martedì 10 aprile 2012

grodde.. Black..Cambiganu  • su grodde

   Paola Black ‎---
   E custu mazzoneddu
   chin su nas' attaccadu
   paret chi s'imentrichet de pappare,
   no chircat anzoneddu
   mancar' infamicadu
   preferit custu fror' a lu nuscare;
   no tentat mancu s'ama
   pro com'atteru bramat
   chi lu lassant in pagh'a nde gosare...
   ...zittu, lassal'in pasu
   c'in bellu logu c'at postu su nasu...!
  • Lussorio Cambiganu

   No est famin’ e anzone
   Chi tenet su grodde
   Est ateru su nuscu ch’est chirchende
   De femina puzone
   Cuad’ intre su fodde
   Su netaru paret disizende
   Como a prim’ eranu
   Paris de cristianu
   Si li sun sos urmones oltulende
   De sa rosa galana
   Chilcat profumu e de issa at gana
   Inie  grodde femina paschende

   B’at lassadu su nuscu de s’urmina
   Ebbai  su mazzone est fiaghende
   Si est alu cue sa femina
   Sa trata  de s’amore est sighende
   De fizos nd’ an a faghere dozina
   A pustis de bator meses e mesu
   Sos cateddos at a gigher a pesu
Nessun commento:

Posta un commento