martedì 24 aprile 2012

idea..Idea de bellesa


Cand’ un’ idea  tocat su coro
est  chilchende solu sa bellesa,
no b’at  preju pro cussu tesoro
chi mente a s’aminu  at presa;
ligad’ istrinta chin lizos de oro
totu su corpus  leat in difesa,
idea !!,   chi frommat s'   ideale
de unu mundu tou , originale.

Idea !!,  tue ses sa libertade
no falas mai a  cumprumissos,
“Tra male e bene ischis  ischirriare”
a rujos  restan sos bisos.remissos.
Est su dilemma  de s’eternidade
dubbios mannos  intro  alu fissos:
tra s’interessu  prest’ immediadu
o pro  s’ ispiru chi Deus  at dadu.

Ideas  chi illuminan  sa mente
chi  porrin sos colores a s’artista,
a su poeta  semper l’est presente
traduit in paraulas   cussa vista.
Cando tocat su coro de sa zente
s’ idet  chi  s’idea  b’est in pista.
S’ idea  de bellesa  est  eguale
a   unu  mundu perfetu  et ideale.lunedì 23 aprile 2012

Sa richesa (S.Sini) sa bellesa (L.Cambiganu), s’ intelletu Emma Cubeddu


Sa richesa (S.Sini)   sa bellesa (L.Cambiganu),  s’ intelletu  Emma Cubeddu)

Salvatore sini

Deo so sa subrime in donz'impresa
pro cantu 'enit in terra oberadu
e de sa terra pro cantu est istesa,
'eo possedo onz'essere criadu
c'ap'apidu in dote sa ricchesa
nudd'ateru apo mai disizadu,
cantu c'at oberadu e oberare
tot'est su meu in terra chelu e mare


no isco si bi potto dare affrontu 
a custu tema de grandu importanzia
 
ma de seguru non cherzo esser tontu
 
cherzo cumprender donnia sustanzia
 
in vida fagher bene donzi contu 
s'inteligente bide sa mancanzia 
e si bi potto istare a sa presenzia 
leo sa parte de s'inteligenzia . Eo isposo subitu bellesa
Chi allegrat su coro e s’ojada
De l’aer intr’ e me no apo pretesa
Ma meda nd’ ido abelta e cuada
Bella sa passione ch’ est azesa
In femina chi s’est innamorada
Bella sa rosa frisca e purpurina
Chi movet su coro a signorina


Salvatore Sini

Cant'in su mundu esisti in materia
cant'in sa terra cant'in sa marina
s'Italia, sa Frantza e s'Iberia
Cun tota s'Europa e i sa Cina
su Giappone sa Russia e Siberia,
sas bellesas d'Egittu e Palestina.
Insomma cant'at fattu mundu e Deu
tot'appartenit a su regnu meu:-


Su regnu tou est solu possessu
Chi no d’at arte emmancu simpatia
Est vida tolta lead’ a su revessu
Fata de ingannu e de bramosia
No bides como ite est suzessu
Su mundu est andende in tegadia
Pro gulpa de s’inari prepotente
Morzende est de famine sa zente


Salvatore Sini

Nde so cunvintu e già mi dat dolore
ma so, e mi presento a cara franca
ca apo meighina e professore
e pretendentes a dresta e a manca
so de totu su mundu imperadore,
dinaris in busciacca e in sa banca
a faccia franca mi fatto servire
e donz'unu est dispostu a m'ubbidire!!!


Emma Cubeddu 
‎*
ma ita faghes tue cun s'errichesa ?
senza s'inteligenzia a la gestire
 
troppu manna asa a tenne custa impresa
e rischias tottugantu a la perdire
 
cale chelveddu senza inteligenzia 
non bà bellesa o rica chi pode lenire
ma su chelveddu bonu intelivente 
tottu risolvede e perfettamente .


