martedì 28 febbraio 2012

undighinas... chin Pintore..Paula Nieddu e ateros
Ajo si cherides,
ca proamos una gara,
solamente fata de undighinas.
Penzo ca ischides,
ca est una cosa rara,
divescia de sa solitas manfrinas.
Invetzes de s'ottada,
custa improvisada.
mi paret de sas pius genuinas.
mancari ati peleu
ispero accollides s'inbitu meu.  • Paola Black ‎---


   Cando s'invitu
   est bellu e donosu
   no si podet zertu refiutare;
   chi custu situ
   est addattu, ermosu
   ses tue puru in su poetare.
   Si accudimos tottu,
   ponimos tand'in mottu
   undighi rodas pro menzus cantare...
   ...chi peleu no nd'ido
   una nde pesso chentu ti nd'affido...
  • Paolo Cusinu

   Eo ndacco una e non piusu
   si su coro meu lu permittiti:
   so pessande a su tradimentu!

   ca s'ottada mi at illusu
   e su cherveddu mi repititi
   solu cussa m'est alimentu!

   no mi ponzas viscios
   ca custos sunu miscios

   inoche si chi camino lentu!
   itte peleare!
   iscriere eja ma peri cantare?


  • Antonio Porcu <<


   Tando a proare
   ca lu narada Pintore
   e Paola Blach in cumpagnia
   m'ada a falare
   tantu de cussu suore
   chi apa ruere finas in maladia
   po bos cuntentare
   una de chelzo cantare
   ma bos fatto cussa sola ebbia
   sos amigos como fetedas
   legginde no bo nde riedas


  • Lussorio Cambiganu

   Su versu chi Limbudu
   At post’ in undighina
   Est bennidu innoghe pro cantare
   Bos porro su saludu
   In custa bell’ edrina
   Chi cheret a isse onorare
   A risu s’at leadu
   Su miseru peccadu
   Chi s’omine no podet olvidare
   In su passadu e como
   ‘inari ‘e viscios de intr’ e domo.


  • Giuseppe Pintore

    Una e non piusu
   su coro non permitidi
   ca so pensande a su tradimentu.
   s'ottada m'at'illusu
   e su chelveddu reppitidi
   su chi tenzo po como in alimentu
   ma no mi ponzas viscios
   ca custos sunu miscios
   chi mi faghen'andare a passu lentu.
   b'at ite peleare
   in s'iscriere comente in su cantare.


  • Giuseppe Pintore ‎*


   Como su comoni
   faghimos manu manu
   basta chi siat cun sanu detterminu
   Paola cun Antoni,
   Lussoriu Cambigianu
   chi addurat innoghe Paulu Cusinu
   nos ponimos in motu
   tantu ch'es su fiotu
   e s'undighina faghimos a puntinu
   custu pot'offerre
   pro l'imparare basta de lu cherre.


  • Paola Black ‎---


   Fatt' acherada
   no potto cansiare
   c' atter'urzent' impignu mi reclama(t),
   chi a serada
   potto torra intrare
   bos fatto cumpanzia in cust' ama;
   cun Paul' e Peppinu,
   e cun Anton' e Rinu
   sa bella divertera già mi crama(t)...
   ...pero' pro com' e tantu
   bos salud' e abbrazzo tottucantus...


  • Giuseppe Pintore ‎*


   chi enis a bon'ora
   mi faghes cumpagnia
   e nde resto meda cuntentu.
   deo puru so fora
   pro cantare in poesia
   como non poto pro chi be s'intentu
   peroe a riguardu
   torramos pius a tardu
   pro un'iscuta de divertimentu
   s'ora es pius giusta
   e pro como la serro cun custa.


  • Lussorio Cambiganu

    sos chi azis de cantare
   sos donos e talentos
   Poetas e comente resistides?
   Apende ue basare
   Sos bostros argumentos
   Mannos, estesos cantu los cherides
   Circustanzias tantas
   Che nd’ at e maigantas
   Però si sezis bonos preferides
   Cantare in primu gradu
   Su ch’ est s’annu otantoto capitadu..


