lunedì 23 aprile 2012

Emma Cubeddu iscultrice

opera di Emma Cubeddu
Emma Cubeddu.. iscultrice

Chi non cantamos operas dantescas,
pagu male,pero Ema ides tue,
faghes operas michelangiolescas,
e s'apretzamentu meu tenes incue.
Sunu figuras bellas non t'imbelescas,
ca ses artista senz'umbras de nue.
Sighila s'arte tua cas'in coro,
proite asa unu mannu tesoro.


Emma Cubeddu
 
no este sa manu mia de onorare 
de custu soe sigura frade meu 
prite niunu mà depidu imparare 
in cuss'ora bà postu manu DEu
issu este s'artista de ammirare 
e a mie m'ha dadu su recreu 
cun s'onore de la ponne in vista 
ma chena issu , deo non soe artista ..

Pro faghed'arte bi cheret artista,
nara gai unu diciu antigu.
Tue naras ca deu ti est amigu,
pro more de issu valas in pista.
Deo naro ca parte un'azigu,
bi tenet ma es sa tua conquista.
Deus de una parte nd'a diritu,
pero es totu tou su meritu.Impara s’arte e ponel’ a parte
Ater’ est custu su diciu antigu
Nudda de s’imparadu si ch’ iscarte
Ca solu su niente est nemigu
Cussu sulenu chi nos dat s’arte
Imbeze nos est frade et amigu
Pintura, cantu, est s’allegria
Chin s’iscultura e sa poesia
si Deus non mi dada su sentìu 
deo no ischia mancu cuminzare 
ada impreadu custu inentu miu 
e deo lu cheria cuntentare
traighendoro a maridu miu 
issu contrariu e non l'apo cherfidu iscultare
deo testarda apo ascultadu a Deu 
faghinde inchiettare a maridu meu .


Un’ ateru de dicu nd’ ap’ idu
Chi no permitit de intrar’ in mesu
‘’no ponzas ditu tra muzer’ e maridu”
Ca si faghen pesu e cunprapesu
Ma si s’aminu d’arte est sedidu
No podet ‘ isse restare represu
Nar’ a maridu tou a parte mia
Su ch’ isse at.. atere lu cheria


Fio intradu in discussione
ma l’atzis fattu troppu bene
s’imazzendede su sambene
cando ponides opinione
setzis bois a campione
descriende bona ispeme
deo chi appo tottu cumpresu
bos’ammiro dae attesu.. • LEmma Cubeddu

  lussorio non merìto custur vantos
  prite sun cosas de pagu valore
  onore mannu mi dades tottigantos
  non sottovalutu custu grandu onore
  èr solu forza dada dae sor santos
  usandu sal manos mias cun amore
  e deo forzis cun sa debilesa
  apo iscultadu su chelveddu in custa impresa .

 • Francesco Canova

   bene costruida sa cultura
  chi parede un'essere vivente
  ma essende de sa peraula assente
  gia parede magnifica figura
  tue chi,l' asa progetad aderetura
  ti meritas sa corona veramente
  cun su tou inzegniu 'azzud de Deu
  as fat'oper de ponnere in museu

 • Lussorio Cambiganu

   Franziscu, bene l’as colorida
  In cust’ otada fat’ a iscalpeddu
  Da’ Emma cust’ opera bessida
  Chi paret chi li manchet su faeddu
  Fat’ a misura e candida nida
  Paret chi jutat coro e cherveddu
  Est opera bessida in lestresa
  Dae pessona ch’ idet solu bellesa

  Gianmario Dessini


   Ischio chi fis brava a poetare
  e su ch''ido t'annanghet su valore
  a conca alta poses tue andare
  ca s'arte tua ti faghet onore
  già bi lu creo no ad'a mancare
  carch'atera iscultura 'e abbaidare
  Puru da-e parte mia appretziamentu
  ca a totus nos as dadu unu cuntentu.  Emma Cubeddu

   ‎*ma ita mi narades frades caros
  non sunu onores chi bi tenzo deo
  e in su mundu non sun pezzos raros
  ca in sa semplicidade già mi seo
  non sunu de artistas custar manos
  e non sun cosas de ponne a museo
  er solu cosas chi tenzo in dimora
  e lu fatto solu pro passare s'ora .

Nessun commento:

Posta un commento