mercoledì 30 aprile 2014

sempre ses vida...
Sempre ses vida…

Leone,  chi  no est mai  domadu
Comente fatu  l’ est in sa natura
Gai  ‘onzi cosa,  est comente nadu:
“sa lege est lege, finas si est dura”
Chie  a  patimentu est cundennadu
Ateros  fadu bonu  lis addurat
Vida  ses tue.. cando non ti cumprendo
Cando mi ries  e a coro ti prendo.

gratzias a Piero Marras

Gratzias a Piero Marras.

Piero, barant’ annos chi ti sigo
Dae cando posta l’ as cussa cantone
De sa seschentos, e alu pessigo
A t’ iscultare e nd’ aer b’ ijone
Sos tempos como nos paren antigos
Ammentos bolados in bulione
Funtana frisca,o ticc’ e abbardente
as il friscadu sa ‘ula de sa zente.

su fogarone (dipinto di Ielmo Cara)

Ammentos de Narcau (a Ielmo Cara)

Sa linna in su fogu trachidende

A faca ‘e sa cheja in sa piata
Alu mi paret chi so intendende
Narcau bidda e monte t’an fata
Ammentu tue alu ischintiddende
Ti gito siat in mente che in mata
Cando a manu tenta chin manneddu
Inie fio currende a minoreddu

lunedì 28 aprile 2014

istoria cuada (pintura de Paolo Laconi)

istoria cuada

S’ istoria s’ est cuada
A populu geunu
Ca l’ an contadu d’ esser chena mama
Divescia bi l’ an nada:
“tue non ses nesciunu!!”
Comente un’ anzone for’ e s’ ama
De su tempus passadu
Totu s’ an imbentadu
“domininios de istranzos, gai lu giaman”
Pro cantu apan furadu
Semenza e pedras tostas ch’ at restadu 

domenica 27 aprile 2014

feminas sardas (dipinto di Ielmo Cara)

Feminas sardas

Feminas, mamas de Sardigna fizas
Ch’ istades  s’ orizonte isperiende
Cantas  sun sas isperas, pius de mizas
Gai  pregadorias  si sun alcende
Comente  faghides  chin  cussas trizas
Chilcades  de  l’ istare remonzende
Sos  pilos pius  canos  e  sufeltos

Sut’ e  cussos allegros sun imbeltos.

giovedì 24 aprile 2014

sa limba miaSa limba mia

Cando intendo custa limba mia
Pregunto si est musica celeste
Totu mi paret postu in poesia
O puru est de poeta sa beste?
Risposta chi mi do est chi bi siat
Sa musa de sa limba coment’ este
Dae Parnasu nde paret falada
Sa limba dae poetas faeddada.

sabato 19 aprile 2014

atera PascaAtera Pasca

Atera Pasca, fiore galanu
Impar’ a tie cherzo fiorire
Ocannu puru in di’ e beranu
A fin’ abrile devimus cumprire
Sempre istrintu ti git’ in sa manu
Finas a cando no ant a finire
Crastos e rughes postos in caminu
Chi alu cuan disizu divinu

ratu 'e tiria

ratu 'e tiria

^^^^^^

Una frunz’ e  tiria
At  postu   fiore
Che ispinas in  core
Chi brotan armonia
Donzi punt’ e  dolore
Boltet in galania
Che bella poesia
Bona Pasc' e amore.

giovedì 17 aprile 2014

in su masellu (opera Ielmo Cara)


in su masellu

Como a cara in susu.. ses mujadu
Isperias sas nues chi sun fuende
Ojos allaventados ses tanchende
su seru de sa vida est abbacadu
chie t’ at fatu nascher e pesadu
como t’ at bidu ruer e bochende
no est su malu cherrer chi t’ est dende
finas si finis goi maselladu

martedì 15 aprile 2014

s' anzone de Pasca. (disegno Ielmo Cara)

Cando sos ignorantes … si faghen  ischidos

E como  ti naran fin’ assassinu
A tie chi de vida ses  motore
S’ alenu  d’ issa  ti sighit ‘ighinu 
Fatu  gighes sas amas de s’ amore
Intreas dies,  passadas  mudinu
Frommende sos cantos de su pastore
Zente  chena  zenia,  ne connotu
Chi misciat politica chin regotu

Naran d’ esser issos animalistas
Chi sun in terra menzus ischidos
S’ afutin de Omeros e Dantes
Assimizu  però ant d’ ignorantes
D’ anzones  mai connotos e bidos
Non balen mancu duas pibiristas.


venerdì 4 aprile 2014

su fraigamuru (dipinto di Ielmo Cara)

Su fraigamuru
^^^^^
Sa pedra,  sa fadiga e su cimentu
 manos e cara a tie an isculpidu
cantas nd’ as  imboladu e costruidu
in dies de sole, abba e de ‘entu?
Chin su piumbu  a   su filu  tentu
Muros  pesende meda già nd’ as bidu
Como chi  cobeltura c’ as finidu

Su passu t’ abbizas.. chi t’ est a lentu.

mercoledì 2 aprile 2014

Su bellu ‘e sos ammentosSu bellu ‘e sos ammentos

Proite namus  semper chi fit bellu
Su tempus  passadu  e pius non ch’ este?
Comente  unu matul’ e gravellu
Chi bessit dae sa tupa in logu areste
Bellu e bonu su ‘’inu  in carradellu
Cando minore  cumponiat  sa  beste
Bellu che mai  su tempus  in  bidda
A sa prim’ abba  a nuscos de armidda

Bellos  sun  totu custos sentimentos
Cando  pienan  s’ anim’ e sa vida
Sabores, nuscos, amores  currentes

