sabato 7 gennaio 2012

betzu

bezos

It’est’ chin’incantat ‘e sabia bellesa?
Forzis  cuss’arva cana chi l’adornat
oburu  de sa vida sa etzesa?

Eo naro chi onzi cosa li donat
ca est  s’istoria  de s’uman’  impresa
chi su destinu  at fatu cominzare

chen’ aer  diritu  ‘emmancu pretesa.
Ojos istrintos pro alluzinare
nde coglin  dae terra sos ammentos,

poi los torran a ilboidare
chilchend’ inie de los render cuntentos,
dende motivu a s’issoro bividu

sighende sempre  bonos argumentos,
abias  lenu ateros atrividu
bias  tortas e dritas in caminu.

De totu su ch’ at fatu e su ch’ at bidu
li torrat a sa mente , mischinu..
e narat: “cussos   fin ateror tempos

no che a como  chi so tot’ un unchinu”.
Tando briosos currian cuntentos
sos penseris e sonnios  bolende,

chena  pispinzos e chena pessamentos
‘che intraio in s’aera gioghende.
“Cal’ est  como su post’ in sa terra

pro me chi no so pius tribagliende,
in d’ unu mundu totu a cuntierra
‘ue  sa presse est unicu valore

e a su bisonzu sa janna si serra”?
Pro me,  tue arvi canu ses s’unore
de su  passadu, sincras e su presente

m’abizo chi si lenit  su dolore
solu idende tegus penitente.
De sos males  chi pienan su mundu

ti rendes contu  su dannu chi sa zente
faghet pro nudda o che falar’ a fundu
impare  a su creadu ch’ at connotu.

Onzi cosa chi ti girat in tundu
est  pinzu chi a tie est sempre notu
ma solu como faghes sa dimanda:

“tue chie ses ? presentadi 'e botu”.
Vida  fat’ e su logu, sempr’ in randa
no ti connosco mancu in logu meu,

currende,  tot’ apo postu a banda:
su tempus bonu, s’alenu  e su recreu.
Si nd’est andadu, che bolos de atunzu,

che rundines  chi lean  ater’ impreu.
Totu mi ch’ est fuidu dae punzu
como iseto  a tie.. in manu ‘e Deu.Nessun commento:

Posta un commento