domenica 25 marzo 2012

Sa gara de: "Su miraculu" (Tzuseppe Pintore)- "Su dubbiu" ( Lussuriu Cambiganu)- "S'iscentzia" (Frantziscu Masia)
Sa gara de: "Su miraculu" (Tzuseppe Pintore)- "Su dubbiu" ( Lussuriu Cambiganu)- "S'iscentzia" (Frantziscu Masia)


Si cunfrontana sos poetes:  Tzuseppe Pintore de Ortueri; Lussuriu Cambiganu de Pattada e Frantziscu Masia de Tula…

Giuseppe Pintore

Cheria chenza ponnere ostaculu
cantare custu tema nou nou.
Comente cheres a piaghere tou
su dubiu s'iscienzia su meraculu.
Non b'a bisonzu de faghe s'oraculu
pro chie si ponet in custu prou.
Ma fatu siat cun prinzipio sanos
ca sun cosas de totu sos umanos.

Lussuriu Cambiganu

eo semeno in penseri duda
La gito fatu e ando costante
Meraculos chi essin a s’istante
Est che sa limba chi abbarrat muda
S’iscenzia pro cantu est brillante
 Onz’intantu si mustrat che a Juda
Abbias d’asu ti dat sa zertesa
S’incras manzanu ,s’ anca est istesa.

Francesco Masia

Lu fatto pro cussos chi non fini sanos
e benomale che sun finidos in s’ispidale
reposende in bonu e morbidu cabidale
can passadu in gioventure mentzus beranos
visitados dae amigos,parentes e paesanos
 ana torradu a leare bonu caminu e viale
e daghi sun torrados a domo insoro e consolados
tottu ana pensadu chi gratzie a “s’iscentzia” fini sanados ..

Giuseppe Pintore

s'illusione tua es troppu manna
cun sa sientzia no faghes meraculu,
proite cando agatas un'ostaculu
no triunfas ne cantas in osanna.
Ses che su etzu chi lentu s'afanna
caminende apozadu a su baculu.
avantagiadu no mi pares tue
passu longu non bettas atr'ue.

 Lussuriu Cambiganu

Non b’at in megus dubbiu perunu
Chi vida no dat mai zeltesa
‘oe est goi cras est male presa
Meraculu no nd’ ides mancunu
S’iscenzia semper est in pretesa
De narrer “eo so su numer’ unu”
Pestanu tra s’arrogu e s’ignotu
Ischirrio dubbiu dae sempre notu

Francesco Masia
 Cantu ada fattu s’omine in su sou andare
si devede bidere cantu e bene b’ opereidi
ada devidu s’iscentziadu semper pensare
e fintzas a sa luna isse b’arriveidi
pro bos podere dae subra osservare
tottu cussu isse si lù gherreidi
e si s’iscentziadu meritada cuss’onore
est cà restada de miliones de inventziones creadore...

Giuseppe Pintore

Tue andas benis in sas istellas
de s'imbentu naras ses poeta,
m'arrivadu no ses a sa meta
proite totu cantu no sugellas.
Osselva in Lourdes ite cosa bella
inie a fatu idere bernardetta
fine su dubbiu incue enit mancu
sa fide manifesta liberu e francu.

Lussuriu Cambiganu

Totu a su penseri est cunzessu
Siat iscenzia che sa santidade
su chin no torrat in veridade
Est sa prepotenza ‘e su progressu
Finas s’ illusion’ e santidade
Est roba de unu mundu pelfessu
Etando pesso chi s’imperfescione
siat sa vera beneiscione.

Francesco Masia

tando Zichicchi non est’istadu
unu veru iscentziadu de alta mente
cà fidi omine e fidi consideradu
chi podiada istare de Republica presidente
tottu sos onores in vida l’ana dadu
e in universidades semper dotzente
ad’appidu bideas in totta sa sua pensamentosa vida
e in su progressu bos’ad’ imparadu fattendebos de guida...

Giuseppe Pintore

Zichichi cheret esse che a deu
narat puru miraculu e su mundu,
mira isse bi crede a parre meu
cando totu analizat a fundu.
 Ides faeddende de Galileu
divin'omine narat in su profundu.
sa sientzia mancu la separada
dae su trascendente gai narada.

