domenica 15 aprile 2012

cando su frutu..


cando su frutu..


su fiore contivizadu dat frutu 'onu... ma.. 

Cando  in nae fior’ est brotadu
Su mund’ alligrat  a sa prim’ essida
Totu lu miran,  dae totu bramadu
Paret  sa menzus cosa mai  ‘ida
Pustis  su frutu benit seberadu
In nae bi nd’ at meda a prima chida
Sos menzus  arrivin a tard’ edade
Ateros  ruen   a terra in piedade

Nessun commento:

Posta un commento