venerdì 31 gennaio 2014

sabiesa

sabiesa

De pedras  si nde faghet dimora
Segura cando est bene cumposta
Su tempus  chi li dat sa risposta
Passat .. ma ritza restat ancora.

Si non si faddit dae intr’ a fora
At  a coglire sa bona proposta
D’ esser  pesada  chin sa pedra tosta
Et esser  de  s’ anima defensora

Sa lughe sos ateros elementos
Ant a chilcare de fagher abbitu
Carpire  intr’ e domo sas fainas

Pro la render  derutas moderinas

Comente    pannos  amparan su fritu
Muntenet  atesu sos iscalmentos


domenica 26 gennaio 2014

minieras

minieras

sa rundas de Bugerru
impare a sos zigantes de Nebida
miniera ch' in s' ilferru
funguta tantu chi inie l' an bida
chin zapos de ferru
a manos nudas de suor' imprimida
pro tal' azardos
ant dadu totu su sambene sardos

lughe eterna


Lughe eterna

Orune bella ses, cando lontana
Mi torras  che una friz’ a sa mente
A sa prim’ aurora soliana
Tota sa die  restas gai caente
Finas cando su sole s’ allontanat
Sa lughe tua bi restat comente
Un’ istupinzu  de una lanterna

Chi  mai si morit e restat eterna.

sabato 25 gennaio 2014

s' eremitaS’ eremita

Si fio naschidu in sa foresta
Aio fatu una palafita
Pro cantu est su tempus chi mi restat
Inie passend’ ora che eremita
Chena connoscher sas dies de festa
E de dulches ingordos mancu fita
De sonos e de nuscos arestes
Tio campare e sa pedde a beste.

Sa cumpantzia non diat mancare
Chena fagher seberu de sa ratza
Putzones mi nde dian ischidare
Cantende e asendemi sa fatza
Sas feras e sirvones su giogare
Non lassan ca non timen sa catza
Totu sos animales sun bennidos
Cuntentos d’ esser istados cumpridos

Sas piantas, fiores e frutos
Mi faghen siat domo che giardinu
Coglio solu sos ramos chi sun rutos
E azendo unu fogu continu
Gai de note a ojos allutos
Bido abbitadores pius vicinu
Su cucu, su mazone e sa tonca
E sas bijones chi m’ enin a conca.

ambulantes lontanos

ambulantes lontanos

dae Tonara sos picaroleris
Aritzo: truddas impar' a coceras
Desulu castanzas e sos tatzeris
Isili chin sas artes ramineras
' Uddusò "eh calvone.. si m' abberis"
Milis, fruture, mele e sas cheras
custos sos ambulantes chi bi enian
a boghe posta.."mi nde ischidaian"

sa sedda 'e su diaulu

sa sedda 'e su diaulu

meno male chi tue bi ses
ispuntone de terra meliagra
pius de totu cantos tue bales
tantu chi sa calura in megus tragas
su puntu caldinale ses e faghes
in s' istajone dulche o puru agra
diaulu t' at fatu che seddone
in su golf' e sos anghelos ti pones.

urulosUrulos

Cuss’ urulu chi bessit dae sa mente
Brinchende  de  rejone sa manera
Chilcat  s’ immediatu  esistente
Tancadu  intro  ’e  buja   galera 
Fuit  a  su padronu  resistente
Chi mai  dadu l’at  sa vida bera
Intro  si l’at muntesu a  sa cua
E como  at leadu sa fua…

Sos  bisos e bisonzos naturales
De s’ omine respiru et alimentu
Issos  dant  sa prima identidade

Pedra  de  s’ antaril’ e libertade

In  lacan’ e iscunfoltu e su cuntentu
Urulos  tra su bene  e sos males.


giovedì 23 gennaio 2014

s' arvure ispozu

s' arvure ispozu

Nues fatende giogos in s’ aera
Su sole chi a totu dat colore
Su ‘irde dat a su logu ispera
E tue chena fozas ses arbore
In chelu biaitu faghet sera
Tra pagu ruju, posca nieddore
E tue pira.. de frutu assente
In su mantessi logu ses presente.

martedì 21 gennaio 2014

s' ozastrus' ozastru

cantos mamentos as de mentovare?
mizas.. e puru alu ses nodidu
arbore 'e vida tue ses resessidu
a binchere tempus chena lu gherrare.

