sabato 30 novembre 2013

si binu narat totu in beridade suore mastru t’est d’ umilidade.

si binu narat totu in beridade
suore mastru t’est d’ umilidade.

Binu,.. ‘u’ enit custu nuscu bellu?
Cal’ est sa manu de tantu segretu?
Fortzis sa linna de su carradellu
Bene pulidu … e de chercu netu.
Fiagos odorosos de clavellu
Atesu che l’ intendo cuss’ isetu
De poder biver impar’ a tie
Comente bidu as sa not’ e die.

Si coglis custos donos de natura
Donendelos in nuscos e sabore
Est ca sa terra impare cun su sole

T’ at dadu s’ alimentu e s’ amore.


si binu narat totu in beridade

suore mastru t’est d’ umilidade.

Nessun commento:

Posta un commento