venerdì 19 agosto 2011

arrejonende chin Paola Black


Omin’ a palas

Cust' Adamu post' 'e palas
che cuat sa menzus parte,
no si bient mancu alas
de su puzzone, in arte
figurada, ma mi paret
ch'a mie puru piaghet... ;)

Paola black

Cando ’est ruta s’abe in su mele
L’at cantadu Pisurci in poesia
Prima chi su ‘e innanti isse ischele
Si che passat  sa ‘oza  e fantasia
Onzunu gighet   dulche e   fele
Omine a   palas, riservat  abia
De istare gai  e cussu donare
Ca su ‘e innanti no poter  istare  

Lussorio Cambiganu


Mah, eo pur'appo tentu suspettu
ch'eppat postu su profilu prus bellu,
de su chi portat a s'al' 'e su pettu
no n'ischimos s'est cosa 'e burdellu...
...dae palas già nos paret bellittu,
ma si s'ortat ladu no est delittu.... ;)

Paola black

Leadobos  in vida su siguru
Su ch’azis connotu fin’ a como
Ca de  iscasiddos si nd’ at bidu puru
Cando  si est bessidu for’ e domo
Zeltu a lu dassare est duru
De adamu  impare chin su pomo
S’ intregu de sa carre  fat’ a unu
Faghet essire macos a d’onzunu

Lussorio Cambiganu

In donzi cosa bi cheret mesura,
tue tenes resone, Cambiganu .
M'est lastim'a no li dare sa manu
ca tantu lu tia fagher a fura.
...Però m'avanzat curiosidade
a bier si b'at cos' 'e calidade...

Paola black

Paula  ap’ idu chi l’as a disizu
De iscoberrer  de Davide s’arcanu
Ma si che li ogasa su pizu
No bi li restat nudda de su nadu
Es marmaru chi lu muntenet rizu
Ca de lu gigher s’est ilmentigadu
Menzus omin’ in peta  tracagnotto
Nessi    intrat totue che a moto.

Lussorio Cambiganu

Prim' 'e narrer chi tenzo s'ogru puntu
mi deppo cust'Adam' esaminare
ne tia cherrer bier, a su suntu
si b'est su tant'abber' 'e l'impittare.
... Si no già mi retir'in bon'ordine
prim' 'e n'assazzare fror' e poddine... :)

Paola black

de pane ‘onu nde faghen in su furru
abias però nd’essit solu crusca
cando  nd’essit cot’ a turru
ti resta  unu punzu ‘e musca
a mie paret omine de curru
chena cabitta  e nudda si  bi busca
Paula si t’abaidas a mie
Lassas  peldere cussu  e chie si sie

Lussorio Cambiganu

A bortas b'at prus suddisfazione
in sa mirada chi no in s'impittu
c'a zertas femminas n'intrat su frittu
s'est lezzu s'omine in chistione.
...ti ringrazio po s'occasione,
ma m' 'orto menzus a unu lampione!...

Paola black

Custa essida est fata in poesia
No isco si est beru su ch’as nadu
No so toccadu dae sa ‘elosia
Emmancu dae su miseru peccadu
De biver isco sempre in armonia
Finas in custu ch’amusu leadu
Però Paula  ischis  de sa  ‘ua
Chi mariane no giompet  a sa cua.

Lussorio Cambiganu

Zert'est beru chi no ti potto narrer
cust'abba no l'app'a buffare mai,
ma si ti presentas seguru gai
sol'unu fanfarone m'as a parrer.
...s'inveze ti mustras pius mudestu
t'azzetto sa dimanna e su restu :)

Paola black

Custa est sa menzus ch’ asa postu
E mi rendes  sa rima e s’interessu
Abias  no est pro  antu o pro rostu
Ma solu  pro ti che sighire s’ essu
Ti ped’ iscuja  e ti pedo su costu
De un’ essida  chena perunu nessu
Semus in diveltera  pro su gustu
Mi paret, ti lu devo est giustu.

Lussorio Cambiganu


Oramai già so mann' e cadduda
po rezzire calesiat proposta
no pesso chi l'eppas fattu apposta,
ne bi appo tentu peruna duda...
... chi fis in brulla mi ne so sappìa,
c'usas ga' in pros' e in poesia...