biadu a tie .. chi totu as bidu
e as sighidu a ti alimentare
in cambiu s' umbra e olieddu 'e dare
nudda cherias e nudd' as pedidu

chie t'at bidu, nde faghet ispantu
ateros linna t' an ismuzurradu
frueddas si rennovan a s' annu

e gai passat cuss' umanu dannu

chie sut' e a tie s' est frimmadu
l'as porridu de vida unu cantu.

sabato 18 gennaio 2014

a sicut erat non torrat mai
a sicut erat non torrat mai

Su mundu intr’ e unu oj’ e s’ atu
Totu cumpostu  paret in s’ isfera
Nudda lu movet.. frimmu a su cuntatu
Siat in falzidade o verdadera
Totu li falat lisciu che su fatu
Siat ‘eretu o toltu  chi esserat
E cantat alu : “su mundu est gai

a sicut erat non torrat mai”

brincos a sa zega "s' istrumpu de Ulassai" foto di Roberto Mura

brincos a sa zega

…e brincas chena ischire ‘ue
Ma sempre cheres fagher s’ atrivida
Mai ch’ iscas istare frimmu cue
Prima chi a cudd’ ala l’ apas bida
Chie de totu cantos ses tue?
S’anima a su corpus aunida
chi falat che a s’abba in s’ istrumpu
bolat e posca proat s’ istrampu?

giovedì 16 gennaio 2014

gioventuragioventura


in sa discussione
chin d'unu o puru chentu
totu pones d' acordu solu tue
non b' at opinione
nemmancu oj' atentu
chi non ponzan ammiru totu cue
'ue sa gioventura
est bene tenta in cura
e bessit che su sole dae sa nue
in su pretzisu istante
abbagliat a sa vista che diamante

lunedì 13 gennaio 2014

una limba .. unu populu

Una limba ..unu populu

In finis .. comente ti cheren:
Romasiza  ‘e tempus o colostra?
Abboigos o disizos ch’ esseren
Dae semper  tue sa ‘oghe nostra
Atesu  o aculzu  chi nde   feren
Pro s’ usu o si ponner in mostra
Totu paren a tie cumpaltende
Ma beru est chi ti sun  ilfrutende.

S’ est beru, comente ses bera tue
Chi  ses de totu: mama  unica sola
Naralis  chi non b’ at postu cue
Pro fagher  ne sedatu ne alzola
Abbadu nos at   donosa  nue
E creschidos semus in un’ iscola
Chi tando fit  in garreras gioghende
E como  moribunda  est olvidende

Si solu in sos cossizos   nde faeddan
Barones e  dischentes  ti costoin
Groddes ti furan e canes apeddan
Pro t’ ammudire  e restare goi
Tra issos  si l’ intenden e ameddan
T’ aunin  pro t’ isperrare  poi
Custu  in su podere sun pessende
De t’ impitare .. ma ti sun bochende  

Su sardu est s’ amore chi s’ impignat
Comente  su  saludu fetianu
Chi  damus  a   mama Sardigna
Un’ asu , su sorrisu  e istrinta ‘e manu
Sa  limba nd’ est sa fiza pius digna
Ch’ idimus  e  sentimus su manzanu
S’ ilmulzu, unu carignu .. e ch’ est bessende
Su sero  posca ‘istamus  isetende.


domenica 12 gennaio 2014

rugas

rugas

Sas rugas chi t’ isculpin sa cara
Iscrien cantu  as apidu e dadu,
Istoria  pro me  unic’ e  rara

Cussa  chi est de te su contadu.
De naschida alu nd’ as  s’ ammentu
Su restu  totu   s’ est presentadu

E como  chi su tempus t’est lentu
L’ azetas  comente  l'as isetadu.
Non faghes  de s’ anneu unu lamentu,

Anzis pessas chi  totu siat de fadu
Abbaidas   su chi  b’ est in bia
Frimmu  comente semper est ‘istadu.

Una pregunta,  un’ ave Maria
E sighis in sos tuos pensamentos
Forzis a cando in segus chilcaias

Rejones   chi porrin sos  sentimentos.
In megus  restat sa ruga   isculpida
De  te  chi  m’ as dadu  lugh’ e vida.


