martedì 30 settembre 2014

piore cuadu


Piore cuadu

Semus  in d’ unu  mundu iscontriadu
E puru   d’ esser  primos nos creimus
De  totu  faeddamus  e  riimus
Pessende   d’ aer  su chel’ eretadu
Sos males  de sos ateros bidimus
de nostros non bi restat siddadu
Gai  comente sempre s’ est  nadu:
“piore chi non s’ idet, non pulimus”in atunzu

in atunzu

Sa manu chi si tancat in  punzu
Muntenet sos rajos  de s’ istiu
S’ ammentu    si muntentenet biu
In dies chi  minorigan  s’ atunzu
Comente  abba  ch’ iscasciat su riu
Atapat  a sas rocas  a raunzu
Fatende  de su logu  un’ abbunzu
De  ludu e  tempus chi non b’ est pius.

sabato 27 settembre 2014

s' abboju a su Meraculu

S’ abboju a su Meraculu.

Partida fin’ ocanno est in bonora
Sa menzus gioventura patadesa
A chirru 'e Biti e Nostra Segnora
Pro votu a su Meraculu l’ est resa
Banderas e cadderis Iss’ adoran
Donende d’ umiltade sa richesa
Garrigos andan de pan’ e amore
Pienos torran de grascia in core.

Remundu Piras -- sa roda


^^^^^^^^^
Comente narat biadu Remundu
Foltuna andat  dae ‘olta in bolta
Issa girat  che su raju  in tundu
E gai sa vida faghet  ziraolta
Prima in subra e pustis  in fundu
Difitzile resultat sa regolta
Bi cheret sa forza  ‘e su penseru
Umile tratu  et  animu lizeruRemundu Piras:

Nisciuna cosa durat in su mundu,
né pena, né affannu, né amìru.
Sa vida est roda de carru a tiru,
imprejonada in d'unu circiu tundu;
su raju ch’est a subra in primu giru
ruet a suta a su giru segundu.
E tando est una cosa assoluta:
su chi prima fit subra com’est suta...

giovedì 25 settembre 2014

santa Sabina marture cristiana

Santa Sabina marture
Malture cristiana, ses bistada
De su segundu seculu ‘e Cristos
Nobile, fis matrona cojuada
Cando cambiamentos si sunt bistos
Impare chin Serapia cuada
Connotu as mamentos bon’ e tristos
in s’ annu chentuvinti proas sa sorte
de binchere chin sa fide.. sa morte
milli.. ateros milli sun passados
sos annos chi tue in s’ Aventinu
impare chin sos populos restados
pesadu b’as basilica vicinu
sos zestos tuos restan ammentados
inie e in Patada ti so’ ighinu
in die de grascia vintinoe Austu
ti festamus in bidda.. finas custu

motivos ancestralesmotivos ancestrales ... s' eterna riscossa (cuadru de Ielmo Cara)
A bi resessin custas pagas mitzas
De boghes chi si pesan in s’ aera
Pro narrer sa paraula sintzera
“bogamuche de’ coro milli fritzas”
Annos che nd’ at passadu duamitzas
Dae s’ invasione istraniera
Pustis ateras divescias maneras
Una subra ‘e s’ atera a pitzas
Remedios cando si contivitzat
Bi sunt .. si pagu si pedit pro se
Su monte si podet suberare
E mares tempestosos navigare
Bastat de non pessare d’ esser re
Ma maniale chi muru nd’ arritzat

mercoledì 24 settembre 2014

su donu 'e naturadonu 'e natura

su entu, s' abba e su tempus fritu
isculpin donzi fromma in sa natura
sos alvures e nodos de granitu
s' aparin che a dulche criadura
inie donz' iistante sun apitu
a chie nd' at gosu in sa bisura
mai chi si nd' intendat su lamentu
de dare a s' indonu su cuntentu