  • Lussorio Cambiganu

   Cando Pintore cantat
   S’aberit custa Janna
   Intrat solu chie b’ischit istare
   Paul’ a tot’ ispantat
   Chin meravitza manna
   Faghet proa de bellu rimare
   Sa manna maestria
   impiat issa in sa poesia
   su chi nos faghet pustis iscultare
   est cantu at imparadu
   dae montes de su Marghine faladu


  • Paola Black ‎---


   Tue, oh Rinu
   troppu mi cumprimenta(s)
   c'as unu cor' in mel' imboligadu;
   a porporinu,
   che fiore de menta,
   sos pudicos cavanos m'as pintadu! :D
   Sa zentilesa c' usa(s)
   incantada sa Musa,
   cun iss' a mie pur' as conchistadu...
   ... Ses un'amigu veru,
   rezzi tando s'abbrazzu prus sinzeru...


  • Lussorio Cambiganu

    Paula ses torrada
   Porrendemi fiore
   Sempre gentile in narrer premurosa
   Che a bianca fada
   De candidu colore
   Ses tue in su giardinu cussa rosa
   Frisca e profumada
   Che abba de funtana
   Chin sos sedidos ses deliziosa
   Ses tue bianca nida
   Ses de sa tanca sa minda innida.


  • Giuseppe Pintore

   ido su profundu
   ube sezis arrivadosos
   e custu bos faghet onore.
   su versu vagabundu
   es chi os'at seberados
   pro tesse ghirlandas de fiore.
   in su bellu giardinu
   bes Paula cun Rinu
   meritosos de su gradu mazore
   deo pro sorte mala
   cun custos mastros isto a un'ala.


  • Lussorio Cambiganu

    De solit’ umilesa
   Ses virtuos’ attore
   Che su bonu pastore e padronu
   Chin totu faghes presa
   Poeta de valore
   No lassese niune in abbandonu
   De te b’st su bisonzu
   Pro fagher bon’ incunzu
   Bi cheret poesia ch’ as in donu
   Ca sol’ impare atie
   Essit alenu dae sa ‘ula ammie  • Lussorio Cambiganu 

   Tue che ballerina
   Pones sos pè totue
   Bastat sa danza ‘e la cominzare
   Sian otto o sestina
   Semper torrat a cue
   Sa moda inie devet rientrare
   Siat ballu trincadu
   Oburu siat pasadu
   Cantende mundu devet allegrare
   Chiterra o sonete
   Totu olamus nois che coete

  • Giuseppe Pintore 

   Como l'azis cumpresa,
   sa metrica perfeta,
   esserat de Limbudu o de Mereu.
   Paula paret si pesa,
   e balla che saeta,
   a ballu sardu a su cantu meu.
   Deo cun su tenore,
   mancari in do minore,
   cun Lussoriu mi peso a buleu.
   proite custu ballu
   lu es pretzisu e non faghet fallu.

  • Lussorio Cambiganu 

   Peppe tando cominza
   A pesare su ballu
   Mancari s’arpa grega lea in manu
   Sas cordas che sa pinza
   Pro no fagher isballu
   Chin poddighes tue lea pianu
   Impare chin sa mia
   Etamus melodia
   Chi coberit inie e in Campidanu
   Ma ite bella cosa
   Ogare s’undighina dae sa losa.

  • Giuseppe Pintore 
   ‎*
   Ma non at'a fuere,
   custu sonu brillante,
   a donn'ala lu deven'intendere.
   Fit garriga e piuere,
   e como che diamante,
   s'amiru chi li devimos rendere.
   Lu tenia in disizu,
   de la torrare a pizu,
   ca est'una parte de difendere.
   Su versu resta biu
   chi no si lassat ruere in obliu.