Lussuriu Cambiganu

Tue Pintore ammie ses nende
Chi meraculu est un’ ispera
Ti naro chi comente imbreaghera
Cussa pessona morit caghende
In veridade dae manzanu a sera
Si bivet chin dolu tribulende
Cussos chi, meraculu an bidu
Mi paret disizu de sentidu..

Francesco Masia
Ti rispondo cun calma caru Pintore
cà mi naran chi de poesia ses bonu mastru
in s’iscenzia non risultada dubbia a incastru
né miraculu aggiuada bon’inventore
si non b’est sa bravura de operadore
 de inventu nd’essidi mannu impiastru
e podede sa natura fintzas bene cunformare
ma bi cheret semper s’omine a l’acconzare.
  
Giuseppe Pintore

Sa sienzia istudiat sa natura
chi es gia miraculu a contu sou,
nudda mi as nadu dae nou
ischire cheres totu s'ermosura.
pro faghe tue su meraculu tou
aboltas bessis fora de mesura
deo su meraculu c'apo in podere
aconzo totu cantu a piaghere.

Lussuriu Cambiganu

D’Ipocrate si faghet giuramentu
Pro dare cussienzia a meighina
Ma forzis est menzus testamentu
De fagher cando li porris s’ischina
Dutores t’occhin a su fogu lentu
Atacados a ‘inari ch’ erighina
Ebbai sun padres miraculosos
Cheren istrinas eppoi ti dan sos gosos..

Francesco Masia

fintzas a su bonu agricoltore
chi impittada trastos e attrezzos
li bessidi sulcos pius letzos
cando impostada su laore
oe impittada su trattore
 chi est cumpletu de aradu e istertzos
prima si faghiada a manu tottu
ma miraculu in cue non si nd’a connottu..

 Giuseppe Pintore
Ma guasdi m'intendo gioviale
c'as tzittadu bellu s'argumentu,
sa cale nde so meda cuntentu
l'as fatu in manera geniale
 penza a su meraculu industriale
su setighentos origine a tentu
comente ides tue in cuss'impreu
bi e smpere su meraculu meu.

Lussuriu Cambiganu
A duellare bi l’azis sighida
Chilchende ‘ue poder ataccare
Cussas rejones chi no an a dare
Nudda ‘e bonu ma solu caddarida
Su dubbiu solu podet avvivare
A veridade chi mai ses bida
Ne in meraculu mai cumproadu
O iscientziados chi totu an luadu.

Francesco Masia

Bae chi a mie tue non m’ imboligas
mancari tenzas gana de mi m’imboligare
e mancu tue a mie mi morigas
mancari chi mi cheffas morigare
ponedi in conca de m’affrontare
 cun veridade e cun cosas nodidas
lassa in pasu dubbiu e miraculu dubitativu
cà ses faeddende cun d’unu chi in su faghere est attivu...

 Giuseppe Pintore
Ma tando ses tue meraculadu
chi de s'atu tou ses attivu,
creia ca fisi unu iscientziadu
 invetzes de iscientzia ses privu.
cun sa laura cres de faghe su divu
ma luntanu no ses arrivadu
proite chi cumbatis chin megus
iscude sa conca e tortras in segus.

Lussuriu Cambiganu

A tie, oh Franziscu Masia
Ti naro chi no as seguresa
D’esser duttore oburu in majia
Semper cuscescia azis in coro presa
Tot’ un’ imbrogliu, una litania
 Chena cabu, ma sulu at pretesa
D’esser in custa terra imbonidora
Siat iscentzia, che jana in malora..

 Francesco Masia

Ai cantu sas mentes atzis meschinas
mancu Cristu naschende bos’acconzeidi
nademi si fini bellas e prodigas fainas
cussas chi sa natura bos’indicheidi?
nè su dubbiu e né miraculu b’appeidi
 a che ogare malas e insanas marighinas
ontzi orta chi miraculu s’adombraiada
pius bidea noa in conca sì mi poniada..