Bellesa no si podet comporare
Est intr’ e coro e de mente sana
Pro cantu la podes accumulare
Restat cuada intro de sa tana
Eo imbeze mi poto mustrare
In donzi idda aculzu e luntana
Ca in passizu ammirana ammie
Niune dat cussideru a tie


Salvatore Sini

So puru bellu e no mi dias rimproveru
de me cun su disizu algumentada,
s'omine in sa terra naschet poveru
e li do 'eo tant'alimentada
'eo li do in sa terra ricoveru
cun sa ricchesa bene fratzionada
no so aggantzadu e batto a giompimentu
s'est poveru i do su nutrimentu.-


S’ est beru chi ses intelligente
No podes istare a mancu ‘e me
Ca chen’ ammmie no asa niente
De regnu chi no esistit ses su re
Bellesa est richiesa de sa mente
Sinò s’itelligenza ch’ est in pè
Su mundu at valore cando bellu
Est de sa vida veru grimaldellu


Emma Cubeddu 
‎*
cun sa bellesa non si faghe niente
 
sa troppu bella cascada in vanidade
 
este in confusione solamente
 
curpa e sos cumplimentoso in cantidade
 
si pagu bi raggionada cun sa mente 
èr rovinadu dae sa malvagidade 
ecco ca lompe s'erricu cun promissa
e in su dannu bella i finid'issa .


Salvatore Sini

 Sa bellesano est un'inventzione
ite ti 'alet si ses bellu o feu
e s'abbistura de fortes pessones
si no possedin custu regnu meu
pro chi de donos apan milliones
ca de manch'unu nde faghet impreu
no so feu ..e de b ellas so mere
 e s'intelletu e forza ap'in podere.-


In veridade ambos sezis su visciu
Pienos e abbois e superbia
Sezis chin su dimoni’ ammisciu
Comente cuddu capu de sa Serbia
Pessades chi bos siat totu lisciu
Bos inchet su presumu e sa proterbia
Ma de sa vida no coglides gosu
Ca su sentidu tenides a reposu


Emma Cubeddu
‎*
su mundu èr bellu e ti do sa raione
 
prite s'inteligenzia l'ha costruidu
 
tottu l'ha fattu cun attenzione
 
e pro sos io èr su bonu servidu
 
lassa su bellu de sal nazione 
e inoghe sa richesa ha contribuidu 
però sas concar macas de sa terra 
meda han distruttu faghinde guerra .


Salvatore Sini

Emma pessona abbista 'efide intrea
dai s'ora chi lughe 'idu ada
no l'agattan in atera idea
che a fagher ricchesa ostinada
mancari riccu siat persona feu
no mirat nudda, cantu tenet dada
cand'at abilidade bi l'impiegada
pro sa ricchesa a Satana s'intregada.Sas bombas at fatu s’intelletu
S’inari l’as at compradas
bellesa nd’ azis fatu dispetu
ch’ azis sas zitades bombaldadas
no b’ at cabu nemmancu rispetu
cando dinari mentes at comporadas
e faghen de sa terra disacatu
chena cundenna su peus reatu


‎* 
non lu tenzo a riposu su sentiu
 
ma este in evoluzione pro no fallire
 
e sos castello lu tenzo in obliu
e su chi tenzo l'ischio gestire
 
non mi fatto palazzusu in s'erriu 
e su chi tenzi mil'isco godire 
e cun su tempus malu chi bad'esse 
errichesa e bellesa si perdede in presse .


