martedì 6 settembre 2011

cantu so bella....


Cantu so bella…

Una bella piccioca malandrina
passat iscoizzende in pebianu,
totu  a oju lelzu a sa mudina
li miran cussu bellu corpus sanu.
Issa si mustrat che fat’ a rejna
apitu  ‘e li pedire sa manu,
ma  si li sighit chin cussa postura
no bidet sos aneddos manc’ a fura.

Nessun commento:

Posta un commento