martedì 6 marzo 2012

sa forza 'e sa etzesa... niberu in subramonte de Orgosolo

Sa forza ‘e sa ezesa

Tue ses in natura
Pianta chena fine
Chi suberat  su  tempus  passizeri
Pro te no b’at  paura
De brincare cunfine
Totu pro te est oe comente deris
Ses foza e raighina
Tot’ unu si cumbinat
Pares de rocas su picapedreri
e nde faghes richesa
nibberu ..de sa forza  ‘e sa 'etzesa

Totue faghes campu
In rocas  e in chelu
Ses tue in natura   nobilesa
Sa  lughe d’ unu lampu
T’at  porridu zelu
Dendedi  vida eterna e foltesa
Dominas sos calancos
chin sos  pes tuos  francos
Dae terra chi diat umidesa
tou est alimentu
s’aria chin su sole e su 'entu

Che a su crocifissu
In golgota ses postu
Abbaidende su chel’ isteddadu
Semper  inie fissu
A cussu crastu tostu
Isperias  de’ altu su criadu
Mannu est su decoro
Chi  t’ essit dae  coro
Mai a su destinu rassignadu
Tue de subramonte
mere,  e chin s' aera faghes ponte.

Su semen b’est rutu
In pelcia  ses cuadu
De pedra cana  in chima ‘e  monte
Faladu in fungutu
Pustis apoderadu
Aculzu abba frisca dae fonte
At postu raighina
Che donos’ istrina
Nd’ est pigadu lestru a s’orizonte
E como in bella chiza
Est  meracul’ e vida in meraviza

3 commenti:

 1. Giuseppe Pintore ‎*

  A sa roca antiga,
  pigadu ti che sese,
  cale triunfu como ses'in chima.
  Sa fortza chi ti liga,
  l'as in bratzos e pese,
  pare l'abbratzas e muntene frima.
  cue chilca sa vida,
  astrinta e unida,
  unu a s'ateru amat e l'istima.
  e sa menzus bellesa,
  sempre nou aparis in sa etzesa.

  Postu in cuss'altura,
  ti asan sos isteddos,
  aurora t'imbiat sos carinnos.
  Sa tua ermosura,
  is erebo nieddos.
  iscrutas e nde tesses i disinnos.
  Postu cue cun zelu
  unis terra e chelu,
  pares a difesa e so malinnos.
  curvu a testa rea
  sos elementos non ti dan pelea.

  RispondiElimina
 2. Giuseppe Pintore Miras s'orizonte
  chi jughes suta pese
  pare tanta maiestade ti pighes.
  s'altura e su monte
  che altare ti lese
  e che protetore lu beneighes.
  de natura ispantu
  adoradu che santu
  fortza e amiru in coro jighes.
  ses pintadu pretzisu
  pianta in su terreste paradisu.

  RispondiElimina
 3. Giuseppe Pintore Su semene rutu,
  subra sa sica pedra,
  ti faghede ancora pius gigante.
  A su bentu acutu,
  t'atacas che s'edra,
  cue ses a sa roca sembiante.
  in cuss'altu pianu,
  ses forte che titanu,
  de fieresa che sardu abitante.
  fiores nd'as'aizu
  pero a su sardu as'assomizu.

  RispondiElimina