sabato 30 marzo 2013

bona Pasc' abrile


Bona  Pasc’ abrile

Pro cantu  siat   pobera sa tasca
L’ apedas  in pius de  saludu,
Torret  boghe a  s’omine mudu
cossolet dae  fritu  sa basca.

Si  coglien  suferentes dae su ludu
E sian de’  miseria sempr’ a lasca,
Oe..  trintun’ e maltu..di’ e  Pasca
Agur’ a  totu cantos di’ e  judu.

venerdì 29 marzo 2013

ti torro grasci' e vaffanculu


Ti torro grasci’ e vaffanculu

Su grillu at finidu de cantare
Mi paret  una pudda crachidende
Ap’ isperadu  ‘e poder cambiare
 in bijone  solu  lu fit  fatende
su suzu  peldid’ at  in faeddare
no  ischit  isse  a  u’ est andende
e tando   de a tie fato sulu
e ti torro  totu su vaffanculu… 

martedì 26 marzo 2013

vittoria alata


Vittoria alata

Oggi  di sole,  risplende la giornata.
la primavera  incanta col sorriso
così  par  che di  gioia   ben dotata
ogni  pensier  si stampi sul tuo  viso.

Il corpo  in forma  di  vittori’  alata
 vola  lassù ..quasi  nel paradiso
tra rondin’ e pensier così soavi
in mezzo a ciò che.. da sempre sognavi.

lunedì 25 marzo 2013

santu .. maridu e mundana.. de Paula Nieddu (Black)

Santu, Maridu e Mundana  .. Paula Black Nieddu


Isettende semus de su 'eranu
chi fettat carchi die soliana,
chissai chi nos torrede sa gana
de leare una rima in manu;
gai santu, maridu e mundana
si càntene su ruolu umanu...
...e contet donzunu sa novella
si li paret custa gara ch'est bella...

A-Santu
B-Maridu
C-Mundana

---A) Santu
A mie s'istajone no mi firmat
ca m' 'isto tottu s'annu remonidu
in cumbentu mi che so costoidu
fenas a cando Deus mi cunfirmat,
prima de pecare chie s'arrimat
est semper in su mundu preferidu...
...mancar'ancora no mi conte santu
pro donzi pecadore prego tantu...

---B) Maridu
Divess' est sa mia vocazione
mi piaghet a godir'in su mundu
no app'aer s'ispiritu profundu
ma zertu nd'apo prus suddisfascione
de a tie chi t'istas in presone
voluntariu la giras in tundu...
...sa clausura no est arte mia
ca tenz'una muzer'a cumpanzia...

---C) Mundana
Ma deo chi cun donzi ratza trato
de omines, ca los connosco bene
totus a prima o posca chin mene
s'ispassiant maridos e prelatos,
ch'abiten in cumbent'o in palatos
bisonzu chi s'inare bi lu tene'...
...pro pagare su meu serviziu
a fora de dom' o sant'ufiziu...

---A) Santu
Bae chi no mi tentas pro niente
tue chi ses coment' a Madalena
ca su fogu chi tenz' eo in vena
est fide pro Deus Onnipotente
duncas a nudda balet chi mi tente'
cun su fare tou non m'avelena'...
...Dinare non de 'ogo de buzaca
ca no t'appo in su lettu affaca...

---B) Maridu
De sa paga chi mi traballo deo
pagu nd'idides, mundana e pride,
sol'a muzere mia dao fide
ca l'amministrat e no nde li leo
nen de lu dar'a bois maccu seo 
gastandel' in offert' o sifilìde...
...In domo b'agato pan' e recreu
c'a l'est fidele iss'a contu meu...

---C) Mundana
Già bos bantades ambos virtuosos
a banda mi ponides a s'affossa
ma da chi bos ammustro una cossa
sa manu bi ponides viziosos
a mie los pedides bas' e gosos
c'ambos bos corco cun abile mossa...
...e piantades foghil' e altare
da chi su mele bos fatt'assazare...

---A) Santu
De mele non nde tenes un'uttìu
e si l'as, est frutt' 'e merzimoniu
c'andas a brazzett'a su dimoniu
ses frutu chi at manzàdu su chìu
ti chircas aghianu e batìu
pro furàrelis su patrimoniu...
...e su chi portas tue no est mele
ca est pecadu ranchidu che fele...

---B) Maridu
Muzere mia arbule fruttosa
mi dada donzi die su cuntentu
l'apo rispettada 'onzi mamentu
dae cando chi la tenz'a isposa
ca est semper frisca che una rosa
nen mai l'app'intes' unu lamentu...
...prite deo so omin'accabadu
e m'accuntentat reu e corcadu...

