giovedì 21 febbraio 2013

Cando tempos currian… e como torran !!!


Cando tempos currian… e como torran

Oè, pastò!!.. ite mi naras tue??
Como chi  as connotu su diritu,
a ti nd’ ammentas cando fis in cue
e  a su sero  istaias   apitu?
In sos padentes de Bitti  e totue
erveghes  chi currian a s’ abbitu,
e tue  pizzinnu pastoreddu
currias fatu  a cuss’ anzoneddu.

Pustis  in manu  libberos  leados
as tue..  pro sighire su vessilu
de sa zustiscia  a passu ‘e dillu
ball’ a tenores  mai  ilmentigados.
Su penseri de Gramsci naras “millu!!”
Cussos disizos de tot’ isetados
dae sa galera  nde los at bogados
e restan de zustiscia su sizillu.

Como  chi ses  de codices  atore
e  lassas sa banchita pro s’ iscrannu,
“It’ est sa diferentzia tra pastore
e arbitru … chi  no andat in dannu?”
Narami   si  de s’ omine s’ errore
est  paris a  s’erveghe chin malannu,
la sanas  dae mastite in bona cura
o puru  la masellas  che in fura??

Custa  pregunta  no isetat resposta:
 s’ omine  no  est  malu sempr’abberu,
 animu  no at   isbagliu pro imperu
ne sa  virtude  at perdidu apposta.
Zusè.. ti  naro:    ses  omine veru,:
istacande  dae  muros sa crosta,
serenu  anda  chena ponner rosta
e pensa semper  a su  bene interu.
 

  

chin.. tiu Pera de Tonarasa presentada tra megus e Tiu Pera
tiu Pera de Tonara

Cun gentilesa atzetto s'amistade
lussurgiu cambiganu de pattada
atzugno in custa lista caru frade
comente medas'attero binn'hada
dotados de virtude de onestade
fizzos de Sardigna nostra amad

como riverente a Tie cun Affettu
imbio, unu saludu in cust'iscrittu
unu toccu 'e manu a coro apertu
e medas gratzias puru de s'invitu

Custu ès cantu su coro mi nara
e cantu mi suggeri s'intellettu
e bellas poesias puru happo lettu
cun bellas tramas e rimas raras

Como da chi m'has dau occasione
m'ammento e Masaleddu una nota
de idda mia e tua tzita su turrone
faghen fronte a sa Sardigna totta
e namus puru chi faghen cumone
sa tua ès po leppeddas connotta

Tonara pittiolos,sonazzas,linnamene
chi rendene festosas sas campagnas
de pastores cun s'issoro bestiamene
cun su bellu sonu de s'arta montagna

Tue poeta mannu in chistione
arritzi de me cust'alenu e poesia
a cambiu de unu cantu e turrone
de colare s'amistade in allerghia!


resposta de Lussorio Cambiganu de Patada

^^^^^^^^^
Tiu Pera ti ringrazio de coro
Pro cantu mi unoras in su cantu
Est beru chi  Patada at fatu tantu
In bonos usos e pratigas issoro
Eo a tie como  torro vantu
E d’ amistade tua mi nd’ unoro
Patada faghet paju chin Tonara
In bonas artes  e  poesia cara!!

Pensa unu pagu a Peppinu Mereu
Chi de Tonara est fizu prediletu
E padre Luca cumpaesanu meu
De poesia mastru chena difetu
Pro me sos mannos duos chena reu
ch’ an fatu d’ art’ issoro su diletu
E puru de peleas e dolores
An pienadu  rimas  de colores.

Mastros diciosos de  ferr’ atalzare
Bois   marrazos  e sas picarolas
Nois  sas resolzas  fatas  pro segare
Semus in custu  mastros a sa sola
Est beru chi sa moda in sa serrada
Fateit  Masaleddu  cun Pazola
su turron' e Tonara e de Patada
neit "menzus de custu non b' ada".