   


sabato 11 gennaio 2014

s' arte (disegno di Silvestra Pittalis)

S’ arte.

Comente in su  pradu unu fiore
Ispicat  in su birde de s’ eranu
Est isse chi binchet  su colore
Su primu  a sa vista  pius  galanu
Gai  s’ arte poetic’ e  pintore
Sa fantasia e  su tocu ‘e manu
Bivet  atera vida  a oju abbertu
Subra  de  su reale  ch’ est afertu

Bidet  cantu su mundu est minore
E mannos sunt sos fortes sentimentos
Cumandat  res et imperadores
E nd’ etat  sos issoro monumentos
Bestit de paraulas s’ amore
Gherrat  sos  fastizosos  trummentos
Totu paret chi siat  intr’ e isse
Sa forza  de s’ ischidu de Ulisse.

Mai  chi si dat bintu, mai arresu
S’ idet a bias  che riu bogadu
Niune chi  lu potat render presu
Che isciau  chin penseri arrenegadu
Cando in bolu altu ben’ istesu
Liberat  cussa  forza chi l’ est dadu
Cumbinat  de s’ umanu  e sa natura
Perfetu s’ ecuilibriu  in sa pinturasu balente

su balente

^^^^^^^^
A bias bona, ateras est ria
Sa  forza de sa mente  e s’ amistade
Cumprida dae s’ amore e balentia
Dat sulenu ..puru  disamistade
S’ Istoria  sighit semper sa ghia
Sos elementos  chi dat s’ umanidade
S’ omine  cheret  bidu e cumpresu
Niune solu ranchidu at a pesu.

Comente s’ abe  paschet sos fiores
Pro nd’ aer dae issos  dulzore
Punghet  cando est percossada

Bolat allegra si no est chilcada
Tantu est bella sa paraul’ “amore”

Cantu issa  nde creat de dolores.  

s' animu gentile
S’ animu gentile

Proite como s’ animu gentile
No bolat in sos campos fioridos
Luzana bogada a beranile
Paren sos coros nostros intristidos
Mudos che derutos campaniles
Non tocat  s’ amore in sos sentidos
Romanticu su cantu e su faeddu
Mancat dae su coro e su cherveddu

Torra a custa terra.. torr’ innoghe
A fagher rundinedda cussu nidu
De te chelzo intender sa boghe
Pro sighire su cantu mai cumpridu
Cunvintu a modu seriu o chi gioghe
Est cussu su caminu e su sighidu
Pro poder dare un’ iscampiada
A campos chi fiorin sa mirada

No est de sa vida naturale
D’ aer semper sa vista intristulida
Chie pagu at apidu eretadu

A bias sa fortuna at agatadu
cando paret atesu fuida
torrat in segus e dat signale.l

venerdì 10 gennaio 2014

che tie... (foto di Silvestra Pittalis) "aurora ad Oruneche tie....

semper mantessi beste su manzanu
ti pones .. gai de ruju colorida
aurora .. cando mi das sa manu
che tie .. torro a bia in sa vida
mi paret unu mundu solianu
e s' animu mi torrat e s' ischidat
cantu in assimizu so... che tie
passo su tempus e una bella die.

43 banderas

Barantatres banderas

Barantatres banderas
Bogadas  a sa festa
De sant’ amparadora de Patada
Pro  votos e isperas
Fatas  e totu restan
Pro  Iss’ e ateros santos tituladas
Impare a sos Cadderis
In Bitti già che ferin
Pro  antigu  votu a  sa Meraculada
Brocadu est in bellesa
Promissa  ch’ est  de s’ animu richesa 


  

giovedì 9 gennaio 2014

Pedras de vida (boltadura Eugenia de Bella)Pedras de vida (boltadura Eugenia de Bella)

B’at maigantas pedras
in su caminu de sa vida nostra;
Dae sa naschida finas a sa morte.
Pedras inue inciampamus,
Pedras chi impedint su caminu nostru,
Pedras chi impitamus
pro fraigare muros chi nos inghiriant
e issaeschent sos sonnios nostros.

Ma bi sunt finas
 cussas ispetziales chi lastrigant sos penseris
 chi gighent a su coro,
abberint sas giannas de s’ ispideru nostru
e faghent portos seguros pro sos sonnios nostros.