Giuseppe Pintore
‎Bae ca tue no nd'as cumandu
proite cue totu cumando deo,
pro cantu in longu e lagru su bandu
ettas, mira su chi fia semper seo.
So deo chi ti do tantos peleo
proite ses andende a s'isbandu.
Cando best'in mesu su meraculu
es ca no as superadu s'ostaculu.
  
Lussuriu Cambiganu

Sa duda t’apo nadu ch’ est sa sola
Chi ponet a cabu totu cantos
Chena illusiones e ne bantos
Semus in terra una bandarola
Ilfusta dae lagrim’ e piantos
 Chi nues e confine totu ‘ola
Semus in terra chin sa mente presa
De nudda ch’ at una sola zertesa.

Francesco Masia
Fintzas custu pro esempiu ti atto
chi parede unu cositta de niente
non teved’esser naschidu inteligente
chie ada fattu sa macchina de su tzelatto
Procopio Castelli isse veramente
l’ada inventada ei su numene sou fatto
si siscenzia e cussa conca non bi fid’ istada
cussa durche macchina, chie l’aiada inventada??
  
Giuseppe Pintore
Narali de parte mia a Procopio
chi de inbentare nde tene gana
chi lu fetta cun bidea sana
 ca tantu no lu semus is propio
deo sa dose ti la raddopio
penza tue a cuddu afidu e Cana
chi Procopio es che a mie divinu
tando chi jambet s'abba in binu.

Lussuriu Cambiganu

Meraculu est pro chie chen’ ispera
Dat a su divinu su destinu
No at de sa vida idea vera
E pessat a su fumu de continu
Onzi die passad’ in trallallera
Poi che ruet intr’ e unu pontinu
Fuende a respons’ e rialidade
Sa frunda est solu ‘e famidade..

Frantziscu Masia

Un’atteru  datu ti dò e mi l’agabbas
troppu mi ses fattende impedimentu
su chi non est in su etzu testamentu
l’ada iscrittu  Martini cun pinnas bagnadas
prima cussos iscrittos pariana baggianadas
fattas in complicadu arabicu accentu
isse pensadu b’ada cun intellettu sanu
e  dae tando ti l’acciappas tradottu in Italianu.

Giuseppe Pintore
Ateruna olta mi das gosu
pro su meraculu de religione.
Oe cumprendene sas persone
 su chi prima lu fi dificultosu.
Es meraculu presta attenzione
fines a cunsizare su dubbidosu.
Chie a sa duda a dadu moida
sa vida sua si che cola boida.
  
Lussuriu cambiganu

In veridade nudda b’at de prezisu
‘Emmancu est comente tue naras
Sa duda est che a bellu sorrisu
De chie isperiat de vida sas caras
Pesso chi mancu in su paradisu
 B’ at postu si custu no imparas
D’essere unu de sa tanta zente
In dubbios chi ti lean sa mente

Francesco Masia

Siscentzia est arrivada como cun sa tradotta
s’est assentada cà atteru deviat inventare
de miraculos s’est posta a dubitare
e veridade pragmatica sa pius connotta
setzis dai chito ambos duos a su lotta lotta
ma realtade non resessides a cambiare
in custu mundu fattu de qualunquismu
contada solu su ichire fagher e su realismu..

Giuseppe Pintore

Nudda mi dasa e nudda mi furas,
peroe cun sa duda andas male.
Chi t'agattas malaidu in s'ispidale,
 cando so duttores no agattan cura:
bias tantas santa una figura,
est'apparida e in forma naturale,
torra su moribundu de nou sanu
senza b'aere iscientifica manu.

Lussuriu Cambiganu

Ti dasso cussa sant’ illusione
Chi tantu faghet ben’ isperare
malaidos chi pessan de sanare
ponzende fatu a una pultascione
eo però sigo a dubbitare
 meraculos chena una rejone
ca finas Jesus foras dae tempiu
ch’ ogheit de cummerciu cuss’ iscempiu

Francesco Masia

mi la setzis morighende e restades morigados
fentomende credentzia e religione
de s’iscentzia restada sa rejone
e fintzas santos a cue si sun bettados
cando si neidi chi terra giraiada frastimos fin bettados
ipotitzende disgrascias e maleditzione
oe a Galileo l’ana onoradu e accreditadu
pro tottu cantu su chi aiada istudiadu e osservadu.

