domenica 8 gennaio 2012

disperadu


Disperadu..

Chie  restat solu in  disisperu
no at disizos  ne paghe intr’ e coro,
totu s’amore  e  onzi tesoro
lassat  sa  vida..chena rejone aberu.
Su boidu  e su nudda  sun  issoro
chi lean su logu in conca arreu-arreu,
totu  sos melmos  dae pes a sa cabita
faghene  paju  chin  sa conca cuntrita.

Idende solu nues  pigurinas
finas  in dies  d’istiu  e in s’ eranu,
pessat  chi totu  in malas fainas
che ‘oltet  su  destinu galanu.
Dae una tup ‘e rosa, sas ispinas
nde coglit, pessende siat vanu:
onzi   sabore, colore o sentimentu
bi  che lu leat  sa prima frin’e  ‘entu.

Est  alleadu  chin  fraziga tristura
e  chin sas umbras  de ‘oltada ‘e die,
illongan sos penseris  chena cura
e timene sas festas rie-rie.
Fuin a giogos  chi sa  criadura  
faghet  intender  a isse inie,
ebbai   cando tempus est finidu
mandat su mundu  cuddae arrajolidu.

Nessun commento:

Posta un commento