giovedì 29 marzo 2012

mitologia greca.. undighinas..Paola Black - G. Pintore Cambiganu

Giuseppe Pintore

Saludu sos presentes e chie
non b'est auguro bona die.Paola Black ---

Oe Peppin' est a pe'
in duas ancas reu
l' 'ido; inube at postu Pegàsu?
Su cadd' aladu no b' e',
itt'at tentu? oddeu!
Si l'at irmentigadu in Parnàsu;
bisonzu l'approendet
issu chi si nd'intendet:
s' elv' 'ona connoschet a nusc' 'e nasu...
...forzis l'at a torrare
sa forza in sas alas pro bolare...

pintore

Deo a pe duos
che totu sos omines
fato tretu longu in caminu.
No so a pe nuos
e no apo domines
su caddu atatu est a puntinu.
Lu tenzo sempre prontu
cando ba torracontu,
sende caddu aladu es divinu.
pero chi tue atopas
ti setzis a de nantis o de cropas.

Paola Black ---

Già bi l'appo a prontu
siat sa bella sedda
chi menzus finiment' eliconosu; 
de Efesto su contu
appo sardad' innedda
ch'eppas codumu viazz'e reposu;
cando ses de tuccare
beni a mi jamare
chi lu cuncordo fier' e donosu...
...e tand'isparghet alas
no timet bent'e ne aeras malas.

pintore

Tando eni cun megus
chi cheres faghe fronte
ti leo in so lidos de atene.
Prontu e su pegus
deo so Bellerofonte
setzimos su babbu de Ippocrene.
In s'Olimpu e Parnasu
chi olas cun Pegasu
ambos siguru bistamos bene.
Che Venere lichita
ti furo da su logu ue abita.

Paola Black ---

Chi ses che issu, nara
chi podias segare
sa fune chi mi prendet a Chimera,
ca pro sorte amara
no mi lassat bolare: 
passad' appo baranta primavera(s),
sena chi un'eroe
mandadu de sas Noe
resurtet a l' 'incher 'ue impera(t)...
... e com'arrivas tue
mi naras chi che l'ogas da igue...

pintore

De Dafne su lauru
che corona fiera
lu ponzo po isolve cuss'impreu.
Boco su minotauru
a Echidna e Chimera
ap'esse forte che Ercule e Teseu.
A medusa e Tifone
su centauru Chirone.
totus benin suta su colpu meu.
A tie fora de pena
ti furo che Paride cun Elena.

Paola Blak

De Elena no banto
bellesa parìmile
ne trassa ballarin'e traitora,
che Briseide canto 
sa 'ogh' appo simile
solu pro un'omine a dogn'ora;
chi t'agrad' a sa vista
cun seru mi conchista
e tando gia t'azzetto in bonora...
...chi umpare andamos,
m'a sorrastra mia no lu naramos...

L.Cambigianu

Dae Sardigna a Isparta
Dae Creta a s’ OLimpu
Tot’ est in custu mundu labirintu
Chin su filu l’iscarta
Su minotauru iscimpru
Candp Teseu a isse l’at bintu
Pro donu Arianna
Leat frigada manna
Ca s’amore promissu no l’at chintu
De Minosse sa fitza
Bi restat filu, ma s’amor’ allitza.

Paola Black ---

Resone tenes, Rinu,
ma su mal' est Teseo:
Arianna che Medea meschina
lassadas in camminu
a su c'ammento deo.
un' 'ettat fizos in abba salina
s'atter'in Nasso sola
neunu la cussola(t),
curp' 'e braghetti-pudidu faìna...
...Peppe già no est gai,
ma no li do fide: no s'ischit mai...

