giovedì 21 novembre 2013

a dolu mannu... (opera di Vincenzo Manca Luridiana)

a dolu mannu

OHI!! dolu mannu
Totu t’ as trazadu
Bessende dae sos rios e su chelu
Ma cantu dannu
Chi as causadu
ponzende tantu impignu e meda zelu
Comente zegu
de mal’ arrenegu
As postu a sa Sardigna canu telu
Mala caratza
Non binches cuntra a sa Sarda ratza..!!

1 commento: