giovedì 22 settembre 2011

s' ojada

S’ojada…

Naran chi de s’anima est s’ispiju
su ch’ essit  a fora dae  s’ojada ,
in d' una conca atacad’ a su tuju
luzicat in  pessona foltunada.
Si sos colores  tenden a su buju
mischina  est de vida iscossolada,
cando chin sa mirada est diretta
a sa dimanda, in  risposta  l’ isetta.

Si fuit issa e no istat chieta
s’idet chi no at pasu perunu,
de dassare arrejunu at preta
ca faulas e birgonza  sun tot’ unu.
Cando cheret mustrare mineta
istrighet ojos , no bidet a niunu,
imbeze si li lughet su  coro
finas sa vista  brillat chei s’oro.1 commento:

 1. Natale E Ornella Tamponi ‎##

  S'ogru no est semper un'indovinu
  e no podet s'anima cumpidare
  ma si portas cherbeddu po pensare
  abbaida prus bene su camminu.
  Est Deus su c'at dadu su destinu
  de pòdere cun s'ogru osservare.
  Si portas mente san'e ogru 'onu
  est ca Deus t'at dadu cussu donu.

  S'abbaidat de s'ogru sa mirada
  ma no cumprennes 'itt' at piaghere,
  dae s'ogru ischire meda cheres
  ma s'idea tua est irballiada.
  Si pro sorte l'asa indovinada
  cheret narrer ch'in sa ment'as podere.
  E si Deus cussu donu t'at dadu
  cheret narrer chi ses già fortunadu. #

  Lussorio Cambiganu

  Natale..no so frate indovinu
  Ma s’ojada la gitto sempr’ abelta
  No apo nudda in megus de divinu
  Ma mancu a carazza una cobelta
  S’ ojada t’apo nadu che-i su inu
  Ti faghet render sa cuscesci’ abelta
  Inie nudda si podet cuare
  Ruen mascheras de carrasegare…

  Paola Black ‎---

  Beh, piseddos, s'ogru no est su meu
  e potto cun reson'intrar'in rogliu,
  ambos no faddides in custu fogliu,
  donzun' at fatt' 'e rima bon'impreu.
  Tampone s'est invocadu a Deu,
  Lussurzu narat chi no b'at imbrogliu...
  ...ca no cuat s' anima in s'ograda
  mancari ch'issa siat mascarada...

  Natale E Ornella Tamponi ‎##

  M' aggradas ca su 'in' as fentomadu
  e como ti merìttas su cumbidu,
  ma veridade manc' in tazz' app' idu
  ne in s'ogru limpiu o carazzadu.
  App' a esser deo s'irfortunadu
  chi porto s'ogru puntu a ispìdu,
  ch' ammiro un'ograda goi bella
  ma no b'agatto s'anima gemella. #

  Lussorio Cambiganu

  Duos cantores dignos in favella
  Ap’ incuntrad’ in custa caminada
  No isco cal’ otad’ est pius bella
  Gaddura o de Lei o Patada
  Zertu Paula est sa reginella
  Ca nos fulminat totu a s’ojada
  It’ at a esser cando l’ap’ a bider
  Custa de poesia ch’ est sa leader

  RispondiElimina