Paola black3 commenti:

 1. Lussorio Cambiganu Sa poesia ‘e Paula

  Paula a tie chelzo dedicare
  unu pesseri fatu a ricamu,
  dae fungutu nde l’ap’ a ogare
  finas a ‘ue giompede sa manu.
  De grascia incantas su bellu cantare
  in d’unu ‘olu leadu a pianu,
  dilig’ e coro e forte nobilesa
  in poesia superas s’atesa.

  De un’ atesa fat’ e poesia
  chi sempr’ iseto in bona manera,
  in die trista o de allegria
  ses sempre tue un’ amiga vera.
  Mi tenes ‘oe o cando si sia
  Insinzendemi bona caminera
  Cando si alciat cussa ‘oghe tua
  s’isgiarit totu e nues lean fua.

  Paola Black ‎----

  Su c' as tessid' est bonu de ricamu
  ma no ne so segura s' assimizat
  a custu frore chi commo s'allizat
  chi cann' iscri' a bortas fatt' ascàmu.
  Sa poesi' est uttur' 'e campagna
  cheret da' sos ruos illiberadu
  po esser su cammin' 'onu sinnadu
  chi mi che giuttat lestr' a sa cuccagna.
  ...No porto farch'e ne istral' e zudu
  si tue no m' apporris cuss' azzudu...

  Lussorio Cambiganu

  De ajudu meu as pagu bisonzu
  Ma cando cheres ap’ a esser prontu
  A ti porrire unu pannu conzu
  Ca eo puru chin tegus fato contu
  Sese licore de bonu bufonzu
  Comente ammentos de bonu regontu
  Sa poesia est bella e soliana
  Cando chin piaghere est bufada.
  2

  Paola Black ‎---Lussorio Cambiganu :D ahahah... ca nacchi sa poesia est ambrosia... però, cun moderassione, ca s'imbriaghera puru est feeeaaaa...

  Tanno ne buffamos cun piaghere
  che ch'esseremis in d'una rebotta
  cun casu e pane cardu de cotta
  ca de sa mesa mi ne fatto mere.
  No b'at cumpetizion' in sa lotta
  canno s'at de buffare cantu chere'...
  ...No b'at limite ne impedimentu
  bastet siat addattu s'istrumentu...

  RispondiElimina
 2. Lussorio Cambiganu
  Amada.. tue bella signorina
  De coro e de alta simpatia
  frutas donosa arte in poesia
  Ti saludo a moda patadina.

  venerdìPaola Black
  Eo ti responn' a sa leiesa,
  cun d'una mia mudesta sestina
  e ti recambio chenza pretesa
  c'app' aggradessìu sa battorina...
  ...T'imbio grazi' a su cumprimentu
  mancar'in retard' a coro cuntentu...

  RispondiElimina
 3. Lussorio Cambiganu

  In mes’ e pes t’at brotadu fiore
  Pro ti dare profum’ e ornamentu
  Sos poddighes dae mannu a su minore
  Diligos sun , iscuplidos a bentu
  Peroe de cust’ arte s’autore
  No isco si ses tue o ateros chentu
  De una cosa nob’at dubiu perunu:
  “Ses bella in poesia che nesciunu”

  Paola Black ‎---
  Ant brottadu fior' 'e margaritta,
  ma ogros in cambeddas no ne zughent
  po bier cant' in sa cara mi lughent
  lezzinne custos bellos cumprimentos,
  chi tottu sos peccados sunt redentos
  de sa pintur'iscanint donzi litta...
  ...Custa figur' est sol' unu signale
  ma pro chie no s' ischit e ne cale...

  Lussorio Cambiganu

  Sa mailgaida deves ispilidare
  Pro ischire pro chie o pro cale
  Si alu no no t’at dadu signale
  Unu est no, e s’atueru amare
  Si disparu est numeru o cabale
  Dipendet sa sorte tua ‘e dama
  Paris ti dat amore, atie bramada
  S’ateru ti cunsolat in sa fama.


  Paola Black ‎-----

  Tue naras tanno chi m'enint a pes
  sos pretennentes de bonu partidu?
  Nar' eo chi su menzus s'est fuidu,
  contanne petalos s'est frimmad'a tres.
  Si est bessid' unu non' o amore
  no l'isc 'e no lu cherzo manc' ischire,
  ma si est unu bonu contadore
  totta corona tiat' ispilire!...
  ... Po ne gosare sabor' e durzura
  teviat fagher conta prus segura... ;D

  RispondiElimina