giovedì 9 febbraio 2012

fiore de paghe


Fiore de paghe.

Tio cherrer ponner  fiores in manu
a donzi  dignitariu  de sa terra,
chissa ghi  lis  resesset  su pianu
de  aultire pro sempre sa gherra.
Su Deus   siat :Ebreu o Cristianu,
de Maometto,  in Palistina  serrat
sas  venas  chi  alimentan su progressu
ch’at dadu  lughe a su ch’ est suzzessu.
Onzunu s’ Evanzeliu  s’at iscritu 
a bisu sou,   su menzus paragone,
nd’ at fatu  d’Isse   re, unicu mitu
de sa   chi nachi  fit sa religione-
Abramu a fiz’ Isacu l’at gitu,
chena dimanda  o peruna rejone,
innanti a Deus de totu  e  l’at  donadu
pro  sola fide  a totu su criadu.
Cal’ est  su prinzipiu, su motivu
chi ponet  s’umanu  cuntra  se?
Dae cominzu finas a s’arrivu
sempre  sa gherra ponet in su pè.
Su prossimu  chi faghet s’atrivu
no lassat nudda  pro niune o se,
totu s’at a falare a piore
si no abamus  de paghe su fiore.

Nessun commento:

Posta un commento