Lussorio Cambiganu 

De Knosso labirintu
Ch’at fatu Dedalu
Restat sa frigura in sa mente
Isse a ti’ a lintu 
No lu lees a malu
Ma in s’amore mi pares perdente
Paraula bene posta
Est chei sa pedra tosta
Cuat semper limba de serpente
Finas chi tenes filu
Lassalu perder e ciao narabilu

Paola Black ---

No li dao difattis
ne filu e ne corda,
e nemmancu ispera de coRdonzu;
forzis si bi lu attis
tue già ti l'abordas,
nd'at a bessire bell' un'isposonzu
eo sola mi c'ando
in pabilu bos mando
iscrittu chi no nd'appo su bisonzu...
... ne de s'atter' o s'unu
pritte no app' 'e tesser cun neunu

Lussorio Cambiganu 

Tando s’isola grega
No est sae prima
Ma Itaca, Penelope ses tue
Nemmancu sa tega
Ne dae pes a chima
Nde coglis de s’amore fue – fue
Menzus chi cussa tela
Tue frundichela
Si no vintannos istas al’ in cue
Isetend’ a Ulisse
Lassas s’amore frimmu a perisse

Giuseppe Pintore *

Ite limba malas
pero no mi peleas
pro un'iscuta chi so mancau.
in pes jiuto alas
comente Achileas
gherro che Agamennone e Menelau.
Chi manca Criseide
mi leo a Briseide,
e su contu eni subitu aparizau.
Rinu ca est iscapu
a cumpanzia si leat'a Priapu.

Paola Black ---

Mancu mi fia posta
a l'isettare tantu
cussu pillell'allegra d' Odisseo;
ca l'at fattu apposta
pro si leare bantu
in ziru peri su mare, nar' 'eo;
Penelope fidele
si fit pappande fele,
l'isettiat paris cun Eumeo...
...fint ambas duos maccos
chi l'ant muntesu postu e baraccos...

Giuseppe Pintore *

Calipso lu tratene
cun amore profundu
cue Odisseu ses postu a prope.
mancari istesi bene
ca lu fi vagabundu
intzeghidu a finze su ciclope.
vintannos es mancadu
ma no at ismentigadu
s'amore chi aiat pro Penelope.
Cussu no es difetu
ca su palpitu intendiat in petu.

Lussorio Cambiganu 

Priapu in monumentu
Bernini ‘at postu
Impare a sa bellesa ‘e Flora
Bi restat s’ammentu
In su marmure tostu
De su rattu chi issa l’addolorat
S’amore ben’ intesu
Mai ligad’ e presu
Est cussu chi su mundu nde colorat
Est unu zigante
Ch’ abbunadat in sos coros a s’istante.

Giuseppe Pintore *

No li fetas su tempiu
a Priapu paganu
chi no ti moris de su disisperu.
Ne mancu po esempiu
lu les no es galanu
pero chi de su membru ses fieru.
Sighide a fiotu
ca bo lu lasso totu,
a mesura po gai su misteru
in donni ambiente
isvelare podides a sa zente.

Paola Black---

A bitte lu difendes
a Odisseo como
chi no mi paret mancu lu meritat
tue onore rendes
a unu for' 'e domo
zirellu voluntariu ch'a iscusa impitat
sa maledissione
de Poseidone
cando ch'imbeze fidi sempr'in gita...
...Penelope fit tonta

e iss' in long' e larg'a fagher monta!

Paola Black----

Priapo est nomenadu 
finzas a dies d' oe
pro esser simbul' 'e sanu vigore:
"priapismu" nadu
a l'aer che boe
semper in tiru, semper in calore
intro de su lettu, 
pero' de intellettu
mi paret anzis cherbeddi-minore...
...no si nde salvat unu:
eroes, mitos pro me sunt nessunu...

Lussorio Cambiganu ---

De Priapu s’onore
Est istadu connotu
Dae antigos gregos e romanos
Ancora est su mitu
Presente e remotu
De ateos, credentes cristianos
Dae sa pizzinia
Nde sighini sa ghia
Pro fagher bider chi nde sun dotados
Est de sa natura
Sa prima cosa. Semen’ e aradura

Giuseppe Pintore

Fit simbulu virile
fines pro amuleto
lu ponoan in tuju sas feminas.
fines in su jannile
pro prejos e difeto
l'aina antzianas e signorinas.
Ma fines po malizia
sa feminas patrizia,
a usu fit puru de sas concubina.
como peus de prima
a priapu lu tenen cun istima.Paola Black

Che a Priapo s'agattat
omines in tottue
in domo, in cumbent' e burdellu:
dognuna si nd'attatat
dognuna cheret suer
da' cuss'iscett' a cussu carradellu,
ma finida sa festa
nara ite lis restat
in manos pezz' allizadu gravellu...
...chi cun meghina bleu
chircant de sanar' istragu feu...

1 commento: