mercoledì 14 settembre 2011

in ammentu 'e Beppe Cubeddu.. poeta de Arzana..chin sa fiza Poeta Emma "lacrime di stelle"

EMMA A GIUSEPPE CUEDDU *PAPà *

babbu meu non m'ha dadu su dinare 
ma solu dignidade de coltivare .
cun su vruttu de su sou insegnamentu ,
nde tengo una dispensa de sentimentu .
e naro grazias babbu pro custu tesoro 
chi tue mìar dadu e porto in coro .
si podes beni ancora a domo mia 
cherzo cantare cun tie in poesia .
incraradie dogni tantu dae paradisu 
ca ti onzo unu abbrazzu e unu sorisu !!!!!

Lussorio

Emma Cubeddu nd’ apo piaghere
de poder sos poetas ammentare,
de Cubeddu su numen onorare
impare a babbu tou in s’iscriere. 

Issos in palcu in s’argumentare
chin padre Luca de musas alfiere,
no l’an mai fatu custu a mestiere
ma pro poder sa zente consolare.

‎*
e ti lu amentar bene amigu caru
 
ma cussa fudi una vera passione
 
tando curriana puru tempusu amaru
 
ma non sfrutana niuna occasiòne
 
cuminzanta a su scurìu finzasa a craru
tottusu impare in paghe e unione 
erricu o poberu tando vù su stessu 
nudda comente oe pro s'interessu ..

Lussorio
Chen’ interessu  ma chin passione
Sa poesia  ponet sas alas
A totu dat gosu  e unione
Chilcat sas cosas a totu pius caras
S’amore, sa cuncoldia  impone
Cando si pessat chi issas sien raras
In armonia  che son’ e launeddas
Issa bos rendet totu bellas piseddas.

‎*
e ti lu amentar bene amigu caru
 
ma cussa fudi una vera passione
 
tando curriana puru tempusu amaru
 
ma non sfrutana niuna occasiòne
 
cuminzanta a su scurìu finzasa a craru
tottusu impare in paghe e unione 
erricu o poberu tando vù su stessu 
nudda comente oe pro s'interessu ..

Lussorio
Sos tempos andan gai a curre curre
Su  como chena perun’ isettu
Si tue t’aisetasa rispettu
Atenta a no piagare subr’ e turre
Ca si zovanu enit a cuspettu
T’ ispinghet  a a suta ti ch’ abburre
Pro ti leare una sigaretta
Ti faghet olare che saetta.

‎*
deo m'amento dae pizzinnia
 
cantu vù mellus su tempus passau
 
noe chilometros attesu de bidda mia
 
iscurzoso andandu in logu ciligiau
 
ma nosi consolada armonia 
e dònzi cristìanu rispettau 
ma commo sès pardidu su rispettu 
e cherene tottu cantu a su cuspettu

Lussorio
Perda Liana  de Ozastra vantu
Est  fata  gai e li naran “tacu”,
Ma chie est istadu cussu macu
Chi at pretesu  dae natura tantu.
Aio chelfidu  menzus unu lacu
‘ue bi ponner intro unu santu;
Ca mundu at pulidu ‘e disaogu
E a su male  li aiat postu fogu.

(Emma Cubeddu)
ti devo saludare caru amigu 
mi fui divertendo commo apena 
però in domo erribadu mèr su maridu 
e mà naradu ca òle sa cena 
e non lu scronno coro perferidu 
si lu fatto sunfriri nd'apo pena 
e tando bòr saludu a tottugantos 
a sa prossima orta cun bellos cantos ..

Lussorio
chie no at muzere drommit solu
e passat sa vida iscolsolada
chircat muzere, muzere no b’ ada
et bogat a corniolo su letolu
gai narat  sa rima copiada
ch’ apo leadu in prestidu  a bolu
ma si tue  a isse pones fatu
s’idet chi ti dat bon ‘agatu.