  • Lussorio Cambiganu 

   Comente pedrischina
   Chi falat dae su monte
   Paren sos versos como lorumare
   Pauledda sa femina
   Est de su riu ponte
   ‘ue totu cherimus traessare
   Ma pro leare a ‘issa
   Cheret fata promissa
   Chi s’ultimu restet a la leare
   In bratzos a la tenner
   Chena su coro issa s’ilfunder

  • Giuseppe Pintore 
   ‎*


   Chi trazat unu ponte,
   pro traessare su riu,
   lu colamos mancari aundadu.
   Si pode faghe fronte,
   cun alenu e cun briu,
   chi Paula su ponte a trazadu.
   Istande siguru
   lu jampat issa puru,
   d'esses ladina proas a dadu.
   Ca in custu cumbinu
   sa poesia li essit de su sinu.

  • Lussorio Cambiganu 
   Est una cosa rara
   Chi brillat in sa mente
   Su chi faghet su mundu girare
   Est de sa vida cara
   In coro de sa zente
   Si podet sol’ ini’ agatare
   Siat gos’ o dolore
   Odiu impar’ amore
   Chin cussu pinzu si podet piscare
   Cantende in cumpanzia
   Nd’ essit Issa .. sa forza ‘e poesia


  • Paola Black 
   ‎---
   Tant'a sos antigo(s)
   custa fit cara e bella,
   chi bos sig' e curr'a s' Elicona;
   ma cantu pratìgo
   bos canto una novella
   chi curro che boe in Pamplona;
   rend'a sos antigos bantos
   si pratigo custos cantos,
   chi prestu mi nde fatto padrona...
   ...Rin' e Peppe l'ant promissu
   chi s'azzud' issoro mi dant fissu...

  • Lussorio Cambiganu 

   Pro tene sa promissa
   Resta t de imperu
   Però ischirria chie devet andare
   Chin tegus a sa missa
   A bider si est beru
   Chi peideru faghes ammarronare
   Chei a padre Luca
   Da’ inie si tuca
   E promissa li faghes isconzare
   Tue ses ben’ acuta
   Pro dare a mie o Pintore un’ alluta.

  • Paola Black 
   ‎---
   Mi naras tue, Rinu?
   Bidimos itte pessat
   Peppe, si tenet cosa incunzada;
   si at carchi pidinu,
   ch'intro no si lu lessat
   oppuru no lu contet in ottada;
   pero' s'a s'undighina
   l'at postu raighina
   no la podet aer irbandonada...
   ...Anzis de Ippocrene
   carrat abba e nos infriscat bene... ;)
   • Giuseppe Pintore 

    Ischis a ora fissa,
    oramai es notoriu,
    no m'agatas innoghe mai mudu.
    In cantu a promisa,
    so deo cun Lussoriu,
    prontu a ti dare donni azudu.
    Chi la tenes a pratiga,
    sa poesia bolatiga,
    ti atid'allegria cun saludu.
    De su coro naschede
    pro chi a nastros de oro ti faschede.

    Rinu so puntuale,
    cando andat a missa,
    si mi chere bi l'acumpanzo deo.
    L'iseto in su portale,
    cando chi essit issa,
    cuntenta nde siat ispero e creo.
    isco non podes tue
    no ba dubbiu incue,
    ista seguru cuss'impignu mi leo.
    bistu ca tue non podes
    impare cantams a deus sa lodes.
   • Lussorio Cambiganu 

    Tue as fatu totu
    siat peta che concale
    at esser issa a ischirriare
    su cas’ e su regottu
    diai essit male
    bisonzat bene de seberare
    a Paula s’istima
    de sa menzus rima
    pro poder a iss’ acumpanzare
    siat pro sa missa
    o ateru disizu ch’ at issa

   • Paola Black 
    ‎---
    Peppe, sinnadi tando
    sa front'in abba santa,
    e dattu chi mi faghes cumpanzia
    a cresia bi ando
    cun tegus sol' accanta,
    cun Rinu b'app'andar'un'atter' 'ia.
    Su post'est prennottadu
    dae s'annu passadu
    chi guas'irmentigada mi nde fia...
    ...No bistes acheradu
    in sa zanna, intra, ch'est riservadu...