A tie chi m’ as insinzadu a ischirriare
sas pedras coloridas 
de sa vida e de sos ammentos,
chi m’ as imparadu a las ponner impare
in d’ unu arcu coloridu,
a tie s’ istrina de custas pedras.
Chi oramai est totu su chi mi restat
de s’ ispideru meu de criadura
impare a sos bicculos de su coro meu
chi finas si sunt ispainados
sighint a zoccare.

mercoledì 8 gennaio 2014

falzos animalistas

falzos animalistas

Chie narat d’ esser animalista
Ma forzis sun chen’ anima e coro
De sa natura .. ambientalistas
Ma bendida si l ‘han in cambi’ a s’ oro
Orchestra fat’ e istrumentalistas
Chi lean totu a cumbeniu issoro
De totu pienan  buca e busciaca
Birdes beganos ..chi si roen s’ aca.

puskin
Puskin

Ammento s’ istante magicu:
cando mi ses apalfida innanti,
comente una ijone fuende,
geniu de bellesa limpia.

In sos disisperados trummentos mios,
in s’ abbolotu de sas vanidades,
intendio sa boghe tennera tua,
sonniaio sos caros lineamentos.

Sun passados sos annos. Temporadas
Sos antigos isetos posca an ‘oltuladu,
ilmentighei sa boghe tennera tua,
sos sublimes lineamentos.

E in su mudine passaio sas dies
Tancadu in su nieddore boidu,
chena pius fide e ispirascione,
chena lagrimas, né vida et amore.

Torradu est s’ animu a s’ ischidare:
e alu mi ses apalfida tue,
comente una ijone fuende,
geniu de bellesa limpia.

E in sa passione zocat su coro
E totu in megus torrat a naschere
E sa fide e s’ ispirascione
E sa vida e lagrimas et amore.

martedì 7 gennaio 2014

sa prima die 'e s' annu (Pablo Neruda)Pablo Neruda (boltadura)
Sa die ‘e Cabuannu

Sa prima die ‘e s’ annu
La distinghimus dae sas ateras
Comente unu cadditu
Divesciu dae totu sos caddos
Li ponimus in conca unu fiocheddu,
e li apicamus a su tuju ischiglias coloridas,
a mesanote l’andamus a rezire
che a unu esploradore
chi nde falat dae un’ isteddu.
Comente su pane, assimizat a su pane de deris.
Comente un’ aneddu a totu sos aneddos.
Sa terra at a cumprire custa die
Indeorada, murina, zeleste,
l’ at a isolvere in sos montijos,
l’ at a ilfundere chin frizas de abba trasparente
posca, l’ imboligat in s’ umbra.
Epuru,
gianna minore de ispera,
die noa de s’ annu,
finas si tue ses prezisa a sas ateras
che a su pane a donzi ateru pane,
nos preparamus a ti bivere in manera divescia,
nos preparamus a manigare, a fiorire, a isperare.

su candidadu presidente

su candidadu presidente

^^^^^^^^^^
Chie li narat bravu e cumpetente
Ateros chi de isse nd’ ana duda
Fizu de un’ omine balente
Finzas sa parte avversa s’ istat muda
Candidadu l’ an a presidente
De custa terra povera e nuda
Giamadu l’ an a faca ‘e sa cabita
De morta chi l’ an suzadu sa tita.

lunedì 6 gennaio 2014

S’ ebifania donzi festa che leat dae ‘ia

S’ ebifania  donzi festa che leat dae ‘ia

Una betzita .. istanote  presente
At fatu  bisita a sos tres res
Chin  d’ un’ iscobalzola..issos a pe’
Bennidos dae sos regnos d’ oriente
Donzunu  batit  calchi cosa ‘e se
In fatu de  cuss’ istella lughente
Oro, incensu e  mirra unghente
Pro  istrinare  su noeddu re

It’ est tando chi atit sa befana
Intro cussa calzeta de ferritu?
Forzis  calura a chie patit fritu
E paghe e chie  sa gherra b’ hana?
pro  malos, cantat    sonos de atitu
Ponzenzelos a miria ‘e travuntana
Dat sulenu a chie  de bonu at gana
Comente sos tres res chin su pupitu.

