domenica 24 novembre 2013

s' arcanu sentimentu
arcanu sentimentu

^^^^^^^^
Bella l’ as posta in pedr’ isculpida
Sa rima, su dolore e su sentidu
S’ arcanu sentimentu t’ est bessidu
Che sinnu de sa morte e de sa vida.
“Carrale” li preguntas s’ atrivida
“Inue cust’ isetu t’ est naschidu?”
Isse , ti narat : “l’ apo remonidu
Pro dare a custu mundu una pulida”

Nessun commento:

Posta un commento