   • Giuseppe Pintore 

    chi ti la leas gai,
    su seberu m'agradat,
    solu finas a unu tzertu puntu.
    Deo a u'es babbai,
    ando po chi s'ifadat,
    mancari no so cun ozu santu untu.
    in forma geniale
    li leo su missale.
    e cando a so santos m'at'agiuntu.
    mi cret bonu e coitu
    cominzare poto donni joghitu.

   • Lussorio Cambiganu 

    Fata l’ as s’iscelta
    No est cos’ e malu
    A itie però no pot’ isetare
    leadi sa cobelta
    Eo no bos fat ‘e palu
    Eppoi no mi pot’ imbenujare
    A bi pessare ‘ene
    Lea di su chi tenes
    Ca tempus eo no ap’e passare
    Prefelz’ e istare solu
    Chin animu biancu che letolu

   • Paola Black 
    ‎---
    Mi paret chi babbai
    già portat longa s'arba
    a tales ch'a tie agradat pilu,
    ca si mi naras gai
    a mie pur' aggarba(t)
    pro chi no siat missal' 'in pabilu.
    Nota puru s'istola,
    sena fagher iscola
    chi ozzu santu tenes, attibìlu...
    ...Podet tenner bisonzu
    de sa benedission'a s'inconzu...

   • Giuseppe Pintore 
    ‎*


    Ma tue narabilu,
    ca dispostu no seo,
    pro nudda de mi asare a issu.
    Chilco ateru pilu,
    cando b'es mi lu leo,
    che a babbai no so prolissu.
    duncas s'alva cana
    si l'aset chi nd'a gana
    ca eni santu no ruet in s'abissu.
    deo ca santu no so
    pro s'alva e babbai ti naro no.


   • Paola Black 
    ‎----
    Tand'asali sos pese,
    dagh'in caresim' este
    chi pesso già los at a tenner nettos;
    si peccadore sese
    perdes castig' e peste
    cun penitenz' e modos prus perfettos;
    "le' s'assoluzione"-
    chi l'unghes a sabone,
    narat -"de grascia nd' 'ies sos effettos"...
    ...ch'est menzus su pe lintu
    chi no l'asar' a sutta de su chintu...!


   • Giuseppe Pintore 

    Chi tue bi crese,
    deo no so credente,
    ca cussu mi paret azardadu.
    A li asare sos pese,
    at'a narre sa zente,
    ca fortzis mi so mesu amachiadu.
    Cando andas a cue
    tando faghelu tue,
    chi no lu fato gia so perdonadu.
    chi suta est'allutu
    bi lu mando su meu sostitutu.


   • Lussorio Cambiganu 

    Arratza ‘e cosa bella
    Custa missa serena
    Mi paret de Gomorra sa cantada
    Ti pessaio istella
    Lughente e piena
    Invetze pares sa Circ’ agatada
    Peppe tue mischinu
    L’asa fatu s’inchinu
    Issa olada est già a s’aparada
    In custu trambustu
    No leas nudda e cambias su gustu    Paola Black 
    ‎---
    Como lasso a parte
    monza e mossignore
    chi m'avvio custa gar'a serrare;
    dibattida cun arte
    già no l'amos, Pintore,
    ch'est bellu cun bois a poetare;
    gai puru cun Rinu
    pro tottu su camminu
    amos brulladu tantu pro festare...
    ...Com'a t'asare curro,
    ma posca nos frobimoso sos murro(s)...!!! ;D


    Giuseppe Pintore 

    Sa missa cantada,
    no es ruta in difetu,
    comente naras tue Cambigianu.
    Proite cue bada,
    unu tzeltu segretu,
    no l'isvelo c'apo sentidu sanu.
    Amus dadu isfogu,
    bufonende su jogu,
    no es bistadu mancu metzanu.
    fit''un'ispetzi'e faula
    un'abbratzu imbio a tie e Paula.


Nessun commento:

Posta un commento