Ocannu puru  a festas finidas
bi restat  su chi prima s’ est fatu
S’ isconzat su presepiu  e s’ arvure

 ammentu  ‘e bonu proe  chi nos  duret.
de s’ arbure  muntenimus  su ratu
pro  dare alu sighidu ateras  bidas. 
domenica 5 gennaio 2014

totu chepare


Totu chepare … 

A manca .. totu mancat dae su fundu
A dresta .. mancat solo chi l’ arrestan
su centru.. in gabinetto che los betan
Su grillu gighet chigulas in tundu
Sos sardos malunidos alu restan
Zuighes ponimus a guvernare
E gai totu nos an interrare….
Chie pius de totu est vicinu
Aculzu est sa manu ‘e su bechinu.

a sero

a sero..

A sero in s’ impedradu recuende
Sut’ e s’ aera .. una dulche moddina
Sa nue chi bides gai vicina
A tie a sa mudina abbaidende

sabato 4 gennaio 2014

bellu fruture

bellu fruture

Inue chilcas a su coro ghia?
Ilfados chi ti cheres  leare
Lassa pelder s’ ateru peleare
E sighi  de sa vida poesia
Ses tue  cuss’ anima  bella
It’ ateru  podes disizare?
Forzis  su mundu cheres abbrazare
Et esser tue  sa lugh’ e s’ istella?

Abbarra   su chi ses.. ses  bellu frutu
Chi totu tian cherrer  assatzare
Forzis  unu  ti nd’ at  a saidare
E  ti dat sa  manu  si ses rutu.
Si  piaghere nd’ at .. l’as  a sentire

Comente  giogas  pro ti divertire.

Bainzu Moro (Pattada 1841-1914) tratto da "Semidas" di Angelo Carboni
LAMENTU DE UNU PASTORE (Bainzu Moro – Pattada 1841-1914)

Tusu mi l’an su masciu e sagnadu
Cudda zente maligna e traitore
M’ an gitu atentu poveru pastore
E bene m’ ana sos passos selvadu

Sos passos m’ an selvadu e gitu atentu
Cussa zente maligna ingrata e vile
E calculadu m’ an che unu trusu
A daghi apo fidadu unu mamentu
Zocados si che sun in su coile
A moda issoro su masciu l’an tusu
Ma sento sa irgonza ei s’ abbusu
La sento pro chi lana non disponza
S’ abbusu sento ei sa irgonza
Lana già bi nd’ aiat de avassu
A daghi apo fidadu unu mamentu
Zacados si che sun in su coile
A moda issoro l’ an tusu su masciu
Ca lis piaghet su fiadu rassu
Sun mastros de s’ arte e l’ ischin fagher
Ca su fiadu rassu lis piaghet
E lu sagnan a s’ ena de su coro
A da chi apo fidadu unu mamentu
Zacados si che sun in su coile
Tusu s’ an su masciu a moda issoro
Si b’ aiat apidu calchi moro
Già fit istadu male saboridu
Si calchi moro b’ aiat apidu
Bi tian aere samben terramadu
Tusu mi l’an su masciu e sagnadu

Agatendesibei su pastore
Già bi nd’ aiat de perder sa vida
Fatende a pare chin cussu assassinu
Ma no chi selvat su malu fatore
In cudd’ ora chi faghes sa fugida
Ca faghet bai su birbante continu
Si gitu si l’aiat su chessinu
No fit istadu malu mannalitu
Si a chessinu si l’ aian gitu
No fit istadu in simile guai
Ma no chi selvat su malu fatore
In cudd’ ora chi faghes sa fugida
Ca faghet gai continu su birbante
A mie m’ an selvadu su bastante
A donz’ ora de note e de su die
Su bastante selvadu mi an a mie
Fina chi an apidu su etadu
Tusu mi l’ an su masciu e sagnadu

Fin tres dies selvende in d’ una maja
A bider si podia palas dare
Pro un’ istante a custa roba mia
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia si l’ an ischida lusingare
Mala pasca ma una valentia
Dadu l’ an a su masciu sa sagnia
A bider si fit bonu e si fit rassu
Una sagnia l’ an dadu a su masciu
A mie de afannos mi columan
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia si l’ an ischida lusingare
Mala pasca ma valentia una
Est istada s’ issoro sa fortuna
Su no si b’ aciapare calchi moro
Sa fortuna est istada s’ isssoro
L’ ana presu in pannuzu e postu in tasca
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia l’ an ischida lusingare
Ma una valentia mala pasca
Apidu l’ an netu de burrasca
Et eo no aio ateru isetu
Apidu l’ an de burrasca netu
Et eo bi li sapo ilgeunadu
Tusu mi l’an su masciu e sagnadu.

