mercoledì 18 aprile 2012

posturas d'armonia.. cuadru de Paulu Laconi

Posturas d’armonia

Abbaidende fin  cussas istellas
Antigas posturas d’armonia
Finas sa luna cussas cosas bellas
Cuada , s’ ojada b’ etaiat
Su sol’ imbeze  insegus de sas nellas
Ispantu mannu cussu li pariat
Erveghes  e sa  puddita sarda
S’ ammajaian a cuss’ ora tarda

sa menzus cosa est sa naturalesa
in donzi zestu ch' enit a cumprimentu
comente su fiore porrit tzenes

a s' abe, su muscone o su 'entu
gai  s' umanidade  donat benes
si sighit de natura sa bellesa.

2 commenti:

 1. Paola Black

  Issa paret pius una befiana
  et issu est che unu mamuthone
  sos atteros oggettos chi bi ponet
  inzertàd' at s'artist' in sa piana;
  bellos colores, notte soliana,
  lastima sa coppia no b'attonet...
  ...datu peroe ch'est zegu s'amore
  già si lu gosant ambos cun ardore...


  Maria Pirisinu

  Atteru chi poeta imparadora
  mi pares pronta e affermada
  in sa vena sa musa est formada
  e de rimas nde ses amajadora
  ti l affermo deo in cust ora
  chi so solu misera appasionada
  dae deus donu rezidu no appo
  ettando ite fatto?sa'uca mi tappo...  Paola Black ‎---


  Maria no ti fettas de meschina
  cando giai ses prend' e s' Elicona
  sa Mus'in contivizzu t'at e bona
  t'at dadu sa terr' e sa raighina
  e creschinde ses zovana femìna
  in s'arte chi poete t'incoronat...
  ...sa 'ucca bella no ti tuppes mai
  cando cantas armoniosa gai...


  Paola Black ‎---

  Umile ses che virzine vestale
  e candidu che lizzu l'as su versu
  menzus custu pro caminu diversu
  c' avvalorat su bellu naturale
  chi tenes in intragnas, e verale
  essit a pizzu, ca no est dispersu...
  ...et est benale in puntu seguru
  bundante d' abbas, cantaru maduru...


  Lussorio Cambiganu

  Feminas sezis gai
  Difizile cumpresa
  Chilcades sos carignos a sa fura
  no chilchedas mai
  Cussa fazile resa
  Nessi in sa poesia ‘e bona cura
  Nades de s’umilesa
  Ma no azis s’intesa?
  Chi poesia est nobile o ‘s iscura?
  Nade de su sentidu
  Isse no est ne santu ne mischinu

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Maria Pirisinu

   Paola,de metrica tenzo su diffettu
   e de seguru tue custu l as bidu
   unu poeta a chered istruidu ?
   O naschet perfettu in s intellettu ?
   Issos naschen gia poetas'e derettu
   cun bravura e donos su cundidu
   deo poeta cherjio nascher solu
   ma gai no este.abbarro in dolu


   Paola Black ‎---


   Osserva, fizza 'ona, s' Ippocrene
   chi naschet a sas primas furiosu
   ma posca s'ammasetat e donosu
   curret selen' a mar' arrivat bene,
   cand' addattu su sit' a lu cuntener
   l'agattat, tando l'occupat ermosu...
   ... e sa presse tramutat e furìa
   in d'una cantone dulz' a ninnìa...


   Maria Pirisinu

   Lussorio,deo chilco solu insegnamentu
   de sa poesia rimediu e cura
   e de carignos no ando a fura
   male l as nada in su momentu
   mi piachet sa calma e no su 'entu
   e de armonia chelzo sa postura
   no appo pretesu fazile resa
   mi paret paga sa mia pretesa


   Maria Pirisinu
   -
   paola,boghadu m as unu turmentu
   sa vida fato de modu e sorte
   su semplice dannu no est tantu forte
   si in recreu mi pones e in cuntentu
   bi ponzo passione e sentimentu
   fin as a esser de poesia a corte
   m auguro de l aer bona sa vena
   pro cantare sa vida ei sa pena
   Lussorio Cambiganu ‎******

   No b’at mastru chi potat dare a tie
   Su ch’ intr’ e coro t’ est già naschidu
   Ap’ idu bene su ch’ as rispostu a mie
   Direta a ‘onzi versu as rispundidu
   Sa passione est candida che nie
   E a sos disizos podes dare sighidu
   Iscrie su chi a conca ti ferit
   Dae sas intragnas , e su coro t’ abberit.

   Elimina