 22 agosto 2013

'onzi tantu..

'Onzi tantu

Onzi tantu mi torras a sa mente
Donosa e galana terra mia
Gai che finis in sa poesia
A su bisonzu est sempre presente
Cando in foras a tie chilcaia
Dae subr’ a basciu in su continente
A donzi minimu ispediente
Su mare o su chelu brincaia

E como chi ti gito a manu presa
T’ istringo pro no ti lassar’ andare
Fatu sos malos usos e s’ ingannu

chi creschen ‘onzi die .. annu chin annu

dae tempus a totu de imparare
chi no b’ at preju ..pro sa tua richesa.

martedì 20 agosto 2013

tostoinu e lepere (Pintore, Black, Casula, Canova, Cambiganu)
Su tostoinu e su lepere·       

Su tostoinu a su lepore nara,
tue curres troppu bene assomo.
Toca ca la faghimos una gara,
chie de nois arrivat primu a domo.
Atzetto li rispunde cuddu como.
Ma mancu s'ora e lu mirare in cara,
su tostoinu si cuat in domo sua,
binchet sa gara sena leare fua.


·         Paola Black ---

·         S'astutzia chi binchet sa lestresa
est unu contu verale e notu
esempios nd'at s'istoria totu
de sos eroes s'ardita impresa
supèras sa fortza e sa bellesa
s'a s'intelletu sanu das su votu...
...Chi sighimus s'ormin' 'e Odisseo
bi l' 'inchimos siat tue che deo...

Bides cantu es fatzile s'impresa
proite non conta sa fortza ebbia.
Amenta puru a Davide e Golia
chi su zigante atidi a sa resa.
Cun d'una pedra tunda bene presa
ruet a terra po chi mannu sia.
Bias tantas a bochire su zigante
una minore mossa li es bastante.


S'inteligenzia e su bene comunu
pone puru s'omine in bona muta
e si sa folza lu pode ponne suta
cun s'astuzia a boltas salvo sunu
t'amenta e polifemo in sa gruta
cando ulisse li nesi so nessunu
cun'astuzia ulisse l'ha trampadu
cun astuziaulisse si e salvadu


Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Cantu est beru.. Podet esser falzu
Cando minore cheret suberare
E d’ abbistesa faghet faulalzu
Pro si poder a su mundu mustrare
Gai su grodde intr’ e su puddalzu
Si cheret totu cantu manigare
Pustis sa mata faghet che pallone
E in su puddalzu restat in presone.

No contat de s'omine s'artària
pro chi est minore o ziganteu
bidu as puru chi su pigmeu
una femina già si la cària'
cando sa positzione vària'
no lu est cussa de cando est reu...
...pro chi nanu siat no nd'at paura
corcados semus tot'una mesura...

In cussu bi cheret grabbu e cura
Pro poder su disizu cumpensare
S’ agatat modu bonu in sa postura
Impare poden rios traessare
Unu ponet su remu in s’ agiuntura
S’ atere chilcat de lu cufrimmare
Pustis andat e torrat chei s’ unda
Pro poder arrivire a s’ ispunda


Certu de fantasia has dadu signale
e curiosa puru este si bi crese
si corcados semus tottus oguale
sa diferenzia est'in conca e in pese
s'eni fissada sa parte centrale
de su restu mancu contu faghe dese
ma non cumpetidi cussu pigmeu
po faghe lota cun su corpus reu


Amenta cando in su giardinu
EVA ADAMO siest, presentada
ma s'omine de canta astuzia ada
a boltas gia si perdet 'in caminu
EVA li at mustradu appena su sinu
e ADAMO sa fruta silat mandigada
narana chi est.'opera de distinu
ADAMO cun s'astutzia volenteri
ch'est rutu aintro de su braseri.....


Giovanni Casula po lussorio

mazzone cando intrad'a su niale
pappa troppu ca es de indole pasteri
e si zazzada che porcu mannale
e restada po sa entre presoneri
zeltu sa janna su mere non l'aberi
anzis l'ispacca sa conc'a bistrale
e po sa entre bi lassa sa vida
nende s'astuzia a ite e selvida
Su mere nde faghet unu colzolu
Pessende d’ aer fatu una conchista
Pustis suta ‘e pes in su cuzolu
Lu ponet che tapeto.. Pista-pista
Su pilu posca leat su ‘olu
E in nares si li ponet che crista
Su grodde finas mortu nd’ est riende
De l’ ider di’ e notte isturridende


 Adamu ed eva ruene in errore
po sa troppu ingordigia c'ana tentu
curpa puru e su serpente tentadore
chi lis cantada un'ateru portentu
ma ecco forte in alas de su entu
arriva sa oghe de su summu fattore
nendeli adamu lassa custu giardinu
gai imparas'a faghe su puddighinu


Giovanni Casula po lussorio

pero intantu nun curre che a prima
in tottas trinta dies de su mese
e bista sutta frastima frastima
e pagu bi ha de riede si bi crese
anzis l'hada falare calchi lagrima
po essede totta vida suta e pese
su pilu olada ma si deved'ischire
chi una bella die had'a finire

S'astutzia est in s'abilidade
no contat cantu lu ses minunchìu
s'intellighentzia est calidade
chi pesat su minudu a mannìu
letranga curtz' o longa chi li nade'
misuras bi nd'at pro donzi cunnìu...
...e manna o minore chi lu sia'
già bastat chi bi l'eppat inferchìa...