Finas chi pius fide non s’ agatat
Paret chi siat morta o distruida
Non triunfat sa fide cristiana
Chin chie pius ti fidas e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
A sa fidada sa morte ti dana
Già b’ aiat anzone mesu lana
Ma no c’ at seberadu in su masone
Già bi aiat mesu lana anzone
Ma tenen su fraudu pius forte
Chin chie pius cupida e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
A sa fidada ti dana sa morte
No est istada sa mia a sorte
Bonu proe lis fatat e lis siat
No est istada sa sorte sa mia
Proite sa fortuna est de chie l’ at
Chin chie pius cufidas  e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
Ti dana sa morte a sa fidada
No reposat sa zente abituada
O dan sagnia o ti etan bentosa
Sa zente abituada no reposat
Che esser  de s’ anzenu ilgeunadu
Tusu mi l’ an su masciu e sagnadusa risposta de Limbudu de Pattada 1823-1909

SA CANTONE DE SU PASTORE (Limbudu - Pattad 1823-1907, rispondet a Bainzu Moro)

Pastore ite ti alet su lamentu
Si su masciu de s’ ama ti an tusu?
Cherfas o nono b’ istas in s’ abusu
Pro te est fata e remediu non b’ at
‘ai faghet sa zente abituada
Si che la andat sa manu a bonu sou
Como dannu e profetu est totu tou
E isparghes lamentos a su entu
Pastore ite ti alet su lamentu

Pastore no ti lees tanta matana
Depone de una olta sa idea
No ti fatas a cabu de piseddu
Pro te est fata e finida cussa lana
Non nde pones in ganzu ne istadea
E no nde sete unu fiocheddu.
Siat su masciu biancu o nieddu
Cussa lana est pro te ennida mancu
Siat su masciu nieddu o biancu
No isperes chi pius nde profetes
Pro te est finida cussa lana
E unu fiocheddu no nde sete.
Crebes ti anniches t’ ascete ti zoches
Est dannu chi remediat niunu
Pro te est fata e finida cussa lana
No nde pones in ganzu e istadea
E fiocheddu no nde sete unu.
Sos chi che tue trascurados sunu
Chie s’ annicat est frasca per lados
Pianghen su pecadu de unu chentu
Pastore ite ti alet su lamentu?

Maleigher li stes late e mamidda
Dae sas titas chi la san suzadas
A cussos ladros ma no ti est cossolu
A sos pastores c’ agradat a sa idda
Bene li sistan cussas abbulzadas
Pro me no nd’ apo ne baju ne dolu.
Tue istas tentende su cuzolu
Ma gia nde ides atera de vista
Tue tentende unu cuzolu istas
Gia ti giogan de nou su chicaju.
A sos pastores c’ agradat sa idda
Bene li sistan cussas abbulzadas,
pro me non nd’ apo ne dolu ne baju.
T’ anniches a t’ atapes como as aju,
T’ istranguglies o puru chi t’ impiches.
Como as aju t’ atapes o t’ anniches,
pro me ne mi annico ne m’ atapo.
A sos pastores c’ agradat sa idda
Bene li sistan custas abbulzadas
Pro me ne baju ne dolu no nd’ apo.
A t’ indigare pessas chi m’ iscapo
Si non ses bonu pro pastorigare?
Pesssas chi m’ iscapo a t’ indigare
Mai s’ idat ne tue ne armentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore chies a fora t’ at bogadu
Cheriat isse e tue maleitu
Dae pes finamentra a su atile.
Si eo in logu tou essera istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Tentende roba pinneta e coile.
Non ti nd’ abbizas cussa zente vile
Dae s’ ora chi b’ an ilfustu dente
Non ti nd’ abbizas cussa vile zente
Gia ti lean sa lana e pedde e peta
Si eo in su logu tou essera istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Tentende roba coile e pinneta
Chin fusile revolvoro e telzeta
Bulvura ballas ‘olteddu e istile
Chin telzeta revolvoro e fusile
M’ aia gitu pro morrer gherrende
Si eo in logu tou essere istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Pinneta roba coile tentende
E no fio istadu che tue zarrende
Ne a clamores ne innoghe o cue
E no fia istadu zarrende che tue
Ma gia nd’ aio fatu de iscarmentu
Pastote ite ti alet su lamentu?

