giovedì 9 febbraio 2012

litera de Peppe Pintore a Anghelu Carboni.. • A tiu Anghelu Carboni.

  Salude e bona die ti’Angheleddu
  mancari virtuale no at’a cre,
  cale onore mannu cun foste
  de poder’ cambiare unu faeddu.
  A lu faghed’in arte poesiana
  ischinde ca no est’arte mia,
  ispero custas pumas de poesia
  un’iscuta de recreu li dana.
  Aboltas mi ponzo in cust’impreu
  peroe camino a bascia fronte,
  timinde a bintrare in su rodeu
  no soe Pindaru ne Anacreonte.
  Gia l’ischit ca bi olet arte e cura
  pro cantu poto mi leo s’obrigu,
  pungo sa musa e li pedo azigu
  calchi versu pero sen’impostura.
  Bias tantas mi trattana ene
  calchi bisita mia puru amittini,
  de m’acurtziare a s’Ippocrene
  de trubulare s’abba non permitini.
  Gai cun issas che colo sa die
  isperantzosu mi dana sa manu,
  cando angustiadu cando rie rie
  che umile peregrinu ch’es luntanu.
  Ma mi elza foste calchi nova
  li fato sa pregunta fora male,
  proite sutapostu a dura pova
  chi lu siat serenu est’essentziale.
  Po su liberu ch’in donu m’a fatu
  a brincos pesadu mi e su coro,
  lu tenzo cunservadu che tesoro
  apretziadu l’apo e li soe gratu.
  Cando chi leadu l’apo in manu
  unu minutu non podia resessere,
  s’insostenibile lizeresa de s’essere
  fia lezinde cale casu istranu.
  Apo nadu pascescia tene Kundera
  non benzo mancu a s’impignu,
  ma custa est istoria reale e vera
  de lu legire como es pius dignu.
  Cominzo s’inguaribile vagabundu
  canta fortza de animu ite podere,
  de voluntade detzisu fin’a fundu
  de su pessu a si nde faghe mere.
  Mi so postu a cunfrontu ilgonzosu
  chi falada mi nde sunu sa lagrima,
  cale zigante ite persona frima
  dominante in su patire maestosu.
  Foste a mie ti’Angheleddu
  m’a dadu una letzione de vida,
  paret chi deus l’a postu a guida
  ca coloridu ide cantu es nieddu.
  In s’andala de custa vida terrena
  non bi noto un’iscuta e tzedimentu,
  semper’a un’ala lassa sa pena
  si mustrat serenu in su patimentu.
  Godit e assaborat cuddas cosas
  chi unu die faghiat curre curre,
  e mustrat a donn’omine c’ocurre
  sa simples armonias chi si gosa.
  Foste ti’Angheleddu oe es custu
  un’eroe tra tanto mannos eroes,
  pro cantu su destinu l’at’infustu
  donni die nd‘es dende sos proes.
  Anghelu de lumene e de fatos
  custas sunu sa giustas peraulas,
  ateros che a mie li sunu gratos
  sentimentu e sincheru sena faulas.
  T’ia cherrer de no esser’atesu
  pro l’istare vicinu nessi un’aizu,
  ma chi no bada intopos in mesu
  mi l’apo apagare su disizu.
  Tene su donu cun pagos atzinnos
  de narre cosas c’ateru no nada,
  proite in mente tene so disinnos
  paret chi sa columba bi es falada.
  Solu cun sa mirada isfogada
  su vulcanu de fortza ismisurada,
  amorosu afetu retzit e dada
  e ue bes su bisonzu consolada.
  Custu bive sou est’esemplare
  mustrat sa fortza e sa voluntade,
  sa virtude sa gloria s’umanidade
  mai in sa vida de s’abandonare.
  Como, li leo s’ifadu ca so ifadosu
  cun custa musa mia iscalabrada,
  ma ca es bonu e pascesciosu
  ispero nessi l’epat’agradada.
  Ispero ancora chi unu sorrisu
  li diat cust’umile musa mia,
  chi de consolu un’iscuta li sia
  gai in coro mi lu tenzo intzisu.
  Ite narre li poto ti Angheleddu
  de tanta amistade a coro in manu,
  grascias a Lussoriu Cambigianu
  de tantu onore mi leo su cappeddu.
  Virtuale trazadu amos su ponte
  m’est’onore so fieru e cuntentu,
  un’abbratzu de s’olimpicu monte
  l’imbio a punta de gennargentu;
  De igue lu lea zefiru delicadu
  a s’orija li narat in d’unu susurru
  de Pintore su saludu est arrivadu
  imbiadu de coro caldu che furru.


  S'anima.

  In su frenetigu ambiente terrenu
  ue paret su fisicu suferente,
  bias tantas nos ch'essit de mente
  de s'anima sa fortza e s'alenu.

  Naran tzeltos chi siat gai potente
  ocultada sena limide ne frenu,
  abboghinat cando chi es silente
  e muda es cando be su serenu.

  Poi mortu s'imboligu chi at susu,
  libera torrat a ue es bennida,
  de su corpus mortale no faghet usu,

  ma torrat de nou in atera vida,
  pro si purificare de piusu,
  finas chi Deus la tene remunida.

  Cun afettu amistade e simpatia
  un’abbratzu mannu a menzus intendere.
  peppe pintore.

Nessun commento:

Posta un commento