mercoledì 15 febbraio 2012

colores

Colores….

Una dimanda como a bois fato
“ischides cantos sun sos colores?”
Arcubalenu  in  sardu  si l’agato
Cherzo pintare in cuadru fiores
Innant' in limb’ istranza bo lu fato
Bois  mi curregides sos errores
Entando como cominz’ a pintare
A bois pedo  ammie de ajuare:

nademi bois  si  in di’e fitianu
estides sa camija bianca o cana?
Su color’ e su sole su manzanu
Est giallu, o puru grogu  chei sa lana?
Cando s’amigu m’istringhet sa manu
Su coro ruju  diventat a sa gana
Alcio sos ojos a su chelu apitu
ido a   isse  azurru  e biaitu

De murinu su grigiu  at ‘estidu
S’ aminu  de sa zente ammudinada
Buju  opacu  su putu  l’apo idu
De abba  tota canta bulluzada
Irde  s’ ispera  verde su sentidu
Niedda che sa pedra affumigada
Su caddu aju, multinu o murru
Che tintieddu in sa  ‘ucc’ e furru.

Nessun commento:

Posta un commento