A fines abbas friscas   eo e te
Amus bufadu dae sa pitzinnia
Sos tonaresos cussa ‘e Galusè
Sae Lerno e sa casina in bidda mia
Ma sa sienda ch’ apo in cor’ e me
Sun sos amigos chi tenzo in cussa bia
Chi  ligat  Patada  e Tonara
S’ art’ e sa paghe, sa dote pius rara.

martedì 19 febbraio 2013

sos sabores... (Deiana, Black, Sini, Masia, Cambiganu)Dulche.. picante.. ranchidu … o ambu?

Comente bos piaghen sos sabores?
Dulche che mele o puru ranchidu
Picante su piatu in sale pones
Ambu che ludu de inu sedidu?
Su pibere chi brujat sos calzones
Cundit bene ma intrat che ispidu
Tando comente cundis s’ alimentu
Chin sale .. mele o puru chin su ‘entu??


Pius che ‘ambu..a mie paret mudu
Custu cunsessu ‘e poesia a bolu
Det esser chi abba at fatu ludu
E rassino in rimas a su solu
Però cunfido semper chi calegunu
Boghet sa tristur’ a corriolu
Iscampiende innoghe onzi tantu
‘etet sa sua e asciutet piantu

A che nd' 'etare una costat pagu
ma paret cussu pagu siat tropu
de poetes no b'at mancu su fragu
no s'accherat su sanu nen su topu
bista chi deo como fatto indagu
a bier si bi nd'enit a s'atopu...
...e si unu nd'agatt' a cumpanzia
cun pibere sartzo sa poesìa...


ajo' peroe est ora 'e cantare
prima de nos che poder in cadrea
e in s'ora in s'ora chi resto a sa rea
jai mi diletto in su coghinare
ma su piccante chilco e l evitare
ne de ponner su sale tenzo idea
so durche e ja' s idet dae su piatu
ca a cantare su durche so adatu

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^

No b’ at piatu in peruna mesa
Chi potat fagher mancu de su sale
Est su chi dat sabore in lestresa
In donzi cundiscione bene o male
Finas in su cherveddu faghet presa
De chie lu gighet bambu o puru tale
Pro istasero chin custa bos saludo
Naro so sale.. ma como nde l’ istudo.

Donzi cosa s'ispuntat a pibère
ponet su sambene in movimentu,
osserva cant'un'omin'est cuntentu
cando est pibiruda sa muzère,
bamba podet esser ma s'est mere
de cussu fogu, in d'unu mamentu...
... t'alluet totacanta sa carena
chi cheres sol' a iss' a bust' e chena...


 ma jiai mi paret beru su chi naras
ca sa femina alughet su fogu
su piber in-d una mirad e ogu
torra dialuos preideros e paras
ma est s omine chi cun paraulas raras
su chi donat su via a-i cussu jogu
cun tanta durcheria totu andada
ca est su durche miu chi cumandada

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Su mele est de medaglia ‘ida
Sa cara ‘ona e s’ ipocrisia
Pibere est sa droga de sa vida
Chena rejone nde faghet zelosia
Su sale podet fagher s’ atrivida
De cundire piatos de chie si siat
Sempre est isse in postu de unore
Ca dat semper piagher’ e sabore

Su dulche provòcat su diabete
sas venas ti las tupas cun su sale,
su pibere mididu non dat male
imbeze creo chi bene nos fetet,
ca nos faghede currer che coete
atzendet s'ispirìt' a su mortale...
... chi dae betzu lu torrat zovànu,
su chi pariat mortu torrat sanu...


proitte custu durche degradadu?
e l ido disprezzadu onzi mamentu
est beru a boltas creo patimentu
ca su diabete de mè eni creadu
ma pessa a unu irdebilitadu
li dan su durche a prim interventu
no pibere cun sale troppu forte
ma cun su durche evitas sa morte

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Totu in vida podet esser bonu
Su dulche, su piccant’ e s’amargura
Ma nudda podet esser a s’indonu
Si a onzi cosa ponet paura
Su mele pro diabete no est bonu
Su pibere aumentat sa calura
S’ unicu elementu naturale
Chi resta sanu si narat ..sale

