domenica 15 gennaio 2012

riu iscasciadu...


Su riu iscasciadu

Sos rios  paren  chi  sian ‘essende
dae sa cascia ‘ue  an sempre cultu,
niune  si nd’ est  preocupende
in sonnios  paret  totu fatu a sultu.
Sa zente  zega  sola  trampulende
 de  isperantzias  chi ana  totu multu,
unu destinu paret signadu
in custu mundu  male disignadu.
Mancados sun  isetos  in sa terra
de paghe,  cunvivenztias  ziviles,
no b’at pius medi’ a sa gherra
a sos istintos  de vida pius viles:
s’inari, su podere  in cuntierra
intradu est chin  ‘iru in sos gianniles
de  ‘onzi domo  in totu su mundu
‘ue  curret   animu  vagabundu.
Omines toltos , chi  pessan  illusos
d’ esser sos meres  finas de su chelu,
no iden  chi dae sos malos usos
fin’ issos  restan in ragas de telu.
Tropu  sos  riccos, tropu sos abusos
chi  s’an lead’ a risu  ‘onzi zelu,
como chilcan  de frimmare un’ riu
ch’ at iscasciadu onzi fagher  sabiu.

Nessun commento:

Posta un commento