martedì 13 settembre 2011

grascias..


grascias

Augurios  medas ‘oe apo rezidu
Dae onzi parte  ‘e logu de  su mundu
Los ap’ a ponner  intr’ e un ispidu
Pro nde fagher  ghirlanda  a girudundu
Ringrazio a totu ca m’azis cumpridu
Dendem’ impoltu  mannu in abundu
Si  a chent’ annos  eo ap’ a campare
Bois  bi siedas pro mi los contare.

Nessun commento:

Posta un commento