( TERZINA ) CUMPOSTA DA GIUSEPPE CUBEDDU ARRUOLADU IN SA GUERRA DE MUSSOLINI IN AFRICA .!!!!

dae candu sa gherra es terminada
su coro non si podede alegrare
isetende donzi die sa torrada
si che puzzone podia bolare
a s'arzanesa patria natia
un'istante non d'ia a ritardare .
pro visitare sa columba mia
furiosu piùl de unu entu
cun cuntentesa manna venerdia
a tie puri fidi stadu cuntentu
si m'aiana dadu su congedo
non pius fisti stada in patimentu .
ma cantu prestu mi lu dana credo
oramai connotu ana s'imperu
dae s'orientale mi dispedo
bella su chi ti naro ès tottu beru
ch'èr de su nostru duce sa raione
fate si treme su mundu intieru .
cedin sar legar de sar nazione
ca nda tentu paura s'inghilterra
e iscioltu nde han sal sanzione
amul gherradu e binchidu sa gherra
e oe mussolini ès fondatore
de s'africana orientale terra .
su re nostru ès passadu imperadore
de ritrea abissinia e somalia
meraviglia de ogni abitadore
grazianu marisciallu d'italia
generale badoglio vice re
e i sos'abissinos sunu in balia .
negusu infame ch'ès forar de se
in palestina sind'este iscapadu
lassandu addisabeba e dessiè
rascassu e malughete ispaventadu
no ana tentu niente coragiu
candu su fogu l'emusu allumadu .
in su vamosu vorte de ambalagiu
de sambene curriada unu pò
fi de s'italianu su vantaggiu
su terribili attaccu de maiciò
est'istadu pro issu su macellu
ca vortuna non d'ana tentu no .
resistidu no ana in su duellu
ca sar ballas che grandine ruiana
de sor nieddos faghinde fragellu
su negus pro guida lus teniada
credende de ottenne bona sorte
ma sos arioplanos bombardiana .
migliaisa an'apidu sa morte
in cust'orrenda accanida battaglia
ca accesu vì su vogu tantu vorte
oramai distrutta èr sa canaglia
e fatt'amul de issu su sterminiu
ch'èr de s'italianu sa medaglia .
masedu ès che anzone s'abissinu
cuntentu d'esser fattu cristianu
e li piaghe su nostru dominiu
nol vasada sos pese cun sal manos
ca èr de gai s'insoro abbitudine
siada a sera o siada a manzanu .
este abolida s'ischiavitudine
meravizzòsos cherinde indossare
che i s'italianu su costumine
meda si prestan puru a tribagliare
bideosol de ischire calchi cosa
e tentan pala e piccu a manizare .
sa vatica lis pare curiosa
mancari sia pagu su sudore
ca sa vorza no ana istripitosa
cund'unu sole de sessanta grados
pare chi sianta in mesu de nie
a testa nuda iscurzoso e ispozados .
dae manzanu appena vattu die
bessini vora dae su pinnettu
cund'unu vusti in manol rie rie
saludandu a s'insoro dialettu
a su buongiorno li naran salame
ca pro issos èr s'unicu rispettu .
o brutta razza de negusu infame
li rispundimul nois calchi olta
murtadella sès tue mortu e vamene
ma non la creden paraula tolta
anzis lis parede una vantasia
ca a issos loso esaltada e cunforta .
de poi narana arcu mangeria
italianu bonu bonu bonu
ca su negus lis dada orzu ebbia
ma como chi vittoriu l'ès padronu
los dirigidi proteggede e guverna
e non lor lassa mai in abbandonu .
s'italiana legge sinde internada
como chi sa vittoria l'este in manoso
de su re duce sa vama si eternada
deus lor lessidi in su mundu sanos
a su re nostru cun su principinu
durene etternos sor nostros sovranos .
salven puru a benito mussolini
cun sa sua vamilia tottu unida
ca èr de nois su beneaminu
lis auguru chent'annol de vida
a tottus sos chi han partecipadu
a s'africana gherra ingrudelida .
dae su generale a su soldadu
unidos sol burghesoso e milizia
torrene a domu insoro in bonu istadu
unu mare agattene de delizia
gosende ogni sobradu piaghere
sia perenne sa ostra amicizia .
cun babbu mamma fizzoso e muzzere
tenzades paghe santa e unione
ca èr logicu e sacru su dovere
ardente sia s'istimazione
in sa bezesa e in sa pizzinnia
deus bòr dia benedizione .
custa dialettale poesia
bos renda cuntentesa e bonu proe
in sos piul momentos de alegria
saludare lu cherzo a donzi eroe
chi vedele sa patria ha difesu
e i s'amigu ostru sempre i soe
peppe cubeddu nativu arzanesu ..!!!!!!
< de giuseppe cubeddu >

Nessun commento:

Posta un commento