mercoledì 21 marzo 2012

su 'inari
su 'inari


 • Lussorio Cambiganu

  At esser beru su chi naras tue
  in su bisonzu isse est padronu
  ma si no b’ at salude a inue
  andas pro gosare cussu donu
  oburu s’istas semper fue fue
  no as mai pasu e ne di’ e bonu
  est solu in vida cunvinzione
  ch’ inare siat in domo padrone. • Paola Black 
  ‎---

  Beru: s'inar' est padronu malu
  ma nos praghet su sou dominiu,
  anzis de nd'esser isciaos galu
  cherimos, sighinde s' abominiu;
  est una dittadur' e bugginiu
  no ischimos 'ue fagher iscalu...
  ...difizil' est su fissiu a perder
  dae naschida fin'a nos isperder... • Lussorio Cambiganu

   
  Totu paret a isse rapportadu
  Saludu, amore e ricchesa
  Maleitu chi l’at inventadu
  Nos at mente e amina presa
  Cando s’omine s’est liberadu
  De custa cadena d’ isciaesa
  Podet narrer d’ aer agatadu
  Su sensu de sa vida e sa bellesa.

Nessun commento:

Posta un commento