giovedì 7 novembre 2013

s' artistaS’ artista

Tue de vida ses penseri e arte
lughe inue bi pasat s’ iscuru,
colores pinghes in totu sas partes
sa fantasia brincat donzi muru.
No chilcas mai sos giogos de Marte
sonos, cantos, ballos a duru-duru,
vida chi passas gai a cuntemplare
comente menzus la poder amare.

Bides realidades de su mundu:
sos dolos, disisperos, ingiustiscias,
ma finas gasi lu rendes giucundu
ca intr’ e s’ arte tue totu miscias.
Sos elementos ti giran in tundu:
intr’ e a tie impare  los friscias,
cando nd’ essin a fora dae sa mente
lassas sinnu in terra eternamente.

Bellu bogas su sonu de’ toveddas
si de su musicista as su coro,
li preguntas “proite no faeddas?”
a s' ober' isculpida e fat' in oro.
Sos cantigos a solu o in chedda
de armonia nde faghes tesoro,
totu cust' arte e custa sinfonia
ligas in sa pintura e poesia. 

Nessun commento:

Posta un commento