---C) Mundana
A bier si tue cuntentas issa
su lettu est affare riservadu
pero' in bidd' a mie m'ant contadu
cando andat a s'iscurtare missa
chi cun s'iscus' 'e fagher priorissa
si ch'intrat a collochiu privadu...
...chin su pridèru intr' 'e sagrestìa
e no est pro li dare un'ostìa...

---A) Santu
Callia, limba mala velenosa
ch'in cresia no bi nd'intrat mundana
che a tie, betza e pilicana
ancor' 'aghiana e disizosa
ses una pibera fatta pazosa
cun su dinare ch'in lettu ti dana...
...De badas no ti mutis Madalena
ca in burdellu cantas sa novena...

---B) Maridu
Tott'imbidia mi paret a mie
cussa chi movet su tou rancore
dae pitzinna pèrdid'as s'onore
e como bies totas che a tie
già ti cherias torrada sa die
pro li negare su primu favore...
...a su cane chi t'at postu farrancas
e t'at pagadu pro aberrer ancas...

---C) Mundana
Cundennades a mie sen'appellu
sen'ischire sa zusta veridade
cando Jesus nd'at tentu piedade
de una femin' 'essid' 'e burdellu
la salvat dae su tristu flagellu
ca si 'endiat pro sa povertade...
...Li narat: "Bae, no peches piusu,
e lassa su traballu ch'as in usu"

---A) Santu
Deus sa Madalen' at perdonadu
ma nar' ite ti podet perdonare
a tie chi pessighis a pecare
e su perdonu no l'as atzetadu
si puru chi ti l'epas cunfessadu 
no ti seras in cussu pratigare...
...ti nde beffas de sas preigas mias
prite c'as pecadu ateras bias...

---B) Maridu
Zertu chi su famine lu est feu
ma bi ponet mediu su traballu
cand'un'est sanu no ruet in fallu
ca est de sa famiglia su recreu
accumpanzadu l'este dae Deu
e sa muzere li curat su gallu...
...ma bois miseros iscumpanzados
morides solos sen'esser curados...

---C) Mundana
Arratza de fortuna ch'est sa tua
tenner in dom' una sue anzada
est semper curre-curre unfiada
chi pagu oramai l' 'ides nua
no t'atzetat un' 'asu a s'accua
e ti 'antas d'aer sorte biada...
...pro gai ti allues su luminu
poninde fat' a mie in camminu...

---A) Santu
Finimos sa chistione umpare
sa zann' 'e cresia lasso abberta
e m'ist' innant' in cue a s'allerta
ch' 'enzedas ambos a bos cunfessare.
Cun su poder' 'e Deus samunare
poto donz'anima bruta e ferta...
...e pro sa 'ostra prego de piusu
cun s'azud' 'e sa Virzin' e Jesusu...

---B) Maridu
Deo già bi curro a su pespèru
ca soe cristianu pratigante
e m'app'a cunfessare in s'istante
chissai ch'issa puru tenzat sèru
e chi s'arrendat prestu a s'impèru
de Deus, e piantet sos amantes...
...Ca pro s'anima chi este impura
solu sa fide l'agattat sa cura...

---C) Mundana
Pigamos tand'a turr' 'e campanile
da chi divessas sunu sas campanas
accudan maridos, prides, mundanas
dae burdellu cumbentu e cuile
donzunu sonet su chi at in gana
a segundu de su sou istile...
...E chie s''antat chi no at pecadu
si morzada pro primu irroccadu...

a Roberto

A Roberto 
^^^^^^
Aue fis andende cussu sero
‘e sapadu passadu  chin Davide?
Alu  t’iseto  e alu ispero
Chi siedas  tra pagu in arrivide.
Si alci’ ojos a chelu, tand’ avvero
Chi mama   dae cue tue ‘ides,
E  naras “mama ..!!  istadi cuntenta
In mes’ e santos so a manu tenta”


Fizu meu  paret chi sa tristura
Apat  leadu in dom’ onzi cuzolu,
Tue  chi dae cando criadura
L’ as pienada,  e como so  solu.
Mi restat de a tie  sa premura
De coglire  cuntentu tot’ a bolu,
Aite as fatu custa  dipartida
Prima chi vid’ aias bene cumprida?

“Babbu  e mama istadebos serenos”
Nos narais in dies de dolu,
Idea  galana  ‘e sentimentos beros
E su sorrisu tou  ..  torrannolu.
M’ ammento  siat manzanos  che seros
Semper   in risu.. mai in arrajolu,
Roberto!!, fizu meu  rejon’ e  vida
M’ ammento tot’ e tie dae sa naschida.

