domenica 27 maggio 2012

Su bentone (sa camija)


Su  bentone (sa camija)

Sa  camija bianca  che su nie
De pedde che a sorre si mi ponet
Dat  friscura e sulenu a mie
E a piseddu mi torrat sa pessone
Finzas  piantu ‘oltat in rie -rie
cussu colore  galanu chi  s‘ entone
Gighet  in cantos tenores, chi a  mutu
Abbinan bene a  frustan’ e bellutu

Su jaru dat lughe a su sorrisu
A chie bivet  onz’ era  a modu sou
Canu colore  comente su risu
Dat allegria e paret sempre nou
Gai  cando mi  miro in s’ ispisu
Bentone  mi paret  pinzu ‘e zou
Paraul’ antiga  in ammentu rutu
Pro issa  limba sarda est in lutu.

Nessun commento:

Posta un commento