lunedì 16 aprile 2012

astru naschende (isperas de poesia)Astru naschende (Isperas noas de poesia) da chi sezis in vena 'e complimentos
ammiradores de sa vena mia
bos mando custu gratzie in poesia
isperende 'e bos faghere cuntentos
e si sezis in vena de cummentos
los ponimos in sa poetica via
pro los preservare in forma rara
e imprentare comente 'e una garaInizio modulo
Ah, ite bella vena muntagnina
chi curret che riu in chistionu
de su logu si nde faghet padronu
'ue totu passat e camminat
chi bi lassat dechida un'ormina
e currinde nd'intendo cussu sonu...
...armoniosu; firma no b'arreo
mi presento a l'ascurtare deo...


Cando in nae fior’ est brotadu
Su mund’ alligrat a sa prim’ essida
Totu lu miran, dae totu bramadu
Paret sa menzus cosa mai ‘ida
Pustis su frutu benit seberadu
In nae bi nd’ at meda a prima chida
Sos menzus arrivin a tard’ edade
Ateros ruen a terra in piedade
·         Giuseppe Pintore 


Sa die ona s'idet e manzanu
gai narat unu diciu antigu,
Deiana ancora lu es giovanu,
e no mi tesse perunu intrigu.
Chi unu die mi leat a sa manu
ispero nessi chi restet amigu.
Si gai esserat nde so cuntentu
m'est'onore e li fato cumplimentu.

‎---
Reson'amos tottus no un'ebbìa
pero' diga no ponzo a su riu
pritte cando b'iscurret poesìa
no lu frimm' eo cussu flumen biu;
chi s'in igerru curret cun furìa,
no creo chi si sicchet in s'istiu...
...naro solu "sas Noe t'accumpanze(nt)
e in valore sempre prus balanze(s)"...

Lacrime Di Stelle Una  (Emma Cubeddu)
* non bi potto restare a fagher gara 
ma unu saludu lassu cun piaghere
 
sa voluntade tua la ido crara
 
e prosar bellas fagene de maère
bido una cumpagnià bella e rara 
e che a bois non bind'hada attèra 
seguru ca bessi bella senza mie 
bonu divertimenu e serèna die ...Emma no ti frangas, osserva bene:
da' chi babbos Manuele nd'at duos
l' 'ies tue puru ch'a sos congruos
mamas duas nde cheret Ippocrene;
e chi masedu cun noi si muntene(t)
in battor' li carzamos sos pes nuos...
...che a brocca diliga e minuda
li paramos sas asas sena duda ...


cun Peppe amos pius de una gara
fattu, cun grandu diligentzia
issu forsis cun pius esperientzia
ca sa musa non d est bistada avara
mi contades donosu in forma rara
ma mi ponz eo una manu in cuscientzia
mi piaghet si,e tantu su cantare
ma de bois appo tantu de imparare


As imparadu s’arte ‘e s’umilesa
Niune cussa ti podet furare
Cando sa musa a tie faghet presa
Chin totu ti podes confrontare
D’ impoltu est chi no lees lestresa
A chilcare ater’ e suberare
Mama natura t’at dadu su votu
De poder duellare chin totu


ma si falo che impetuosu riu
non nde cherzo bettare sa barriera
mi piaghet sa poesia sarda vera
ca imparada d appo 'e babbu miu
ma issu che puzone intro 'e su niu
m at nadu na chi pro fagher carriera
non bisonzat sos atros atterrare
ma los tenner che mastros pro imparare


Sa leiscione cussa t’at dadu
Chie t’at atidu a sa vida
S’idet chi bene t’at allevadu
Ca vida l’at connota e l’at bida
Isse babbu ‘e domo accabadu
T’ at nadu de no fagher s’atrivida
De no mancare mai su rispetu
D’andare a conca alta ‘e sempr ‘ eretu • Manuel Deiana

   poeta o no, sempre arta sa testa
  ca s orgogliu dae nudda est ripagadu
  babbu custa lezione mi at dadu
  e la ponne in campu mi est festa
  mai appo dadu motivu 'e protesta
  m an sempre nadu chi soe educadu
  in su visciu chircu de non ruere
  po su chi appo imparadu non destruere


 • Paola Black ‎---

  Ite 'onu custu crabittu sardu
  chi dae Gairo jumpat sas baddes,
  t'assiguramos pro chi no faddes
  ch'in contivizzu t'amos e in cardu
  pro chi lompas de manzanu a tardu
  cun sa ven' intatta, e ti l'accaddes...
  ...in bona lena subra de sas palas
  sa menzus musa chi ti porrit alas...
 • Manuel Deiana

  augurende mi sezis sa fortuna
  e de faghere in palcu s ingressu
  ma non cherzo toccare deo sa luna
  proitte bi cherete troppu progressu
  non mi penso portadu a su successu
  e illusione non d appo peruna
  de m intender poi ai e poi ois
  preferzo innoghe cantare cun bois


 • Paola Black ‎---

  Piseddu de umilesa dotadu
  chi muntenes sana custa virtude
  no creo chi sa Musa si nd' impude(t)
  de ti tenner a sa man' agganzadu
  Issa t'at tra sos ateros chirradu
  cantu a-i custu mai bi dude(s)...
  ...Recambia s'amore de Talìa
  cun nois cant'ancor'a poesìa...