Donosu ,  de familia su custode,
Alu presente, finas in mancamentu
De domo  sempr’ istadu  s’ onore

Sienda  tue  de amistad’ e amore.

De  tot’ ispera e folte fundamentu
Faghe  pro nois, totu su chi ti podes.

mercoledì 20 marzo 2013

Astiu, Abigia, imbidia

Astiu, Abigia, imbidia

Chie cheret passare mala vida
E no connoscher die de lugore
Astiu  proat  pro onzi cosa  bida
Chena ischire chi s’ agatat s’ amore
Totu est  malu, finas s’ abba ranchida
Passende tempus sempr’ e mal’ umore
Gai che passat  siat  nocte che die
Chilchende de c’  ogare oj’ a tie.

No  si faghet mancare s’ abigia
Pessende d’ esser  de sa terra faru
Totu li deven .. che a maladia
Connoschet solu  de isse s’ imbaru
Su mere paret d’ esser  in sa mia,
in donzi logu  s’ unicu e raru
inue ponet passu  brujat  terra
no balet de  un’ omine sa perra.

Pustis che finit  de fele  drommidu
Figadu e intragnas  soltas male
S’ imbidia  isse  l’at cossimidu
D’ esser in terra peus animale
De su tempus passadu  e finidu
Li restat  intr’ e coro temporale
Aite  no  cumprendet  chi pretesa
D’ esser su menzus.. iscurat sa bellesa? 

martedì 19 marzo 2013

bellesa est amore

bellesa est amore

Oe, che deris decanto sa bellesa
Pro poder bider cosas de sa vida
Cussas chi pius nos donan dulchesa
E dan sulenu a s’ anima cuntrida
Sa mia est gai a bias, ma no arresa
In chilca de la bidere cumprida
Cussa bisura ladina ch’ ap’ in core
De poder narrer “bellesa est amore” 

lunedì 18 marzo 2013

s' ojada tua...


S’ ojada tua

S’ ojada tua est  sa menzus cosa
Chi  si potat manzanu disizare
In fat’ a tie , totu at a bolare
Comente  lebia ‘olat mariposa

Onzi  pelea  paret de si cuare
Tantu  bisura est meravitzosa
Podes esser  de totu sa isposa
Ness’ in disizu chena lu  mustrare

Idea sola e   fantasiosa
de poder   galania remonire,
un’ iscuta ‘e poder  dimustrare

chi coro... totu   podet  leare.

Belles’ universale de  ischire
chi grascia Deus ..t’at dadu  donosa.  ,

sabato 16 marzo 2013

ajò.. a bidda

ajò.. a bidda

Oe ap’ a pigare a Patada
Dae Campidanu mi ponz’ in caminu
De issa mi nde fato un’ atatada
Impare a sos amigos, taz’ e inu
Mi naran chi est de ni’ ammantada
Sas seddas s’ant’ Ainzu e su Galminu
Su lag’ e monte Lerno est pienu
Totu inie.. mi dat gosu e serenu..

venerdì 15 marzo 2013

Aldo Cabizza (ammentu)


in ammentu de Aldo Cabizza (sonador' a chiterra famadu)

Sonos in re,, chi torran a sa mente
Sun cussos chi pro meda ap’ intesu
Chiterra chi sonat allegramente
De manos Cabizza codronzanesu 
Aldu impar’ a Nenald’ abbilmente
Iscaldian coros che furr’ inchesu
Como impar’ a notas d’ armonia
Nos lassat d’ isse  bella cumpanzia.

mercoledì 13 marzo 2013

paba Franziscu

Paba franziscu

Umile servidore de Maria
Dae Argentina ses bennid’ in bonora
Sighende de Franziscu cussa cora
Chi ligat santu Pedru chin Bonaria
A s’acerada ‘e su balcone in fora
Ispaltu isperas noas as in aria
De zente colorida sa pius varia
As bidu chi sa fide b’ est ancora

Ispozadu t’ an de podere ‘e terra
Cravendedi saiu biancu nidu
Candida torrat s’ anim’ e sa mente

Gai lu cheret Jesus che sa zente

Forzis dae su destinu fit ischidu
Chi tue contra su male faghes gherra

Berlusconi: "Magistratura irresponsabile". Pd e ipotesi arresto: "Sì, se atti fondati"

Berlusconi: "Magistratura irresponsabile". Pd e ipotesi arresto: "Sì, se atti fondati"


