mercoledì 13 novembre 2013

su 'asu

Su ‘asu

Su primu ‘asu chi nos dat sa vida
Est cussu chi nos torrat a sa mente
su caldu late ‘e mama a s’arveschida
disizu ‘e vida , e de vida semente 
paret chi siat bon' usu in dipartida
de narrer “mama mia” torra presente
cuss’ asu de sa prima naschidura
chelzo gosare torra in partidura.


Totu   sos milli.. e milli pius ancora
Porridos o furados  a sa cua
rezidos  da' una dea  incantadora
Dae giuda falzu chi a niune ajuat
Chie  sos pes  basat  et   onorat
De  anzenos  ..  comente mente sua
Totu custu  basare est in difetu
Ca no cumprit  de vida  diletu

Unu basu  est bellu e corporale
Cussu chi passat a su coro alenu
Cando  in su  disizu  est uguale
S’ affetu  chi si donat chena frenu
Donzunu  est  unicu  originale
Comente primu ‘asu dadu a lenu
Penseri, gosu  e de natura fatu
custu menzus est de, laras  cuntatu
Nessun commento:

Posta un commento