giovedì 15 marzo 2012

chin Pintore... essidas in undighinas..Giuseppe Pintore

Ischire deo cheria,
de custa indromidada,
ca non bido perunu movimentu.
Dromi sa cumpanzia,
progressu mancu bada,
ne un'iscuta de divertimentu.
Fortzis es culpa mia,
peroe mancu creia:
sa janna serret unu colpu entu.
Ispero in custo zassos
torredas a mover'is primos passos.


Lacrime Di Stelle Una 

bona die a tie peppe pintrore 
ti ido preocupadu custu die 
chilchende sos amigos cun amore 
non pighis sentimentu de asìe
ca sos impegnos e calchi dolore 
nos'allontanada unu pagu dae tie 
ma sò sigura ca donzia momentu 
s'amigu lu tenimus in pensamentu 


Lussorio Cambiganu 


Cando intendo frusciu
De Olimpu sos bentos
Cumprendo chi Pintore ses pesadu
De te cuss’ iscadrusciu
Nos tenet manutentos
in ballu tundu c’ amus cominzadu
si sonas su sonete
totu che a coete
brincamus ballu lestru e trincadu
cando su versu s’amat
sa poesia in coro mai s’ ilganat


Giuseppe Pintore 


Tando lu sezi bios,
bastat una burina,
pro chi torredas a campos de flora.
Sun bundante so rios,
de abba cristallina,
cun so murmuto suos amajadora.
Ca nd'apo piaghere
po cantu su podere,
m'abastat in su vasu de pandora.
po sa circustantzia,
peldida no la tenzo s'isperantzia.


Lussorio Cambiganu 


Innogh’ est mesudie
In fogu est sa padedda
Su famin’ est de poesi’ e mata
Si como sigo a tie
Finimus a innedda
E solu poesia nos atatat
Però essende lanzu
Bi cheret su pranzu
Sinono chei s’apara si falat
No est pro giog’ isconzu
Ma solu pro dovere e de bisonzu


Giuseppe Pintore 
*
Ma cussu es diritu
l'amus sagru e santu
lu siat po pranzu chena e bustu.
Tando bon'apititu
bi cheret onni tantu 
gai a sa vida si lea pius gustu.
Ca non be su balanzu
a si mantenne lanzu,
bi chere pane binu e pet'arrustu.
Ca mancu su poeta
nde tene gana de faghe dieta.


Lussorio Cambiganu 


Comente apo narau
Lontanu o vicinu
Onzi die fato a manigare
‘oe past’ e isparau
Impare a taz’ e ‘inu
Eppoi unu pagu a reposare
Como mi so ripresu
No lu tenzas a pesu
Si t’apo fatu meda isetare
Onzi manzanu chito
Su tempus contivizzo e mi l’ impito.


Giuseppe Pintore 
*
Deo puru so essidu
e un'ispidu e peta
in s'istogomo l'appo assentadu.
Fit bonu saboridu
totu de pulpa neta
a binu nieddu l'apo coronadu.
un'iscuta e sonnu
ca mi faghe donnu,
e como so che a tie pasadu.
su tempus de manzanu
che a tie contivizo fitianu.


Lussorio Cambiganu 


Andadu so in bonora
In terra mauritana
Igresias, <carbonia e <Portuscusu
Onzi manzan’ a s’ora
Una gita galana
Dae su bassu Sulcis fin’ a susu
Nde coglio onz’ istajone
Fin’ oe su pirastrone,
ap’ idu in fiore, e suta pasaiat su carrabusu
de totu su chi ido
mi ponz’ in mente e in versos ischido


Giuseppe Pintore 
*
Dae bonu manzanu
sa natura osselvas
flora e fauna de onni zenia.
E in modu galanu
in coro la cunselvas,
da poi ti la cantas in poesia.
in manera deghile
afabile gentile,
cun poeticu estru e fantasia.
li dasa sos colore,
a s'adde silvana tesses onore.


Lussorio Cambiganu 


Nde leo cunfoltu
Cando ido sa zente
Chi ischidat arcanos de fungutu
Forzis no est alu moltu
S’ isperu chi sa mente
Umana giompat torra a cussu putu
‘ue poder agatare
Piaghere in s’ammirare
Su ch’ amus in pizinnia sutu
Cussu late maternu
De Sardigna, chi dat gosu eternu.
Giuseppe Pintore 
*
Mira e sa natura
sa chi nos dad'imparu
ca est'issa sa mama soberana.
Ma ides ite tristura
ca oramai es jaru
su meritu chi tene no li dana.
ca s'incuinamentu
e fatu cun apentu
in pena e s'esistenzia umana.
semus totus iscutos
chi non b'a piantas fiores e fruttos.Lussorio Cambiganu 


Però su menzus frutu
Chi est su pius galanu
Si podet coglire in sa pianta
Alu est in corrutu
Ma si li damus manu
Totu su mund’ abbellit et incantat
Est su pius perfetu
Essit dae s’intelletu
Su chi mama natura nos eretat
Eo ti lu naro goi
Est s’amore ch’ amus intr’ a nois.Giuseppe Pintore *

Su frutu amus in coro
ch'es su pius genuinu
no nd'endent'in peruna buttega.
nde faghimos tesoro
pro natura divinu
ma non creo chi custu mi lu nega.
Es frutu de arratza
a boltas in piatza
nde dada in donu calchi collega.
e nois cun ardore 
nde godimos de su bonu sabore.

Nessun commento:

Posta un commento