Tutto prevedibile, tutto scritto, tutto inevitabile, … ciò a cui stiamo assistendo è la logica conseguenza di una democrazia non partecipata (in mano ai partiti), dal suo obsoleto sistema politico, dall’ elevato livello di corruzione, di persecuzione fiscale degli operatori economici e dei cittadini e di costosa burocrazia.
Le due parti in agonia, cercano di sopravvivere , una in termini di conservazione assoluta, l’altra nel crinale del burrone tra il fare e il non fare!
E’ lampante la storia giudiziaria di Berlusconi, fin dai suoi albori, l’avversario ha delegato la magistratura di risolvere la questione politica in termini giudiziari, non avendo essa mai attivato alcun procedimento di censura o di inquisizione parlamentare.. per i fatti che lo hanno visto protagonista, solo speculazioni sibilline ai fini dello sgretolamento dell’ immagine a livello nazionale o internazionale. 
In particolare quest’ ultimo, circa la compravendita dei senatori, “caso De Gregorio”, è a dir poco pilatesca l’idea di poter giudicare una intera storia politica di vent’ anni, tramite il tribunale ordinario, per reato di corruzione politica. Se è vero, come taluni affermano, a partire dalla procura procedente, che i fatti riguarderebbero l’ abbattimento del governo Prodi, è lampante che si tratterebbe di attentato ad organi costituzionali dello Stato, e pertanto la competenza dovrebbe essere della Corte Costituzionale.. Tale procedura dovrebbe essere attivata dal parlamento a camere riunite e mettere in stato d’ accusa i responsabili. Parrebbe più dignitoso per tutti e per tutto, che ciò avvenisse, affinché la storia italiana venisse scritta non da un semplice sostituto procuratore della Repubblica e da un Tribunale ordinario.. bensì dalla più alta assise giudiziaria di rango costituzionale.. che uno Stato può disporre. Berlusconi non è il criminale comune che si vuol fare intendere, ma il riflesso di ampia parte dell’ opinione pubblica italiana, che comunque la si giudichi ha i medesimi diritti costituzionali dell’ altra parte, che di fatto non si è dimostrata all’ altezza in una proposta alternativa.

duas


duas

B’ est chie bivet mortu e nd’ est cuntentu,
Ateru  chi  bivet  pustis ch’ est mortu.
Chie imbeze  sighit   cussu  ‘entu
chi lu gighet  seguru  intr’ e su  portu,
a  s’ interessu   istat sempr’ atentu
coglit de s’ ocajon’  onz’ acunnortu.
fat’ est   de caras meda   custa vida
chie  la gherrat e chie  l’ at timida..

Una  bi nd’ at de categoria
Istran’ ispeze de s’ umanidade,
Bivet  duas bias: ..  in  s’ euforia

Pustis che falat  chen’ identidade.
Chie nd’ at sorte  de nde connoscher duas
Est  richesa … si d’ issas no si  cuat..

domenica 10 marzo 2013

Abbeltu.. a s’improvvisu..!!


Abbeltu.. a s’improvvisu..!!

S’ abberis sa gianna a s’ improvvisu
chena lu cherrer ,podes disturbare,
Ti naran :” devias prima zocheddare”
e  pelden  pro te  finas su sorrisu.

Est gai,  ti deves  cufrommare
a su chi est iscritu  in s’ avvisu,
mai  deves narrer cosas in bisu
si cheres  chin podere faeddare

“Tantu  est vanu  de abboigare”
nudda  podes fagher  pro s’ ambiente,
pro sa zustiscia, sa paghe tra sa zente
tot’ est iscritu ..  ‘ue cheres boltare?

It’ est chi ti ghirat in sa mente?
Tias cherrer su mundu triulare,
abbaida  chi no selvit a gherrare
sinono che la finis malamente.

 Rispundo: “no  m’ interessat niente,
fato a mancu  de poder faeddare
chin chie tiat cherrer conchinare
s’ idea mia .. chi semper m’ est presente.”

Cherz’  ider  custu mundu  fiorire
de ideas chi sempre  an ligadu
de libeltade  chi dat su criadu
prima  de saludare su morire.

Bider  su ch’ apo   sonniadu:
Su famine  niune devet patire,
onzunu  podet dare et  atire
su ch’ intr’ e isse  de bonu at maduradu.

Laores  tio cherrer  zappare
pro  dare terra modde a su trigu,
ispiantare   elvas malas a sigu
e pustis  a mannujos  tio messare.