Pastore e ite puntu ti an batidu
Su istare intr’ e idda assesujadu
Timende che piseddu su titia
Como minetas si b’ aret apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu
Ma sos moros ch’ istan in Moria.
Cres e pessas chi faghes valentia,
cando ispiconas sa idda atraessas.
Chi faghes valentia cres e pessas
Tando sun sos ladros chi conchistan.
Como minetas si b’ aren apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu,
ma in Moria sos moros ch’ istan.
In pestantu t’ irroban e ti pistan,
biculu ti si manigan a cantu.
T’ irrobban e ti pistan in pestantu
Solu ti lassan che i s’ assu ‘e oros.
Como minetas si b’ aren apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu
Ma in Moria ch’ istan sos moros.
Sa pedde puru ti ogan a loros
Si ti li sdrommis istadi seguru,
sa pedde a loros ti bogana puru,
e ti renden inutile e isentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Gia ti atin in totu a disisperu
Madrigadu e laghinza be i pones
Como a t’ ispinzare an dadu manu.
Sos chi sun pastores de abberu
Istan in s’ ama comente palones.
Atunzu, istiu, ijerru e beranu.
A die, a note, a sero e a manzanu,
a tempestas de abba, bentu e nie.
A sero, a manzanu, a note e die.
A boltas chena pane ne aunzu
Sos chi sun pastores de abberu,
istiu, ijerru, beranu e atunzu.
Paren tantas statua de brunzu,
morin ficados chena las lassare.
Statua de brunzu tantas paren
Chi superan s’ atalzu e i su ferru.
Sos chi sun pastores de abberu
Istan in s’ ama comente a palones,
atunzu, istiu, beranu e ijerru.
Sas montagna li sservin de disterru,
atraessende onz’ adde, onzi campagna.
De disterru li sservin sas montagna
Su sufrire li sdat alimentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore a ti la narrer ladina
T’ anniches o ti ch’ etes in su fogu
Totu invanu ti sun sos clamores.
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A diciu s’ est intesu a sos mazores.
No ischis chi sos grassadores mastros
Giogan sa franca chin misura e pesu?
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A diciu a sos mazores s’ est intesu
Tue in giogos su tempus as tratesu
E runda runda fatu de sos logos
Tue su tempus as tratesu in giogos
E de lana e de linu eadi ispiciu.
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A sos mazores s’ est intesu a diciu.
No naro ‘e l’ aer postu in unu niciu
Ma a lu tentare de sa vida a costu.
No naro in unu niciu ‘e l’ aer postu
Ma fit male fidadu unu mamentu
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi dan a sa roba coidadu
Si la ‘iden sa idda est a disizu
Solu in cuddos meses de s’ istula.
Si tue be I fist’ istadu
Chei cussos chin grande contivizu,
postu s’ aian su ganzu a sa ula.
Inue est s’ oju bi fican sa sula,
a cusso chi diai mortivican.
Inue est s’ oju sa sula fican
Ma si lassan sa idda e i s’ acostu.
Si tue puru be i fist istadu
Chei cussos chin grande contivizu
Su ganzu a bula s’ aian postu.
Mancari siat su terrinu tostu,
drommiche fora e tentalas continu.
Mancari siat tostu su terrinu,
si no ti dan su restu e i s’ avanzu.
Si tue puru bei fist istadu
Chei cussos chin grande contivizu
A bula postu s’ aian su ganzu.
Ca li spiaghet su mossu licanzu
Atera olta gia ti dan a dossu
Ca li spiaghet su lcanzu mossu
E ti renden inutile e isentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore su istare asi drommidu
Osserva ite lucru nd’ as bogadu
Chi lis as fatu ‘estires in donu
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu
Manc’ a bi prender unu cane ‘onu?
Lu tian aer timidu che tronu
Si calecunu b’ esserat bennidu
Ca aian giuiladu dae addane.
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu,
mancu a bi prender unu bonu cane?
S’ abbardente, su binu, casu e pane
Puru li sares postu pro caminu.
S’ abbardente, su casu, pane e binu
E finas calchi soddu pro ispender.
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu
Mancu unu bonu cane a bei prender?
A gridos como ti faghes intender,
ma dae te sos ladros sun bestino.
Como ti faghes intender a gridos,
peus pro te, bi ares postu tentu.
Pastote ite ti ‘alet su lamentu?