Mi nades lass' a banda su picante
no est alimentu netzessariu
respundo ch'in custu mundu variu
est cundimentu bon' e importante
pro cunfetare pet' est primariu
cando chi de sa peta ses amante...
...c'a sa sarditza li pones su sale,
ma si no pones pibere no nd' 'alet...

ma su durche ch est in donz argumentu
amore,e finas puru in sa poesia
ca li d at bonu modu e galania
e ti leat infine a bon intentu
si cutegus sun durches ses cuntentu
ca s amargura no est allegria
su durche est allegrias de sabore
e tin d attit seguru bon umore


 Si totus naschen durches o salidos
e si totus piccant che piperone
s'omine st già cumpletu e sos sentidos
sun' totu a postu chena chistione.
Sos ambos, de sabore biancos nidos
seberan' gustu e ponen su tuppone.
Sun' che-i sas abbas puras cristallinas
chi bulizzan in pojos e codinas.

S'ambu est sempre in chirca de sabore
pro cundire cun pascenscia sa vida
e a pag' a pagu bi ponet s'amore
e si lu gustat chena nd'aer' cotzida
no s'allapat sa limba, ca est fiore
naschidu chena peccu nen pipida.
Est beru chi s'ambu de pagu ischìt
ma a durches tentasciones no resistit.

Ma già nd'at aju isse de chircare
in custa terra mezus cundimentu
e puru at tempus pro l'iscubbattare
sa giusta dose chi no diat turmentu:
Si nd'at de tempus podet imbarare
pro si cundire mezus s'alimentu
cunfromma a sa natura e gustos suos
donzi ricattu cottu e ateros cruos..


Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^^^

Accò.. Barore dat sabor’ a ludu
In poesia chilcat de l’ irrichire
Finas si pagu lu podet sighire
Ca luego isse puru istat mudu
De nudda pagu si podet ischire
Gai s’ omine chi no est de judu
Ammiro sa difizile difesa
Chi leas . chena nd' aer sa pretesa

Sal' e tucaru agatt' in totue
ma su piber' est ispetzia rara
dae s' India l'attint, costat cara
c'ancora la cultivana in cue
sos ch'in sa terra l'abbana e l'arant
e posca che l'imbiant atterue...
...et est in su mund'apretziada
in dogni mesa ricc' aparitzada...


 ma mai capitada atera 'ia
a fagher bator temas dae sos trese
e Rino deo non l isco si mi crese
ca est meritu miu custa via
ca si Barore in mesu a nois sese
est propriu pro sa nostra dulcheria
si fidimos salidos o piccantes
no aias fatu sas rimas bundantes

de sale nd’ est pienu su mare
no bastat tuccaru pro l’ indulchire
mancu totas sas abes poden dare
cussu dulzore pro lu currumpire
pibere no si podet coltivare
su tantu pro lu poder allupire
gai su bambu cando bi passo eo
lu rendo saboridu e nde lu leo

Dioscoride e Galenu, dutores
fint in cussos tempos pius antigos
ch' a custa pranta ant dadu valore
ca de su pibere lu fint amigos
nachi chi curaiant sos dolores
dae conca a pes e sos arrigos...
...e lu cusizant pur'a dies d' oe
pro chi' l'est impididu a si moer...


ma s ierru e donzi malannu
non lu curas cun piber e cun sale
ca pro chi siat su duttore mannu
non creo chi curet goi onzi male
ca su primu malannu istagionale
benit curadu finas chen affannu
una tazza de latt e mele 'erettu
e poi a pustis ti pones a lettu

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

De sos sabores bi mancat su ranchidu
De chie vida passat in amargura
Forzis sabore no at connoschidu
Passende tempus e dies fura-fura
Si colzu e limba aiat bene salidu
Finzas cherveddu aiat postu in cura
Pustis si b’ etat punz’ e sale russu
Torrat su briu..e movet finas cussu….