Mundu ‘e zente chi bivet in s’ intrigu
chi’  intendet fuagu malu  in su nare,
alu chilcat  a tot’  e  coglionare
nende  chi  cambiament’ est inimigu.

Nudd’ e pius  falzu.. in veridade
de  ponner  sog’ a bula a s’ ideale,
lighendel’ a sa loriga mortale
de s’ usu pro interess’ e  vanidade.

No est arriscu  peldidu ,ne male
de mezorare custa ziviltade,
“in chelos altos..bos naro.. olade”
piciocos .. como sa pena nde alet.

Azis a bider  ateras friguras,
cussas chi  cor’ e mente bos  cossizat,
su chi s’ umanidade tenet riza
e dat a benidore sas seguras.

Medas  chi sian.. chentinas de mizas,
no  impitedas   cussas malas curas,
sinono  a tie  s’ anima ti furas
e no isolves pius cussas trizas.

Est su mamentu ‘ostru.. no timedas
leade su destinu  in manu ostra,
istacade  dae conca sa crosta
e  lugh’ azis a bider pius medas.

No est pius tempus de  colostra,
disizos  chena fine.. ma ideas,
liberade  sa terra de’ peleas
ebbai.. custa vida torrat  nostra.

Torren’ a cussa gianna ch’ ap’ abbeltu
a s’ improvisu  forz’ apo disturbadu,
no m’ interessat  si zente apo tocadu
de mundu  ‘e  ipocrisia ma libeltu.

S’ amigu   chi mai m’ at rennegadu
est cussu chi in vida ap’ isceltu,
de isse semper pot’ istare zeltu
est su penseri .. chi a bias narat “ pecadu”!!


giovedì 7 marzo 2013

otto 'e maltu

Otto ‘e maltu

No est pro oe.. ma pro totu s’ annu
Pro  deris.. e pro tempus benidore
Pro  dare gratzias  cando primu pannu
M’ at postu .. pustis  de grande dolore
Unu manteddu  chi m’ at fattu mannu
Manos diciosas  chi m’ an dadu amore
Pro custu  e pro ‘onzi cosa dada
A mama  oe  do prima  pessada

Fatu   benit, ma no de sugunda
Sa chi m’ at postu  cuss’ anedd’ e s’oro
Remonidu m’at  dae garrer’ e runda
Donendemi   d’ issa menzus tesoro
Sempre  presente, d’ amore fecunda
M’ at post’ in manos   anim’ e su coro
In  vida mai li  poto  ripagare
S’ ischirriu  ch’ at  fat’ a mi cojuare 

Su donu  chi mi faghet  onzi die
Est d’ ider  battor ojos  controllende
Sos suos   paren  a bias chi rien
Ca  fiza mia e sua  est creschende
Issas impare   m’isetan sempr’ inie
Siat in domo ..o cando sun pessende
De m’ ider  in sa gianna  recuire
Pro poder  in sa vida resessire.

No ilmentigo  parentes e custrintas
Siat mannas  che de  primu fiore
A totu l’ as abbratzo  ben’ istrintas
Torrende lis unu pag’ e calore    
Feminas  al’ ajanas  o puru bintas
Las penso  chin d’ unu sign’ e  unore
Gratzias a totu  feminas  de sa terra
Faghimus  s’ amore e no sa gherra.


mercoledì 6 marzo 2013

sa fotografia

Sa fotografia

Cando  abberis laras.. su sorrisu
Paret chi   diat lughe a s’ ambiente
Illuminas sos ojos de sa  zente
Comente chi sian in paradisu
Totu paret  galanu isplendente
De te, s’ animu, coro e su visu
Nudda  bi restat de ateru bisu
Tantu  ses  de bellesa invadente

Mai  in cussu logu  ses assente
Cando  aparis una ‘olt’ ebbia
Lassas  istrina  a totu ‘e no torrare

D’ immagine  pro coro sulenare
Como restat sa fotografia
A modu chi sias sempre presente.


martedì 5 marzo 2013

aliseaAlisea

Su ‘entu chi t' at dadu numenada
Sulat como a palas d’ oriente,
Dended’ ispinta chi pares prepotente
Andend’ a trotu o puru in galopada.

Alisea.. las gito sempr’ in mente
Sas pagas bias chi t’ apo leada,
Pariat de ‘olare impar’ a tie
Subra sas nues lezeros che nie.

Gai est como chin su penseri meu
Curro impar’ a undas tempestosas,
De mares chi no si cheren frimmare

Ch’ intendo di’ e nocte ilbatulare.

Subra sa rena gancellan ‘onzi cosa
Male sestada .. e mi donat recreu..