venerdì 20 aprile 2012

su 'ezzu innanti e s'ispiju (Austinu Nieddu)

su cuadru est de Mario Serra http://www.flickr.com/photos/35619784@N05

SU 'EZZU INNANT' 'E S'ISPRIGU

Austini Nieddu

Sas manos iscarnidas e venosas
de su 'ezzu s'idet sa figura
et in sa cra totta li b'addurat
su sinnu de sa vida faticosa
sol' intr' 'e-i sa limba bi perdurat
che pizzinnu s'idea disizosa...
...e li restat cuss'istintu malinnu
commente cando chi fit pizzinnu...

(de Austinu Nieddu, 94 annos)


Inizio modulo
‎*

Cando es de fronte a s'ispiju,
s'idet fieru e betzu a s'ater'ala,
cun sos annos chi jughet in pala,
ancora lu es forte che montiju.
De sa vida a murtu su cabijiu,
cando ona cando sorte mala,
E in cussas manos agallada


Austinu Nieddu

Mai nessun'at tempus mesuradu
ca no s'agatta metro de mesura
mancari dae tottus osservadu
cun neune si firmat e b'addurat
ca si si fit un'appenas firmadu
carchi cantu l' 'ìa lead'a fura...
...peroe no at 'ube l'agganzare,
no lu potto muntenner ne firmare...Bois comente santu Austinu
Totu rezides e totu torrades,
isse “Sas Cufesciones” de divinu
bois in poesia no lu dades
 
su ch’ azis imparadu dae naschidu
e sentimentos chi bene curades
s’ opera manna ch’ azis fatu in vida
est a Paula chi azis batida

Austinu Nieddu


A bois Pintore e Cambiganu
 
ch'ischides ambas duos poetare
deo ch'appo tempus de pessare
calicuna nde fatto sottomanu;
e cando tenet tempus s'iscrivanu
bi la fatt'a sa lestra pubricare...
...chi como custa mia la rezides,
si faddo carchi rima cumpatide...
...ca già l'ischides tott'est cussentidu
a un'omin' 'ezzu e rimbambidu....
... e con custa bos fatto sos congruos
bos abbrazz' e bos salud'ambas duos...


‎*
Su tempus de manos nos fuidi
e a nisciunu nde restat in manu.
Su chi cominzat a su manzanu
benit sa sera e totu cungruidi.
Pro gai creschende si diminuidi
ca es cussu pro divinu pianu.
Cun paga fortza ma s'isperientzia
es putu de sabiesa e sapientzia.

Cantu a mie faghe piaghere,
de intende custo versos mannos,
chi unu pagu mi sento in dovere,
da s'altu de so norantabattor'annos.
Biva serenu a gustu cantu chere,
nessi un'aterunu tantu e annos.
semper goi cantende in poesia
e gai faghet a nois cumpagnia.


o     

Sas manos siccas dae  sa ‘ezzesa
Sun s’arte isculpida dae sa vida
Est d’ istori’ umana sa bellesa
Su gosu e tribulia chi s’ est bida
Ma no b’at nudda, peruna richesa
Chi paghet s’armonia dechida
Chi pasat in su coro de sa zente
Semplize in s’onore e sabiente.
Fine modulo


Austinu Nieddu (94 annos)

Nessun commento:

Posta un commento