 • Manuel Deiana

  nd iat tenner manna sa mancantzia
  s iat a mancare su ostru cantare
  sezis pensende bois a m allevare
  e a mi dare sa zusta sustantzia
  deo sò preghende in s isperantzia
  una die de bos poder incontrare
  pro nde cantare a boghe una in piusu
  non pro ch essire de su palcu susu  Gianmario Dessini  Manuel chi a sa rima das valore
  cun dechidesa e cun maestria
  retzi s'umile lode e' Selvadore
  c'auno a cussa de sa cumpagnia.
  Già bi la penso chi in s'enidore
  amus a fagher cosas de allegria.
  Pro como, lea custu cumplimentu
  e a nos intender' ateru momentu-
  S.Sini  Paolo Cusinu


   cussas rimas paren un editto
  no mi piaghen sas cosas iscrittas
  como intro eo e ja di istitto
  no ti bastan preghieras beneittas
  ses galu atacau a sas tittas
  e sa religione como cito
  er minore cussa poesia
  e no ses Davide chin Golia
  no isco si pò sfida o pro offesa
  ses chilchende 'e mi ponner in pena
  ma 'e Davide soltantu sa carena
  jutto, e no appo atra pretesa
  no isco si ti contas parte lesa
  ca chilcas de mi ponner sa cadena
  de sa poesia mudas via e cursu
  ma cadena non mi pones a bursu
  Che su mui mui cheres muere
  Cusinu no arreas unu minutu.
  Su latte d'Elicona naras c'a sutu
  pero es latte fatu e piuere.
  Solu solu ses suggettu a ruere
  sena chi nisciunu t'epad'uscutu.
  In conca t'as postu corona galana
  pero ti la furat una buriana.


  • Lussorio Cambiganu

    Cando cantat su puddu
   A su primu manzanu
   S’ idet chi su sol’ est arveschidu
   Ma si lu cantat cuddu
   Fatu a cristianu
   S’ det chi cogorosta nd’ at perdidu
   No connoschet nidale
   Ohi..ohi !! foras male
   Est unu pudditu chena nidu
   Su puddighineddu
   L’at fatu deghe a zero a s’aineddu   Giuseppe Pintore 
   ‎*

   Mira chi so tònchinos
   chi valan cantu un'agu
   no an'ispera de faghe trainu.
   sunu solu borrònchinos
   proite balene pagu
   si sicat e chel'assorbi su terrinu.
   in s'ora chi pioede
   un'utiu nde moede
   de abba peroe faghet pagu caminu.
   Nue no lu favoridi
   e gai comente naschi si moridi.

   Paola Black 
   ‎----


   Est prus sa paza
   chi no su trigu bonu
   chi nd'attit a moju a saccu prenu
   cando lu mazant
   no pesat tonu
   massaiu malu e sena frenu
   non nd'essit una tazza
   de farin'in cuss'azza
   chi sol'imbruttat su logu amenu...
   ...chi' no si l'at retesa
   como si nde gollit cont' e ispesa...   Francesco Masia   Bò la dò un’isbirrionada
   cà matzis lassadu mestu e solu
   de custu betzu non nd’atzis dolu
   chi li dada mattana sa pigada
   ma si cherides bon’arrejonada
   bos la fatto sentza nolu
   dae tempus a Manuel lu connosco
   e non mi paret poeta de sottobosco..

   Como de poetare no apo gosu
   Ca sonniu si m’est inghiriende
   Prefelzo de mi fagher su reposu
   De istare innoghe poetende
   Ti naro chi Manuel est rispetosu
   De poesia chi bellas nos est dende
   Ti lasso a su tou destinu
   Poeta tue puru .. OH..Gusinu


   Cando cantat su puddu
   A su primu manzanu
   S’ idet chi su sol’ est arveschidu
   Ma si lu cantat cuddu
   Fatu a cristianu
   S’ det chi cogorosta nd’ at perdidu
   No connoschet nidale
   Ohi..ohi !! foras male
   Est unu pudditu chena nidu
   Su puddighineddu
   L’at fatu deghe a zero a s’aineddu


   A contoas male fatos si bi torrat
   Narat su diciu antigu sabiente
   Cando finas s’ainu si b’iscorrat
   Siat inzenieri o istudente
   Innoghe s’idet meda chie borrat
   Chie in poesia diligente
   Logaritimos e trigonometria
   No faghen una bona poesia


    Sas lagrimas falan dae ojos
   Sambene est sa linfa de sa vida
   Tue Pintore mele dae mojos
   Ogas in poesia .. ca l’ as bida
   Atere solu ranchidos abbojos,
   connoschen sas penas de cadriga
   sa poesia lassamula cantare
   a chie ischit s’ ateru rispetare


   Lussorio Cambiganu

   Sambene est  semper nobilesa
   Siat in gherra o in s’ispidale
   Si dat pro sa Patria sa difesa
   O puru pro cumbatere su male
   Lagrimas de dolore o bellesa
   Meda bi nd’ at.. no sun tot’ uguales
   Ma cussas   chi ti  punghen che s’ ispillu
   Sun lagrimas  ch’essin a cocodrillu


Fine modulo

Nessun commento:

Posta un commento