sabato 11 febbraio 2012

caddos biancos....Caddos biancos

Caddos biancos  'olende  ap' idu,
comente apo sempre  disizadu,
piagheres  chi coro m' ana cumpridu
carrende  arrios  d’amore bramadu.
Desertos  finas   d’ervas an rupidu
pro render su passagiu  coloradu,
a  cu  calesse  chi non toccat  terra
a  post’ e rodas b'at alas in perra.
cussu mantu  biancu chin s’istriglia
bogat  a fora  su malu revuzzu,
batoro sun,  pro fagher quadriglia
aunidos  tot’ impare  in su manuzu.
Sonan  in armonia  de un’ ischiglia
in tundu no b’ at ater’ ischimuzzu,
inie  sa paghe, s’amore si serrat
no at iscampu  s’odiu  e sa gherra.

Pro cantu  poto faghere de me
naro  de mundu bellu disizadu,
a modu chi su  servidore  o  re
cumprendan su mamentu delicadu.
No b’at  ispera si calcan  su pè
in tronos.. dae fide abbandonadu,
su mundu  no est  tottu in una serra
'onzi pessona  nd' est palt' e perra.

Nessun commento:

Posta un commento