 Pero non gherra che su deus marte
ma boga frizzas de pagu valore
e sena intende mancu su dolore
ca su puntolzu no infirchi cun arte
mancari chi nde prove su sabore
resta cuntenta solu de una parte
ca a li dare recreu cun consolu
su chi bi chere ischi deu solu


Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

Si podet aer de sa vida gana
Cando leada s’ est sa ricupessa
Chie manigat pilu cagat lana
Finas si d’ aer bissu isse pessat
Meda vittori’ e Pirru bidu nd’ ana
Vindita sempre in ‘ula s’ arressat
Menzus comente narat Pauledda
Una ojada suta sa ‘unnedda

Ma no ha de filare su cippone
nen conciare pode sa pedde sua
c'ha fattu fine trista su mazzone
e como pared'ora chi cunglua
e faghe su tapetto in su salone
petta non pappa cotta ne crua
e senza ogare mai unu lamentu
e su pilu si che ola cun su entu

De mariane b’ at numenes meda
siat grodde, marjane o su mazone
Isse ti ‘endet furesi pro seda
De abbistesa nos dat leiscione
In custa gara cheres chi ti zeda
‘E narrer campat pagu su fiacone
Forzis totu la diamus cherrer gai
Ma in veridade no suzedit mai


Giuseppe Pintore 

Esopo fit mastru de palistoria,
donni racontu narat sa morale.
Ue faeddare faghe s'animale

ca l'esaltat e lu ponet in gloria.
S'omine s'est abistu puntuale
costoidas las tenet in memoria.
Sunu cussas palistorias de guida
esempiu pratigu de s'umana vida.

Amentadebos sa rana cun su tope
chi su riu cheriat traessare.
A unu pe si es fatu ligare
gai ponnere si cheriat a prope.
S'astore los bidet in su nadare
e sena chi cuss'abba l'assorope.
lea su tope nadende susu incapada
gai sa rana e su tope si pappada.

Paula cando duos sunu ligados
su trettu insoro ja l'agattana.
prite mai prima si sun mesurados
e a donni posa puru si adattana.
Siana reos o siana corcados
is istrumentos bene los tratana
No importat chi unu es ziganteu
e chi s'ateru contat unu pigmeu.

Giuanne in cuss'atu semus ingamba
non bi podet aer'errore perunu.
Cando cominzana su tumbu tamba
mancari chi pagu esperto sunu.
Imparana a ballare cussa samba
ca de so sensos bi e su radunu.
De sa prim'ora si nde cumpiaghede
e ateru die lu torran a faghede.

Lussoriu matzone lu es mafrucu
custu l'ischimos da eras luntanas.
Pero no lu connoschet donni trucu
e sa bideas suas sunu vanas.
c'aboltas si ch'intrat in su bucu
e bi lassat cue pilu e lanas.
tando po cntu lu siat trassistu
morit ca no es de gai abistu.
Fine modulo


domenica 18 agosto 2013

semidas

Medas ideas .. unicu  isetu:  sa Sardigna

Chie la cheret  crua ateros cota
Sempre  restat inie  isetende
Sa terra  est  de Sardigna tota
Chi  bidet  sa zente isperiende
Solita  chistione chin rebbota:
D’ esser  sos  meres  in paraulas nende
Su tempus de iscrier cust’ otada
S’ idea  de prima est già cambiada.

Areste  che sirbone  landejolu
No faghet  de sa tana una conchista
Dimandat semper , ponet oriolu
Mai una  proposta  siat abbista
Omine sardu.. restas gai  solu
Alcia sa conca e abberi pibirista
Chilc’ e agata,  faghe bonu patu
Pustis impare  bi ponimus fatu.sabato 17 agosto 2013

faulas


faulas

 narrer de cosas  chi s’ at su  connotu
o puru de su chi  ojos  an bidu
si podet  dare  beridade totu
b’ est chie  est de faulas finidu
chie  pro casu  ‘endet regotu
pessende d’ aer  gloria remonidu
peldet   luego  credibilidade

e  mudit finas in beridade

kelleddaKelleddaUna cantone a tie Kelledda


Oe preparo ..e siat in bonora


Tue noale de Sardigna istedda

Sighi semidas noas d’ Eleonora

sinnu pessighi semper che catedda

Su ego ..ochi che acabadora

Ammentadi de faeddar’ in sardu

.. b'at sempre tempus.. no est mai tardu..