Salvatore Sini

Lussoriu, s'intellettu pone in mesu
e-i sa bellesa puru in unione
però de cantu totu s'est ispesu
no azis mai fattu s'addizione
sa bombas pro me no an mannu pesu
ca fit istada un'umiliascione
de no misciare cun sa mia ricchesa
chi pro meritu meu est un'impresa.Bellesa no at tempus ne misura
Ca est in s’arte e in sa poesia
Suberat totu e seculos b’ addurat
Comente sa bellesa de Maria
De l’ imbrutare bos at a benner dura
Ca est in donzi zassu e in donzi bia
No b’at ne intelletu ne richesa
Chi potat simizare a sa bellesa


Emma Cubeddu
‎* 
e custu este sa dimostrazione
 
ca su dinare faghede dannu meda
 
faghinde dannu in dogni nazione
 
cun bombasa spaccjandu sa muneda
 
su chelveddu l'usàna a razione 
sa nobiltade cun su coro e preda 
si perdede senza ischire su comente 
bellu e erricu poberu de mente


Salvatore Sini

Sa bellesa est bella ma istantia
cando sos annos torrat totu a postu
sa proa manna est istada sa mia
ca sa parte costosa b'apo postu
fatt'apo postes istrada e ferrovia
chi 'e tantos millione an su costu
deo l'apo propostu e l'apo fattu
ca so abbistu e bellu in su cuntrattu.-


de sa bellesa amus firmamentu
In feminas e art’ italiana
Pess’ a sa Lollo, sa Loren c’ ana tentu
Prestigiu pro sa Patria alu dana
De Dante e Raffaello b’est s’ammentu
De los istudiare b’ est sa gana
Eppoi de s’italica bellesa
Totu l’imbidian ca dat sa menzus resa


Emma Cubeddu 
‎*
sa bellesa apprezzamus'a primu impattu
e i s'erricu ca ha donzi podere
 
ma cun su troppu si diventa maccu
e sa bellesa compra su maere
 
e grandu cosa mi no hana fattu 
senza s'inteligente a mistiere 
s'erricu e bellu este a dismisura 
sìinteligente si faghe cultura .


Salvatore Sini

 Ma...ite 'alet custa cantilena
nademi chentza e me ite faghides
puru sos mentovados est sun sa vena
Totu su chi toccades e bidides
in terra no bi ponet pè appena
nemmancu in mare passade podides
 Cantu faghides in su mundu intreu
tot'appartenit a su bene meu.


Como a finire nd’ ogo sa carta ‘ona
Cussa chi Dante at postu in paradisu
Sa bellesa eterna chi perdona
S’avaru, su presumu e su risu
Issa su gosu a s’amina nos dona
Totu est pro nois cussideru e bisu
Est s’intelletu Mannu est sa richesa
De onzi cosa est funte de bellesa


Emma Cubeddu
‎* 
tue has fattu stradasa e ferrovia
 
ca de dinare nd'asa in cantidade
 
ma sa progetazione via sa mia
 
e l'has donada pro ti la amistrare
ca de progettu non di cumprendia 
de cale parte pro la cuminzare 
cun su chelveddu apo istudiadu 
faghinde bane l'hapo dimostradu .


Salvatore Sini

Isco chi cun 'ostra abilidade
medas cosas podides abbellire
ma sempre chi sa mia podestade
bos potat su permissu favorire
dinari etrettzos e localidade
a totu canos bos podet servire.
podides abbellire inferru intreu
cun cosas mias e in logu meu.

Emma Cubeddu
*
ponei sa bellesa pro crobetura
 
e su dinare a fagher fundamentu
 
senza s'inteligenza este sventura
 
tottu si leada unu corpu de bentu
 
portas s'inteligente cun paura 
ca ti faghede is cosa bene attentu 
qualunque cosa bi cherides fare 
senza s'inteligente non podides'istare
Salvatore Sini


A custu puntu finit sa cuntesa
su donu est biadu a chie l'ada
sa bellesa est sempre una bellesa
chiest dai totu amada e disizada
chie non ad'amore a sa ricchesa
sempre in totu su mundu invidiada????
S'intelligenzia est donu distintu
chi s'omine a sos astros ch'at ispintu.-


‎* 
e bonanotte bos naro deo puru 
soe stada cun bois cun piaghere 
spero chi poi ndi faghimus attere 
bonanotte cun sonnoso a su seguru 
e una ischida siada de bonu gosu 
e bonanotte cun bonu riposu .