Cust’ est s’ arcanu chi ligat sas zentes
a sa mancada, benit s’ intristida
e  bellu torrat solu in sos ammentos


su bolu 'e s' astore


su bolu  'e s' astore


Tue c’ as impignadu
Su coro e sa fortuna
 Como chi tantu ses bolende in altu
Su chi as disizadu
No est zeltu sa luna
 Ma de fagher in vida cussu saltu
Che su bol’ e s’astore
Gai  pigat in  core
S’ ardore  zegu de  dies  de maltu
No est vana s’ impresa

Cando  ti dat  in bida cuntentesa

martedì 1 aprile 2014

s' ischidat s' eranus' ischidat  su 'eranu

Passadu est su sonniu galanu
Ch’ iscaldit su coro in s’ ijerru
Muntesu di’ e note in s’ isserru
S’ abberit oe in di’ e beranu.
Sos fiores nde faghene isterru
In pradu de dulzore fetianu
Coglidos dae una lebia manu
Naschet s’ amore dae fungutu interru.

Sardigna, unu mundu minore.


Sardigna, unu mundu minore.

Totue b’at de narrer cosa bella
de custa terra antiga e ilmentigada
Sas costas de Caddura che s’ istella
Brillan dae Cabu testa a sa Posada
a intro ‘e sa campagna est pius bella:
Suelzos, roccas li dant sa pintada
Dae su mare a monte Limbara
Poetas de limba galana e rara.

Dae suta, chin sa natura issoro
Sas biddas e sas tancas d’ Othieri
Totu impare est terra ‘e Logudoro:
poetas, pastores e inzateris
sos logos chi pius tenz’ in coro
chi m’ alimentan alen’ e penseri
su casu, sas peritas de Patada
elighes, abba de sa Fraigada.

A s’ ater’ ala de cabu ‘e susu
Bi pasat s‘ Alighera e Poltu Turre
A Tathari impoltu dan piusu
S’ istoria chi impare bi curre
Politica e cultura est in bon’ usu
Sas modas de su logu la succurre
Limba divescia est sa catalana
Misciada chin sa Nurra turritana.

Sos montes d’ Uliana e Luvula
Ponen a Nugoro sa corona
Pilos canos ue su bentu sulat
De sa Sardigna antiga matrona
Tenores ‘essin dae su coro e ‘ula
Barbagia areste: su chi Deus nos donat
Su tempus, si resessit a frimmare
In usos bonos, sempre de ammentare.

Su regnu d’ Eleonora a mesania
Decantat e nde pianghet su lutu
Sos codices, s’ orgogliu in agonia
Tharros e Fordongianus est derutu
Vernaccia, binos bonos, malvasia
Si bidet sa luna intr’ e su putu
Sos ruderes de Santa Cristina
Richesa vera.. est manna s’ istrina.

Falende sa basciura ‘e Campidanu
S’ abberin terras fertiles donosas
Giaman ajudu, unu colpu ‘e manu
Zappos, tratores cuados in losas
Pro pumatas, binzas e zafaranu
A postu ‘e sas zizias fiagosas.
Donzi tantu ispicat su nuraghe
Tot’ uguale est in tempos de paghe.

bidende sos montes a sa dereta
de Linas e sas rocas d’ Arcuentu
logos de cazza russa e bona peta
minier’ e antigas lotas chin su bentu
sa zente, isetat sa sorte chieta
de su destinu nde faghet apentu
su ramine, s’ istaniu c’ ant bogadu
de brunzu cussu populu est restadu.

Atera terra b’ at in s’ oriente
S’ Ozastra, sa Quirra e su Gerrei
Sarrabus.. meda pedra paga zente
Che luna paret e gai l’ idei
Totue multa e tic’ e abbaldente
“saludu e grascias amigos” lis nei
Totu mi paret fatu a iscalpeddu
Custu cuzol’ e mundu minoreddu.

Milla a issa .. sa bidda ‘e Casteddu
Abbelta a su mundu e su mare
Cale antigu zeni' e chelveddu
T’at bidu innoghe poder pasare
Colores: canos, grogos e nieddu
Totu c’ an fatu nidu in s’ abbitare
In finis de custu giru in tundu
M’ ammitzo cant’ est minore su mundu.
Umbras e lughes (dae Ombre e Luci de Silvestra Pittalis)
Umbras e lughes (dae Ombre e Luci de Silvestra Pittalis)

S’ aria fine
Truncada dae sas alas
Tuas abbeltas,
Abbila,
In una die de ‘eranu.
Versos a s’ iscuja
Nados tenneramente,
subra de una mendula fiorida.
Su terrinu profumat
E sas abbas falan chietas,
in rios chi isetan
sa sicagna de istiu.
Unu sonniu,
alu una ‘ia
in punzos avitados
de su chelu pessadu.. biaitu.
Minetosos , abbaidan
Dae sas bentanas iscanzadas
Su mundu chi torrat a bia
In sa lughe de s’ arveschida noa,
frommas de pessonas
fora ‘e sa vida.Ombre e luci Silvestra Pittalis)

L’aria è raffinata,

tagliata dalle tue ali
dischiuse, 
aquila,
in un giorno di primavera. 
Versi sussurrati
dolcemente,
su di un mandorlo in fiore. 
La terra profuma
e le acque scorrono chete,
nei rivi già pronti
all’arsura estiva.
Un sogno,
ancora una volta
nei pugni avvitati
del cielo pensato azzurro. 
Ostili, guardano
dalle semi chiuse finestre
il mondo che rivive
nella luce dell’alba nuova,
sagome di persone
fuori dalla vita.