Intantu deo m'ist' a punta fissa
e mi difendo s'issenzia mia
ne durche ne salida mi cheria
pro esser dae bois suttamissa
imbez' indipendente priorissa
mi fato de sa mia picantìa...
...e cunverto connotos e istranzos
chi siant bambos, durches, salianzos...


 ma pessade a non fagher errores
ca custu tema paret un nimpresa
ca si mirades sa natura estesa
sos alvures e tottus sos fiores
sunusa fonte prima de richesa
de totos sos pius dulchese sabores
ca in su pradu non sun mai naschidos
ne fiores picantes ne salidos

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Su sale no est solu cundimentu
Est totue e sempre presente
S’ impitat pro sanare mancamentu
‘e connoschentzia torrat a sa zente
In natura su massim’ elementu
Chi dat forza a fior’ e semente
A sos frutos chi dana su dulzore
A pibere chi ponet su calore

Paola Black --- 

Lelle mi' no ruas in fallu tue
no colovies cun durches sa femina
sos frores li piaghent a istrina
ma de sa malissia no ti cues
cand' ìet su picante no si fuet
da ch'iss' est pibiruda calarina...
... si no chin su ziculatte ti lassat 
si ch'andat cun d'un'atter'e s'ispassat...


Pensadu as tue Rinu chi salidas
sun' lagrimas bettadas cun dolore
est sale su chi brujat sas feridas
cando su coro at carchi malumore.
Lagrimas ambas, mai sun bessidas
ca intro si mantenen su calore.
Sale, chi contzas peddes de matzone


si b intras in chistione tando nara
cal este s ideale tou 'e bellesa
cando sa femina bides in cara
e de sas formas in piena richesa
ca est durche sa forma de sa lara
chi parede una fiama atzesa
sas formas durches sunu chi attirana
e sos piccantes che bois attivana


Custu manzanu mi so acceradu
e appo bidu cust’iscialada
mesu bamba e irrantzigada
cà sale e tuccaru b’est mancadu
calcunu a su tempus at paragonadu
cundimentos in banca apparitzada
tuccaru,bibere e sale a cundimentu
sun de palatu variante divertimentu..

ma jiai mi paret sa bolgia dantesca
sen ordine totos innoghe arrivana
no isco pritte prima non s attivana
e arrivan a sa cua a sa ladresca
Rino dae tantu at bettadu s esca
ma totus a prim acchitu l ischivana
dopu chi sa gara est galu cumpleda
arrivan ateros pro sa matessi preda

Paola Black --- .

Rinu e Lelle ballades su tangu
cando chi bos porzo su piber' a pes
su sale lu 'èndene in s'istangu
deo m' 'ist' in sa coghina de sos res 
duncas no bos leèdas s'altu rangu
ca lu so deo su menzus de sos tres...
...ischides fit famada s'ispezia
in sa trata India-Venezia...

Paola Black --

Su garrigu a portu arrividu
narat custa gara est de tancare,
atraessande chelu, terr' e mare
pro nd'aere su manigu cundidu.
Saludo chie m'ada assistìdu
et chi' est intradu a poetare...
...ma cun s'ispera chi dae sa banca
ne durche, sal' e pibere bi mancat...

Lussorio Cambiganu ^^^^^^^^

Totos impare los amus cantados
Sos cundimentos chi saborian sa vida
Barore puru chin versos etados
Sa gara l’at de ambu cumprida
Gai Franziscu chin sos fares suos
Tot’ at betad’ a misciu in pibinida.
Mancat sabore chi dat s’ ischentidda
A peta, brou e bagna.. est s’ armidda….!!!!paren sos tempos de cantu finidos
chi siat cantada bene oppuru male
in s india tzertos tenen su nadale
ateros in aterue produidos

ma sun bonos su piber e su sale
e tuccuru in sos piatos cundidos
in pietanza cota opuru crua
onzunu si condit a moda sua

Bene o male chi nde siat bessida
custa gara unu pagu iscabada
cun carch' ottada bella e dechida.
Preparadenos atera poetada
bene cuncordos cun sa trama ordida

'Eo bos saludo e si apo iscamipiada
ap'a torrare in custi bellu situ
cun un'impignu ancora piu mannitu.


Fine modulo