domenica 11 settembre 2011

in cussideru de unu poeta in disterru "Peppe Pintore"


·         Lussorio Cambiganu
o   
Pintore tue ses fue fue
Ma ti cherio pro apen’ arrejonare
“tio cherre ischire inue
Pessas sa vida tua de oltare”
Gighes idea de che restare cue
Oburu de a Sardigna torrare
Tue chi de sa limba ses virtude
Totue pases bene chin salude
·         Giuseppe Pintore
circa un'ora fa
o    Lussoriu es totu una pelea
cando bi penzo ene a fundu
mi naran tzittadinu de su mundu
ma deo a custu no es chi bi crea
tzeltu de torrare tenzo in bidea
po finire sa vida de vagabundu
peroe sos tempos difitzile sunu
e creo chi no rientre nisciunu.
·         Lussorio Cambiganu
59 minuti fa
o    Dae cantu tempus ses peri su mundu
Forzis sos annos 20 de Ulisse
Ma già l’ischis chi finas perisse
Est toradu dae far vagabundu
Penelope fatu sa tel’ a isse
Et Argu de su coro at fatu tumbu
No istes tropu de istare geunu
De sos sabores chi no at nesciunu
·         Giuseppe Pintore
53 minuti fa
o    a vinti atero bindighi nde pone
e duncas sunu trintachimbannos
chi soe foras de natzione
in dossu d'emigradu sos pannos
los juto e timo de finire sos annos
in terr'anzena e tenzo passione
m'attristat e mi faghe suferente
ca mi manca tantu sa sarda zente.
·         Lussorio Cambiganu
49 minuti fa
o    A bonu proe so annos passados
In terra anzena e for’ in disterru
Su eranu enit poi e s’ijerru
E asa bider campos fioridos
Finas si log’ anzenu no est ilferru
No podet dare sos nostros sentidos
Ma tue su coro lu gighes bene prenu
Etando bive a coro serenu
·         Giuseppe Pintore
48 minuti fa
o    a sos vinti atro bindighi nde pone
e duncas sunu trintachimbannos
chi soe fora de natzione
e d'emigradu juto sos pannos
ma tra totu sas penas e afannos
su chi mi da tristura e passione
es de morrere in d'una terr'anzena
ha destinu ingratu e dura pena.
·         Lussorio Cambiganu
43 minuti fa
o    L’isco Zuseppe it’’ est su chi ti punghet
Ca eo puru so istadu in continente
20 annos fatos eo penitente
Ma poi si andat ‘ue destinu jughet
Finas si fit edade sorridente
Paret chi si trazet una rughe
No b’at nudda che sa domo tua
Cando s’edade manna leat fua
·         Giuseppe Pintore
38 minuti fa
o    poto narrere no so istadu male
peroe a donni cosa limide bada.
s'europa totu l'apo zirada
unu logu a s'ateru no est'oguale
peroe bella che sa terra natale
mi paret in su mundu no bi nd'ada
est'issa chi mi ati murighinzu
mi ponet unu pagu e pistighinzu.
·         Lussorio Cambiganu
36 minuti fa
o    Pro cantu leggio in cust’ alchifusada
E pro su pagu chi t’ ap’ apid’ a notu
Su valore tou este connotu
In sa terra tua med’ istimada
Etando una die nois totu
Siet in Ortueri o Patada
Podimus imastire su poleddu
E fagher sana una rimpatriada
·         Lussorio Cambiganu
36 minuti fa
o    imbastire su poleddu
·         Giuseppe Pintore
33 minuti fa
o    ma cussu eventu istraordinariu
mi paret chi siat ancora luntanu
proite pro un'esodo a contrariu
pro como lu ido mesu metzanu
deo toco sa realtade cun manu
e po cantu lu sia visionariu
bdo sos tempos sunu regredido
e a rientrare mancu mi fido.
·         Lussorio Cambiganu
27 minuti fa
o    Eo su dubiu tou lu cumprendo
Ses babu ‘e familia e maridu
A custu puntu destinu t’at atidu
Chi no aganzas manu chi ti tendo
Isco chi ses de altu sentidu
e zeltu a tie urgogliu no ti prendo
cherio narrer solu pro un’ istante:
ma ite cheres tando chi ti cante??
·         Giuseppe Pintore
21 minuti fa
o    canta sa vida es tema robustu
ca tantas cosas b'a de narrere
po cantu trista at'a parrere
bat'oras de allegria e de gustu
su destinu no es mai giustu
po cantu si nde chelza narrere
ca tantu gia l'ischimos chi deu
e nisciunu a dad' unu pane intreu
·         Giuseppe Pintore
19 minuti fa
o    su terzu versu est isbagliadu

in calchi cosa devet iscumparrere

custu cheria
·         Lussorio Cambiganu
15 minuti fa
o    Su pan’ est bonu cand’ est cumpaltidu
Chin fizos, amigos e muzere
Chin totu cussu mundu pag’ ischidu
chi no connoscet de vida piaghere
Totue b’at gosos e cuntridu
Ma si podet menzusu aere
Si a malevadados pessamus
E no solu pro nois ma fina damus
·         Giuseppe Pintore
11 minuti fa
o    bellu est a dare e a retzire
gai naran si dividit su bene
peroe puntore su chi nde tene
lu chistit e no nde faghet'ischire
non jughet bidea de dividire
impauridu es chi bi lu lene
tando a ghite alet si chi nasa
cando no retzis e solu tue dasa>

2 commenti:

 1. Amigos de Ortueri

  Peppe, ‘oe nd’ ap’ ischidu una
  Chi t’at a fagher meda piaghere,
  In Costa Rey fio pro dovere
  cando m’an preguntadu tot’ in d’una:
  “eo chi so de custu logu mere,
  bennidu de Ortueri in fortuna,
  a lu connosches in grascia ‘e Deu
  poeta in disterru amigu meu?
  Isse si narat Beppe Pintore
  In terra grega como cojuadu,
  ma chi megus tedescu est istadu
  impare a Paul’ e Campus patadesu.
  Si l’intendes in fagher poesia,
  narali ‘e Salvadore Zedde,
  ca fimus totu cantos una pedde
  cando impare nois si essia..
  Saludalu e narali ch’ isetto
  cand’ enit, ca macarrones ch’etto.

  RispondiElimina
 2. Giuseppe Pintore
  custa si ca est'una nova bella
  chi guasi no isto in sa pedde
  amigu meu es Barore Zedde
  e cun Paulu cando in carrella
  fimis in giru che a s'alipedde
  totta notte a lugor'e istella
  si nde faghiat de onni colore
  saludalos cun afettu e calore.

  RispondiElimina