Giuseppe Pintore

In su tempiu afarios faghiana
e Gesus cue si fit airadu.
Amenta a lazaru a resuscitadu
cosa chi so duttores non podiana.
chi issos che Cristos istado fiana
 no l'aiana mancu crocifissadu.
Poi chi l'ana fatu crocifissu
a sas tres dies resuscitat'issu.

Lussuriu Cambiganu

Finzas a Jesus dubbiu est bennidu
Cando su sole in rughe fit brujende
A Babbu Mannu tando l’at pedidu
“proite lu fit abbandonende”
Niune est in su mund’ ischidu
 Solu presumu est lorumende
No b’at iscienza emmancu religione
Chi potat dare a sa duda rejone..

Francesco Masia

Cantas discussiones e diseos
fintzas a Gesucristu fentomende
bo la setzis ballende e cantende
mi parides bois  puru fariseos
setzis pontzende in mesu milli anneos
ma mi paret chi veridade setzis neghende
si s’omine non ada  conca intellettiva
a si ochire cun manos sua già b’arriva..
  
Giuseppe Pintore

Franziscu ti as leadu sa furia
guasi pares tue meraculosu.
Ma ses currinde cun sa fantasia
su mundu es pro te dificultosu.
Lussoriu puru ca lu es dudosu
su mundu li pare totu mala ria.
gai sezis donn'ora pianghende
in caligunu meraculu isperende.

Lussuriu Cambiganu

Meraculu est unu, unu zertu
Sa bennid’ a sa vida in bonora
Cand’ a su mundu sos ojos abertu
Narat: “ como est bennida s’ora”
Partit viagiu in destinu inzertu
De Ulisse chi caminat a infora
E suberat d’ Ercule sas colonnas
Chena toccare pius sas ispundas.

Francesco Masia

s’iscenzia a su dubbiu ponede ostaculu
medas s’attaccana a credentzia religiosa
e parede chi sa cosa pius meravitzosa
est cando s’avverada bonu miraculu
non importada pius contu e calculu
ma sa faina cussa pius rigogliosa
cà credentzia e  dubbios postos umpare
 paga  serenidade semper t’ana a dare

Francesco Masia

Tzuseppe e Lussuriu,
a su chi nades non bì creo
cà impitades eresia manna
forsi non fidi su filu de Arianna
chi ada indicadu retta via a Teseo?
a esempiu cussu fattu bò lu leo
pro indicare a bois puru sana gianna
intradebei seza dubbios e miraculos
cà s’iscentzia los’ada già fattos bonos calculos..

Giuseppe Pintore

A cuss'ottada fato unu restauru
proite ses torrende a campu meu.
Chi nde ogas in campu a Teseu
 mancu incue ti ponzo su lauru.
Cando fit in su labirintu feu
in perigulu cun su minotauru.
Lu salvat Arianna de s'ostaculu
cussu puru conta che meraculu.
Lussuriu Cambiganu

Onzunu si nde leat sa parte
Su tema sou chi l’est toccadu
In cuntierra como che a Marte
Ponimus totu comente dubitadu
Niune est zertu ma si leat s’arte
 De aer su cuadru pintadu
Finzas su pius mannu inventore
De dubbiu nde faghet onore

Francesco Masia

 Mi dispiaghede tzuseppe de s’abbagliu
su chi sutzedeidi fidi tottu calculadu
a Teseo Arianna ada cussitzadu
giustu modu chena fagher perun’imbagliu
li pontzeidi  in manu filu de ragguagliu
bessidu dae iscentifica conca e bogadu
si tue pensas chi cuss’idea fidi incolore
deo ti naro chi fidi dettada fintzas dae s’amore..

Giuseppe Pintore

A difende su tema ses presumiu
osselva su meraculu meravizosu.
Amenta cantu nd'a fatu Padre Piu
cun so malaidos semper premurosu.
Lussoriu ca lu e semper dudosu
nde so cumbintu ca l'at intesu e biu.
Nde tenzades o nono de piaghere
e su meraculu chi tene podere.