Sa cosa manifesta a totu est giara
Chi sa gulapa la ‘etan totu a tie
Chena su dannu ei su disonore.
Pastore chi sa roba tenet cara
Bi andat fatu issoro note e die
E perdet sonnu fadiga e suore.
Como t’ an tusu su masciu mazore
Ma gia nde ides ateru ‘e abbusu.
Como su masciu mazore t’ an tusu
Gia ponen s’ ama in sa mantessi riga.
Pastore chi sa roba tenet cara
Bei andat fatu issoro note e die,
e perdet sonnu suore e fadiga.
Ite ti alen minetas e brigas
S’ as su masciu e de frutu non profetas.
Ite ti alen brigas e minetas
Si atere s’ est fatu mere e donnu?
Pastore chi sa roba tenet cara
Bi andat fatu issoro note e die
Fadiga perdet suores e sonnu.
Pius de cussa lana non ses donnu,
mancu a filu fiocu ti nde dana.
Pius donnu non ses de cussa lana
No nd’ sete mancu a pessamentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi curan s’ arte pastorina
Palatos s’ an fatu e aposentos
Frunidos de ispijos e cuadros
Pero tue chi tentas sa chejina
Ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
E fundu e capitale est a sos ladros.
Solas las mandas fatu ‘e sos padros
Sa gulpa est tua e pro l’ incher ti colas.
Fatu sos padros cha las mandas solas
Ei sos ladros per mare e per mundu.
Però tue chi tentas sa chejina,
ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
e a sos ladros capitale e fundu.
Dae te sun papende a mossu tundu
E tue fina s’ abba murgunzende
Dae te a mossu tundu sun papende,
dae non bi nd’ aer curiale
pero tue ti tentas sa chijina,
ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
e a sos ladros fundu e capitale.
Rossos los faghes chei su mannale
Da chi a istare in bidda ti pisghet
Chai su mannale rassos già los faghes
E tue t’ ilgeunas a istentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi b’ abitan in cussu peguzu
Istan sempre a continu a bama tenta
E bennidu tempesta sa pius manna 
Unu turralu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est su letu issoro sa capanna
Totu ilfustos tremendesi che canna
E issos pius sanos e robustos.
Tremendesi che canna totu ilfustos
E li slampat su pilu chei s’ oro
Unu tuttalu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est su letu sa capanna issoro.
A las fidare un’ ora no an coro
In saltu abbeltu o tancadu ancora
A las fidare no an coro un’ ora
Siat in saltu brutu o saltu netu.
Unu turralu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est s’ issoro sa capanna e letu.
A su eranu nde l’ an su profetu
Ca nde li sgiogan de soddos in manu.
Su profetu nde l’ an a su eranu
Chi li sfrutat s’ intrada de unu chentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Si pastore non ses bonu
Leadi su marrone bae e zappa
Ca ti lu naro in giaru e no a cua
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O ch’ in mala custodia l’ iscapat
Est s’ inimigu de sa domo sua
Si su massaju no tentat sa ua
Sos canes e mazones nd’ alimentat.
Si su massaju sa ua non tentat
Si la zapat sa inza est pro castigu.
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O chin mala custodia l’ iscapat
Est de sa domo sua s’ inimigu.
Già chi a lu narrer m’ as postu in obrigu
Ch’ est adatadu a custu tou parrer
Già chi in obrigu m’ as postu a lu narrer
Totu a su parrer tou semus como.
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O chin mala custosia l’ iscapat
Est inimigu de sa sua domo
Risponde a custos mutos chi ti assomo
No anden in boleu chena frutos
Risponde a custos chi ti assomo mutos
Ti servan pro b’ istare pius atentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?