domenica 15 aprile 2012

bona die...bona die..

Saludos  a chie andat a missa
A chie pasat  dae sa tribulia
A totu sos ch’ an fatu  promissa
D’ esser  fideles   a sa poesia

Onzi pessona  semper est ammissa
d' esser a pes  in terra  o  fantasia
Totu  benin impare  a su cuspetu
De chie at a  cumone  su rispetu

totu  sighidos dae sa  bona sorte
sulenu leadu in coro 'e Gesù Cristu
cando  sulat su 'entu cuntrariu

amparu dae peleas e  su tristu.

'Oltende die chin die.. su calendariu
in bentos  de gherra, paghe o morte.Nessun commento:

Posta un commento