Lussuriu Cambiganu

Meraculos de mente ingannadores
Sun su sulenu de chie no toccat terra
Pro ilmentigare tragedias e dolores
Sa veridade in sonnios che serra
Finas sos santos padres pedidores
 A sos imbonidores faghen gherra
Cussos chi de sa virtude issoro
Miscian s’abba santa impare a s’oro
  
Francesco Masia

bos’ammiro cà peraula non bos trema
e bi setzis pontzende bon’intentu
de cussu so onoradu e cuntentu
istade attentos però mandighende crema
bois  mi parides che Cervantes in poema
cando ada fantasticadu in molinos a bentu
e s’eroe chi isse e tottu aiada inventadu
dae sa credentzia a sas palas s’est’appiccadu ..

Giuseppe Pintore

Tzeltamente bi sun sos impostores
es gai de cando esisti mundu
ma su meraculu es pius profundu
 pagu contana sos ingannadores.
Mira in Fatima cantos onores
tributana a Maria totu in tundu
e nde so cumbintu e seguru
c'apretziades s'eventu bois puru.

Lussuriu Cambiganu

Ch’ in die cras no b’at zertesa
Lu narat su diciu antigu
Iscientzia at sa pretesa
D’esser d’umanidade amigu
No idet cantu l’at offesa
 Chin gherras, e miseria a sigu
Pro cantu su progressu siat mannu
Ateretantu est istadu su dannu..


Francesco Masia

Tra miraculus dubbios e iscenas
bos bido chi bos setzis ammoddigados
non bidides chi sos tempos sun cambiados
e niue crede piusu a cussas penas
de ispidale istantzias sun pienas
e dae duttores imbarana pro esser curados
si aina imbaradu su miraculu fentomadu
pius de unu si che fidi mortu abbandonadu


Giuseppe Pintore

Su meraculu s'averat onzi die
a sa prima essida de su sole,
peroe cando calchi cosa dole
isperamos in su meraculu cre a mie
 pregas siat meraculada sa prole
chi sa vida che colen rie rie
proite chi amus calchi mancanza
in su meraculu e s'isperanza..

Lussuriu Cambiganu
In tundu a paraulas girende
Torrende a su mantessi logu
Semus che a molente fatende
Inghiriende sa mola dae nou
No est meraculu su chi ses bidende
 Ma brajas chi essin dae su fogu
Meraculu no est meighina
Cando sa linna si falat a chejina..


Francesco Masia 

Iscentziados, operadores e ischidos
cun credentes illusionados e devotos
non l’ischides chi dae niune setzis connotos
e gighides macchines dae cando setzis naschidos
sos miraculos parede chi niune los’appada bidos
e in inventziones noas semper b’ada rimbrottos
deo cun totta  s’iscentzia sana como resto
e a bò la mustrare e fagher connoschere m’appresto


Giuseppe Pintore

Finimolu su tema cun cuscenzia
ca es bennida s'ora e terminare.
Sempre bi siat bon'assistenzia
donni pena de la pode sanare.
E chi su meraculu cun s'iscienzia
caminen semper'a fiancu e pare
bi ponzan manu duttores e santos
pro ch'istemus bene totu cantos.


Lussuriu Cambiganu

Sa mente mia a s’ammentu anda
Shakespeare b’at postu duda
“Est o no est cust’ est sa dimanda”
Amleto, a sa risposta muda
Ponedeche onzi pretesa abbanda
E cussa oghe oztr’ancor’azuda
In veridade sa vida no est tota
Dae nois meda cheret connota..

Francesco Masia

Como chi 17 peromine  nd’amus postu
e custu tema cun passione affrontadu
cun bois a serentina mi so appentadu
ispero de aer fattu de alunnu cumpostu
non est’ istadu nemmancu onerosu costu
e  medas cosas cun bois appo imparadu
si lu cherides sighire tema, faghidelu a puntinu
deo bos saludo bos abbaido e mi ponzo in s’aventinu

Nessun commento:

Posta un commento